Fogalomtár

OBA Betétbiztosítási Kártya

Kártalanítás kifizetésére igénybe vett, debit kártyához hasonló eszköz, amellyel készpénz vehető fel, de áruvásárlásra nem használható.

OBA Fogyasztóvédelmi Embléma

A betétesek tájékozódását segítő, egységes grafikai megjelenésű embléma, amely kötelezően az OBA tagintézeteinek hirdetéseiben és tájékoztató anyagain kerül elhelyezésre. 2012. március 1-je óta minden biztosított betétről szóló tájékoztató anyagon fel van tüntetve.

OBA tagság

A Hpt. alapján az OBA-hoz kötelezően csatlakozott intézmények, azaz valamennyi Magyarországon bejegyzett bank, takarékszövetkezet, lakástakarék-pénztár és hitelszövetkezet.

OTC ügylet

Szabályozott piaci ügyleten kívüli értékpapír-ügylet.

Off-line tranzakció

A bankkártya-használat során az elfogadóhely által az engedélyező központ felé engedélyezés kérése céljából elektronikus úton nem, illetve nem azonnal továbbított autorizáció-kérés alapján végrehajtott tranzakció. Általában nem válik foglalásban levő tranzakcióvá, tehát a felhasználható egyenleget nem azonnal csökkenti.

Okmányos (documentary) beszedés

A fizetési okmányok mellet, kereskedelmi okmányokat is tartalmazó vagy kizárólag kereskedelemi okmányokat tartalmazó beszedés.

Okmányos beszedés

Okmányok teljes összegű fizetés ellenében történő kiszolgáltatása, amelynek során az alapügylet jogosultja a követelés alapjául szolgáló okmányokat azzal a megbízással adja át a bankszámláját vezető banknak, hogy azokat csak fizetés esetén szolgáltassa ki a kötelezettnek.

Okmányos beszedés típusai

 1. Látra szóló/ megtekintéskor fizetendő: a látra szóló beszedési megbízást (D/P, documents against payment) az jellemzi, hogy a Címzett/vevő az okmányok bemutatásakor fizet. E fizetési mód esetén előfordulhat, hogy a Címzett/vevő a fizetés előtt a Megbízó/eladó előzetes hozzájárulásával megtekinti az árut, vagy a banktól betekintésre, vizsgálatra megkapja az okmányokat.
 2. Halasztott fizetésű: a megtekintés után bizonyos időre szóló okmányos beszedés (D/A, documents againts acceptance) esetén a bank az okmányokat nem készpénzfizetés ellenében szolgáltatja ki a Címzettnek/vevőnek, hanem a Címzett/vevő fizetési ígérete ellenében. Ez legtöbbször váltó, vagy csekk. A halasztott/határidős fizetés esetén az okmányok kiszolgáltathatók:
 • esedékességkori fizetéskor,
 • cégszerűen aláírt, visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalás ellenében, melyben a Címzett/vevő arra vállal visszavonhatatlan kötelezettséget, hogy esedékességkor teljesíti a fizetést.
 • saját váltó kibocsátása, ill. idegen váltó elfogadása ellenében, mellyel a Címzett/vevő váltókötelezettségbe vonja magát, annak esetleges jogi következményével (fizetési ígéret).
 • a Bemutató bank garanciája, vagy kezesség vállalása ellenében, melyben a Bemutató bank a Címzett fizetési kötelezettségét garantálja.
 1. Nyitott (sima) inkasszó: a Megbízó/ eladó az árut közvetlenül a Címzett/vevő címére és rendelkezésére adja fel, az áruszállítással kapcsolatos okmányokat pedig a beszedési megbízással együtt a banknak küldi. A Címzett/vevő megkapja az árut, és a bank felszólítására kifizeti annak ellenértékét. A Címzett/vevő tehát még a fizetés előtt az áru birtokába jut. A nyitott inkasszó nem nyújt garanciát arra, hogy a Címzett/vevő fizetni fog. Így a Megbízónak/ eladónak számolni kell a birtokon kívül kerülés veszélyével, valamint a Címzett/vevő késedelmes fizetése esetén a kamatveszteségekkel.
 2. 4. Vinkulált inkasszó: olyan beszedvény, amelynek keretében az áru feletti rendelkezési jogot a bank gyakorolja, az áruküldemény a bank rendeletére és /vagy címére került feladásra. A bank csak fizetés vagy fizetést igazoló hiteles okmány vagy halasztott fizetésű inkasszó esetében fizetési ígéret ellenében állítja ki az áru kiváltásához szükséges „árufelszabadító levelet”. A Megbízót/ eladót a vinkulált inkasszónál a birtokon kívül kerülés veszélye nem fenyegeti. Áruküldeményt a bank címére csak annak előzetes beleegyezésével szabad feladni. Ennek hiányában a Megbízónak/ eladónak tisztában kell lennie avval, hogy a bank nem felel az áruért, nem köteles gondoskodni az áruról, az áruval kapcsolatban felmerült minden költség a feladót terheli. A vinkulált inkasszó változatai:
 • speditőr inkasszó. Ennél a fizetési módnál a Megbízó/ eladó az árut egy szállítmányozó címére és rendelkezésére adja fel azzal az utasítással, hogy az áru csak a fizetést igazoló banknyugta bemutatása ellenében szolgáltatható ki. A speditőr inkasszó esetén a Megbízó/ eladó nem ad beszedési megbízást, a Címzettet/ vevőt a bank nem szólítja fel fizetésre, az a bankkal csak akkor kerül kapcsolatba, mikor fizet.
 • indirekt bankbeszedvény. A Megbízó/ eladó az árut a külföldi speditőr címére, de a bank rendelkezésére adja fel. Az okmányokat a beszedéssel megbízott bank kapja meg, s közvetlenül vagy közvetve felszólítja a Címzettet/vevőt fizetésre. A Címzett/vevő a fizetés igazolásaként „árufelszabadító levelet” kap, amelynek ellenében a speditőr az árut kiadja.
 • direkt bankbeszedvény: az áru feletti rendelkezési jog mellett magát az árut is a beszedéssel megbízott bank kapja meg, az okmányokkal együtt. A bank felszólítja a Címzettet/vevőt fizetésre, és fizetés után kiszolgáltatja a Címzettnek/vevőnek az árut.
 • MT400 fizetés (avizó)
 • MT410 inkasszó megbízás vételének igazolása
 • MT412 váltó elfogadási értesítés
 • MT420 sürgetés
 • MT422 az ügyféltől kapott információ közlése
 • MT430 módosítás (lejárat, összeg)
 • MT456 az inkasszó visszautasítása
 • MT499 szabad szöveg közlése

On-line tranzakció

A bankkártya-használat során az elfogadóhely által az engedélyező központ felé engedélyezés kérése céljából elektronikus úton azonnal továbbított és az engedélyező központ által azonnal elbírált autorizáció-kérés alapján végrehajtott tranzakció. Általában csak az on-line tranzakció válik foglalásban levő tranzakcióvá.

On-us tranzakció

Az adott bankkártyát kibocsátó bank és az elfogadóhely bankszámlavezetője azonos.

Opció jellege

Az opciók osztályozása aszerint, hogy amerikai, európai, stb.

Opció lehívás

Az opciós jog érvényesítésének kezdő lépése, melynek során az opció vásárlója (a jogosult) értesíti a KELER-t arról, hogy opciós jogával élni kíván.

Opció lehívási ár

Az az – opciós szerződés megkötésekor – előre rögzített ár, amelyen lehívás esetén az opció kötelezettjének kötelessége az opció tárgyát képező terméket az opció jogosultjának eladni, vagy megvásárolni azt tőle.

Opció mögöttes terméke

Az a derivatív termék, vagy azonnali termék, amelyre az opciós jog, vagy kötelezettség vonatkozik.

Opció típusa

Az opciók osztályozása aszerint, hogy vételi jogot (call, vételi opció), vagy eladási jogot (put, eladási opció) testesít meg.

Opciós díj, opciós prémium

Az opciós ügylet megkötésekor az opciós jog ellenértékéről kialkudott ár, melyben az opció jogosultja (vásárlója) megállapodik az opció kötelezettjével (eladójával).

Opciós sorozat

Ugyanazon mögöttes termékre vonatkozó, egyazon típusú és jellegű ugyanazon lehívási árú és lejáratú opciók összessége.

Opciós ügylet

Az a szabványosított szerződés, amelynek tárgya egy meghatározott jövőbeli időpontban, vagy időszakban érvényesíthető vételi, vagy eladási jog, amelynek keretében az opció vásárlója (jogosultja) opciós díj fizetése ellenében megszerzi ezt a jogot, míg az opció eladója (kötelezettje) a díj ellenében vételi, vagy eladási kötelezettséget vállal az opció vásárlójával (jogosultjával) szemben.

Operatív lízing

Olyan tartós bérleti szerződés, amelynek alapján a lízingbe adó opciós vételi jogot biztosít a lízingbevevőnek arra, hogy az a bérlet (lízing) tárgyát a bérleti szerződés lejártakor a szerződésben előre rögzített vételáron (maradványérték) megvásárolja. Minden olyan lízing, mely nem pénzügyi lízing, operatív lízingnek tekinthető.