Fogalomtár (2012)

Szabályozott piaci ügylet

A BÉT ügylet, valamint a BÉTa ügylet, valamint az MTS ügylet.

Szabályozó irat

A KELER, és a KELER KSZF, mint önszabályozó szervezet által meghatározott rendelkezéseket tartalmazó olyan dokumentum, amely az Ügyfélre vonatkozóan jogot, kötelezettséget vagy tájékoztatást tartalmaz és az Ügyfél számára a KELER is a KELER KSZF honlapján elérhető, vagy részére közvetlenül megküldésre kerül (pl. nyilvános szabályzatok, elszámolóházi Leiratok, kondíciós listák, formaszerződések).

Szakasz

Az éjszakai elszámolás során a tranzakciók átvételétől az elszámolt tranzakciókat tartalmazó output fájlok / fogadó kötegek létrehozásáig és kiadásáig terjedő időszak. A szakasz főbb időpontjai: fájl átvétel kezdete és vége, elszámolás fedezetvizsgálattal, klíringellenőrzés, fogadó kötegek létrehozása. A szakasz az elszámolási ciklus része. (Ld. → Ciklus (elszámolási ciklus), → Rendkívüli küldési szakasz)

Szakosított hitelintézet

Külön törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult tevékenységének végzésére, azzal, hogy nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének végzésére. Szakosított hitelintézetként működik a jelzálog-hitelintézet és a lakás-takarékpénztár.

Szavatossági / jótállási garancia

Gépek, berendezések, építőipari szolgáltatások esetén a vevő számára nyújt biztosítékot a szavatossági/jótállási időn belül keletkezett hibaelhárítási/javítási kötelezettség elmulasztása esetére.

Szekció

A BÉT kereskedésnek a kereskedés tárgya, illetve terméke, a kereskedésre jogosultak köre és az elszámolás módja alapján elkülönülten szabályozott része.

Személy hiteljelentés

Hitelbírálathoz, illetve a hitelezési kockázat megállapításához, a referenciaadat-szolgáltatók lekérhetik a KHR-ből a személy hiteljelentést. A személy hiteljelentés, az ügyfél átadhatósági ügyfélnyilatkozata tartalmának függvényében, lehet teljes vagy részleges. Igenleges átadhatósági nyilatkozat esetén a lekérdezett természetes személyről, a személy hiteljelentés tartalmazza mindazt az információt, amit róla a referenciaadat-szolgáltatók a KHR-nek átadtak, míg nemleges nyilatkozat esetén, kizárólag az ügyfélről nyilvántartott negatív eseményeket tartalmazza. A személy hiteljelentés két részből áll: Az első, az összesítő rész, ami tartalmazza a keresett ügyfél azonosító adatait, az egész hiteljelentésre vonatkozó alapadatokat, a hitelszerződés adatok átadhatóságára vonatkozó esetleges nemleges ügyfélnyilatkozatot, hiteljelentés tartalmi összefoglalását, ami egy statisztika, az ügyfél hitelpiaci aktivitására utaló mutatót, valamint a konkrét lekérdezési tranzakció adatait. A második rész a részletező, ami tartalmazza a nyilvántartott hitelszerződéseket egyesével és azok analitikus adatait tételesen úgy, hogy először a fennállókat majd a lezártakat, a szerződés megkötésének sorrendjében. Minden szerződéshez külön tartoznak ügyfél azonosító adatok. Ezekkel az ügyfél azonosítókkal kezeli az adott szerződést, az adatokat a KHR-nek átadó referenciaadat-szolgáltató. A szerződéshez tartozhatnak mulasztások, amelyek lehetnek fennálló, aktív vagy lezárt, passzív státusúak. A szerződés adatokat követik az esetleges visszaélés és csalás adatok.

Személyazonosság ellenőrzés

A bankszámla-tulajdonos, fizető fél, kedvezményezett stb. személyi adatainak ellenőrzése hatósági dokumentumok alapján, azonosítás céljából.

Személyesen / Közvetlenül irányított demat esemény

A kibocsátó és a KELER képviselőjének személyes részvételével, a KELER székhelyén lebonyolításra kerülő demat esemény.

Személyi kölcsön

Magánszemély ügyfelek számára nyújtott, szabadon felhasználható, jellemzően rövid- vagy középlejáratú, fedezet nélküli kölcsön.

Személyi számítógép

Olyan számítástechnikai eszköz, amely képes a Felhasználóhoz telepített banki program futtatására és/vagy a Felhasználó oldali internetes banki felület megjelenítésére és rendelkezik olyan kommunikációs megoldással, amely útján az adott elektronikus banki szolgáltatás igénybe vehető (pl.: PC, Laptop, Notebook stb).

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A bank kötelező információadása a keretszerződés megkötése előtt a keretszerződésnek a jogszabályban felsorolt valamennyi rendelkezéséről. A bank a Keretszerződés egy példányát az ügyfélnek szerződéskötést megelőzően kérésre papíron vagy tartós adathordozón átadja.

Szindikált hitel

Általában nagyvállalkozások jelentős beruházásának megvalósítása érdekében több bank által közösen nyújtott, nagy összegű hitel esetén. Támogatás Az intézményi kezes által készfizető kezességvállalással biztosított ügyletek mögött költségvetési viszontgarancia áll. Ez lehetővé teszi azt, hogy a kezességvállalás díja alacsonyabb legyen a piaci díjnál. Azon ügyfelek számára, amelyek ügyleteihez intézményi kezességvállalás kapcsolódik előnyösebb helyzetbe kerülhetnek azokhoz képest, amelyek nem kapják, nem kaphatják meg a kezességet. Az ilyen pozitív megkülönböztetés is támogatásnak minősül, amelynek igénybevételét uniós szabályok korlátozzák (de minimis szabályok és csoportmentességi támogatásra vonatkozó rendelet). A támogatás a készfizető kezességvállalási szerződés létrejöttével keletkezik, és a támogatás összegét (támogatás tartalmat) erre az időpontra kell megállapítani. Támogatás tartalom A hitelszerződésekhez és lízingszerződésekhez kapcsolódó kezességvállalás támogatás tartalmát az határozza meg, hogy mekkora a kalkulált piaci díj és a ténylegesen fizetendő garanciadíj különbsége. A számítást a kezességvállalás teljes futamidejére kell elvégezni. A bankgarancia szerződéshez és a faktoring keretszerződéshez kapcsolódó kezességvállalások esetén a támogatástartalmat az alábbi képlet alapján kell meghatározni: Támogatástartalom = kezességvállalás összege / 7,5 A támogatástartalomról igazolást ad ki a kezes, illetve a támogatást nyújtó szervezet.

Szintetikus IBI mátrix

A küldött és fogadott elszámolási összegek klíringtagonkénti összesített kimutatása az InterGIRO1 platformon történő elszámolás során. (lásd →Analitikus IBI mátrix, → IBI mátrix)

Szolgáltatás elérési pont (SZEP)

A GIROHáló szolgáltatás igénybevevőinek telephelyén az adatátviteli Szolgáltatás Elérési Pontja (SZEP). A SZEP-k elhelyezése az Ügyfél döntése alapján történik valamilyen helyi hálózati végponton lévő munkaállomáson, vagy a GAG-ra közvetlenül csatlakoztatott munkaállomáson.

Szolgáltatási szerződés

A KELER és a gázpiaci, valamint az árampiaci ügyletek elszámolására jogosult klíringtagok, árampiaci alklíringtagok által megkötött, elszámolási és pozícióvezetési, bankszámla-vezetési és értékpapírszámla-vezetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó formaszerződés.

MasterCard Europe, Visa Europe, American Express Limited, Diners Club

Szponzor (affiliate) bankkártya

A birtokosa és a kibocsátó bank a bankkártya-használathoz kötődő díjakból, vagy a forgalom adott %-ából a kiválasztott sport-, kulturális, egészségügyi, egyéb intézményt vagy szervezetet támogatja.

Szállítási értesítő

A KELER által a klíringtagoknak a derivatív ügyletekhez kapcsolódó átvételi vagy szállítási kötelezettségeiről küldött hivatalos értesítés

Számlacsomag

A bank által különböző ügyfélcsoportok részére kialakított, bankszámlához kapcsolódó különböző pénzforgalmi és egyéb banki szolgáltatások összessége, amelyeket a bank a standardtól eltérő díjazás ellenében nyújt.

Számlavezető Klíringtag

A Közvetlen Benyújtó számlavezetője.

Számlavezető hely

A bank azon egysége, amelynél a Bankszámla megnyitásra került, általában adott bankfiók.

Számlazárás napja / Fordulónap

A hitelkártyát kibocsátó bank által meghatározott naptári nap, a számlázási időszak utolsó napja.

Számlázási időszak

A hitelkártyát kibocsátó bank által meghatározott időtartam, általában egy hónap, amelynek elteltét követően a bank kiszámítja a számlázási időszakban végrehajtott bankkártyás tranzakciók alapján esedékes fizetési kötelezettséget, ide értve a minimális törlesztés összegét, a kamatot, díjat, költséget, stb. és azt bankszámlakivonatban vagy egyéb módon közli a kártyabirtokossal.

Származási bizonyítvány (Certificate of origin)

Az áru eredetét igazoló dokumentum.Bankbeszedvény (inkasszó) Kereskedelmi jogviszonyban alkalmazott fizetési forma, melyben az eladó a kereskedelmi szerződés teljesítését okmányokkal támasztja alá, melyeket a banknak küldi meg azzal a megbízással, hogy az okmányokat küldje meg beszedésre a vevőnek, aki csak fizetéssel, vagy fizetési kötelezettség vállalásával juthat az okmányok, illetve az áru birtokába. Az inkasszó ügylet okmányai lehetnek fizetési okmányok (váltók, saját váltók, csekkek stb.) és/vagy kereskedelmi okmányok (számla, szállítási okmányok stb.). Inkasszó esetében a bankok az akkreditíveknél jellemző un. „okmányvizsgálatot” nem végeznek, kizárólag azt ellenőrzik, hogy a benyújtott okmányok megfelelnek-e a beszedési megbízásban felsoroltaknak. A bankbeszedvény nem bankári biztosíték, mivel a bank nem tesz fizetési ígéretet, a fizetés a vevő szándékán múlik. A bankelőzmény nélküli, úgynevezett sima átutalásnál azonban mindkét partner számára nagyobb biztonságot nyújt, amelyet a bank – mint „bizalmi kéz” – bekapcsolása jelent.

Szövetkezeti hitelintézet

Takarékszövetkezet és hitelszövetkezet.