Fogalomtár

Éjszakai elszámolás

A GIRO Zrt. hagyományos – 1994 és 2012 között kizárólagos – elszámolási módszere. Az éjszakai elszámolás első – és minden feltétel megfelelősége esetén – egyetlen ciklusa az éjszakai órákra esik. Az éjszakai elszámolás fedezete a klíringtagok napvégi záró egyenlege, a következő elszámolási nap induló napközbeni hitelkerete, valamint az elszámolható jóváíró tételek összege. Rendkívüli küldési szakasz igénybevétele, illetve fedezetlenség esetén második elszámolási ciklusra is sor kerül a délelőtti órákban, amennyiben az érintett klíringtag(ok) tervezett küldésük teljes fedezetét elkülönítik az MNB-ben vezetett számlán. Az éjszakai elszámolásban BKR IG1 szabványokban meghatározott üzeneteket lehet forgalmazni. Az adatfeldolgozás az InterGIRO1 platformon történik.

Életbiztosítással kombinált hitel

A hitelhez az adós által kötött életbiztosítás kapcsolódik. Az adóst terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja a hitel törlesztőrészletét és az életbiztosítás díját is. Az életbiztosításban meghatározott események (pl. részleges vagy teljes rokkantság, haláleset) bekövetkezése esetén, illetve a biztosítási szerződésben előre meghatározott időpontokban a biztosító által fizetett összeggel csökken a hiteltartozás. .Az életbiztosítás megtakarítási része többféle lehet, pl. garantált hozamú, befektetési egységhez kötött (unit link).

Érintésmentes – Contactless kártya

MasterCard/VISAR érintés nélküli fizetési technológiájával (PayPass/PayWave funkcióval) ellátott bankkártya. A “hagyományos” fizetési funkciókon kívül a kártyába épített antenna segítségével érintés nélküli fizetést is lehetővé tesz. A kártya az energiaellátását induktív módon, a leolvasó berendezésből kapja meg, az adatátvitel pedig a mágneses mező nagyfrekvenciás modulációjával történik. A PayPass funkciójú bankkártya kizárólag a PayPass emblémával ellátott elfogadóhelyeken, a PayWave funkciójú bankkártya kizárólag a PayWave emblémával ellátott elfogadóhelyen használható érintés nélküli vásárlásra. A bankok által kibocsátott, PayPass/PayWave funkcióval ellátott bankkártya általában chipet és mágnescsíkot is tartalmaz.

Értékbecslés

A hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgy értékének szakértő által történő megállapítása

Értéknap

Az a nap, amelyet a bank Bankszámla javára vagy terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz.

Értéknapos Átutalás

Olyan eseti Átutalás, amelyet a bank a rendelkező által meghatározott, későbbi napon teljesít.

Értékpapír

Az a Tpt. hatálya alá tartozó okirat vagy – jogszabályban megjelölt – más módon rögzített, nyilvántartott adat, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátást), illetve ebben a formában nyomdai úton történő vagy dematerializált megjelenítését jogszabály lehetővé teszi. Értékpapír továbbá az olyan okirat és befektetési eszköz, amely a megjelenítés formájától függetlenül a kibocsátás helyének joga alapján értékpapírnak minősül.

Értékpapír alapcímlet

A nyomdai úton előállított értékpapírnak a kibocsátó által meghatározott azon legkisebb egysége, amely még önállóan megtestesíti az értékpapírban foglalt jogokat és kötelezettségeket.

Értékpapír csere

Olyan ISIN kód változás nélküli, kibocsátó által kezdeményezett értékpapír csere, amely során a forgalomból kikerülő értékpapírok össznévértéke megegyezik a forgalomba visszakerülő értékpapír össznévértékével.

Értékpapír letéti számla

A nyomdai úton előállított értékpapírok nyilvántartása.

Értékpapír nem teljesítés

A BÉT ügyletek során keletkező értékpapír teljesítési kötelezettség elmulasztása.

Értékpapír nettó eladó

A klíringtag, aki a nettó elszámolású értékpapír ügyletei során T napon, az adott értékpapírból többet adott el, mint vett.

Értékpapír nettó vevő

A klíringtag, aki a nettó elszámolású értékpapír ügyletei során, T napon, az adott értékpapírból többet vett, mint amennyit eladott.

Értékpapír átalakítás

Az értékpapír előállítási módjának (nyomdai úton, dematerializált) megváltoztatása.

Értékpapír-kibocsátás

A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának első ízben történő eladására irányuló eredményes eljárás.

Értékpapír-sorozat

A Tpt. eltérő rendelkezése hiányában az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége.

Értékpapírkód

Olyan nemzetközi kód, amely az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetve egyéb BÉT termékek azonosítására szolgáló betű és számjel kombináció; például az ISIN azonosító.

Értékpapírra vonatkozó számla

A KELER által vezetett, az Ügyfél rendelkezése alatt álló nyomdai úton előállított és dematerializált értékpapír megjelenítését szolgáló értékpapír nyilvántartás.

Értékpapírra vonatkozó számla szegregálás

Az ügyfél rendelkezésére álló értékpapírok megkülönböztetése aszerint, hogy az adott értékpapír tulajdonosa maga az ügyfél, vagy a megbízói.

Értékpapírszerű okirat

Azok az okiratok, amelyek megjelenési formájukban hasonlítanak valamely értékpapírra, azonban az adott értékpapírra vonatkozóan jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felelnek meg, ezért értékpapírnak nem tekinthetőek.

Értékpapírszámla

A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

Értéktár

A nyomdai úton előállított értékpapírok tárolására szolgáló hely.

Érvénytelenítés

Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 7. § szerinti eljárás.