Fogalomtár (2012)

FEDELL (FE) üzenet

A FEDJEL üzenet ellenőrzésének a visszajelzése.

FEDJEL üzenet (FJ)

A GIRO Zrt.-be közvetlenül benyújtott csoportos átutalási és készpénz kifizetési üzenetek elszámolásának engedélyezése vagy megtiltása (a fedezet meglétének vagy hiányának megfelelően).

FEDKER üzenet (FR)

Fedezetkérés a banktól a nála számlát vezető intézmény által a GIRO Zrt.-be közvetlenül benyújtott csoportos átutalási és készpénz kifizetési megbízás-üzenetek elszámolásához.

FEDSTA üzenet (FS)

A beküldő intézmény értesítése a közvetlenül benyújtott csoportos átutalási megbízás-üzenet sikeres elszámolásáról vagy fedezethiány miatti el nem számolásáról.

FEDSUM üzenet (FM)

A fedezettel rendelkező csoportos átutalási és készpénz kifizetési megbízás-üzenetek elszámolásának összegzése a közvetlen benyújtó számlavezető bankja számára.

FELHAC (FAC) üzenet

A FELHBE üzenet ellenőrzésének és feldolgozásának a visszajelzése.

FELHAP (FAP) üzenet

A szolgáltató visszaigazolása a fogadott felhatalmazások feldolgozásáról (elfogadásáról vagy visszautasításáról).

FELHBE (FBE) üzenet

A kötelezett bankja által egy fájlba szervezett felhatalmazások. (A BKR-be bejövő felhatalmazások.)

FELHKI üzenet (FKI)

Az azonos szolgáltatónak címzett felhatalmazásokat tartalmazó fájl. (A BKR-ből kimenő felhatalmazások.)

FELHNA üzenet (FNA)

A FELHAP üzenet BKR általi ellenőrzésének és feldolgozásának visszajelzése.

FELHOK üzenet (FOK)

A felhatalmazásokat benyújtó Klíringtag számára továbbított, a felhatalmazás-válaszokat tartalmazó fájl.

FGSZ

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacot működteti a Get. 143. §-a alapján, mint rendszerirányító engedélyes.

FIFO

First In First Out, az elszámolásra benyújtott tételek feldolgozási elve, mely szerint a feldolgozás sorrendjét a tételek benyújtásának időpontja határozza meg, a korábban benyújtott tétel feldolgozásának időpontja megelőzi a később benyújtottat.

Faktoring vagy faktorálás

Követelésvásárlás: a faktor azonnali fizetés mellett megvásárolja az eladónak a vevővel szemben fennálló, később esedékes követelését. Így az eladó kölcsön felvétele nélkül korábban jut pénzhez annál, mint hogy a vevője köteles lenne neki fizetni. Általában olyan, likviditási gondokkal küszködő KKV-k adják így el a számlaköveteléseiket, amelyek a banktól nehezen vagy egyáltalán nem kapnának hitelt. A követelést megvásárló faktor nem az eladó, hanem a vevő fizetőképességét vizsgálja.

Fedezet

A fizetési megbízások teljesítéséhez meghatározott bankszámlán, a bankszámla-tulajdonos rendelkezésére álló egyenleg.

Fedezet

Az éjszakai elszámolás tekintetében az MNB által megadott Keret és a Klíringtag részére az adott napon a Fedezetvizsgálat pillanatáig elszámolt jóváírások összege. A napközbeni többszöri elszámolás tekintetében a Klíringtag által az MNB-nél vezetett bankszámláján biztosított fedezet, amely legalább egyenlő a Klíringtag fedezeti paramétere alapján számított összeggel, és a Klíringtag részére az adott elszámolási ciklusban elszámolt jóváírások összege. Amennyiben a GIRO Zrt. által indított fedezeti összeg nem hívható le, a Klíringtag fedezete az adott elszámolási ciklusban kizárólag a Klíringtag javára elszámolt jóváírások összege.

Fedezeti paraméter

A napközbeni többszöri elszámoláshoz szükséges – az IG2-EIS-ben definiált – paraméter. A Klíringtag által meghatározott – GMDB-ben tárolt – érték, amely szerint a GIRO Zrt. megkísérli lehívni egy adott ciklus elszámolásához szükséges fedezetet a Klíringtag MNB-nél vezetett bankszámlájáról. A Klíringtag az alábbi értékeket adhatja meg:

 • bruttó kötelezettség (GPO)
 • multilaterális nettó kötelezettség (MNO)
 • nettó kötelezettség + X Ft, de legfeljebb a bruttó kötelezettség (GPO) összege

Fedezetigazolás

A Bankszámla-tulajdonos megbízásából a bank által a Bankszámla-tulajdonosnak, vagy általa megjelölt kedvezményezettnek kiállított igazolás, amelyben a bank igazolja, hogy a fedezetigazolásban foglaltaknak megfelelően meghatározott pénzösszeget elkülönítve kezeli az ott meghatározott időtartam alatt és a kedvezményezett részére fizetést teljesíthet.

Fedezett pozíció

Az a pozíció, amelyre tekintettel a klíringtag a teljesítési kötelezettséget megelőzően az elszámolóház rendelkezésére bocsátja a szükséges mennyiségű értékpapírt.

Fedezetvizsgálat

Annak ellenőrzése, hogy a Klíringtag fedezete elégséges-e az elszámolandó kötegben szereplő tranzakciók összegének elszámolására.

Fedezetül szolgáló betét (zárolt, óvadéki betét)

Az a betét, amely valamely tartozás, illetve kötelezettség biztosítékául szolgál.

Feldolgozás

A BKR-ben a tranzakciók átvételétől az eredményfájlok kiadásáig tartó, az InterGIRO platformok által végrehajtott valamennyi eseményt magába foglaló tevékenységek együttese.

Felelős hitelezés

A hitelnyújtással kapcsolatban a hitelnyújtó intézménytől elvárt körültekintő magatartás, amelynek célja, hogy az adós a teherbíró képességének megfelelő hitelt vegyen fel. Részletes szabályait a – lakossági hitelezés tekintetében – a lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról kormányrendelet, valamint az annak alapján készítendő belső banki szabályzatok tartalmazzák.

Felhasználó

Ügyfél alkalmazottja vagy eszköze, aki/amely egy szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultsággal rendelkezik, azaz regisztrált felhasználó.

Felhasználói Kézikönyv

A bank honlapján elhelyezett, illetve az elektronikus szolgáltatás keretében a Felhasználó által elérhető dokumentum, amely tartalmazza az elektronikus banki szolgáltatások biztonságos igénybevételének szabályait és feltételeit.

Felhasználói azonosító

Az elektronikus banki szolgáltatás rendszereibe történő belépéshez szükséges, bank által biztosított azonosító (pl. a bank által generált számsor, bankkártya-szám).

Felhasználói jelszó

Elektronikus banki szolgáltatások igénybevétele során alkalmazott titkos; állandó, vagy egyszer használatos kód.

Felhatalmazás tartalomjegyzék (FT.MSG)

A felhatalmazási eredményfájlok (FELHAC, FELHKI, FELHAP, FELHOK) tartalomjegyzéke a teljes körűség ellenőrzésének segítésére.

Felhatalmazás üzenetek

A Csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatos felhatalmazás tétel(ek) adatait tartalmazó szabványos adatállomány.

Felhatalmazás-közvetítő Bank

A csoportos beszedést kezdeményező Beszedő Felhatalmazás-közvetítő bankja. Egy beszedőnek több számlavezető, de egyetlen közvetlen BKR résztvevő státuszú felhatalmazás-közvetítő, bankja lehet.

Felhatalmazó levélen alapuló beszedés

A kedvezményezett bankján keresztül kezdeményezett beszedés, amelynek teljesítésére a Bankszámla-tulajdonos saját bankjának ad felhatalmazást.

Felszámolási eljárás

A fizetésképtelen adóssal szembeni eljárás, amelynek eredményeképpen a cég jogutód nélkül megszűnik. Célja a hitelezők kielégítése a törvényben meghatározott módon. Felszámolási eljárás esetén a cég nevét (rövidített nevét) „felszámolás alatt” („f. a.”) toldattal kell használni.

Felszámoló

A bíróság rendeli ki, a Felszámolási eljárás lebonyolításért felelős személy. A felszámoló önálló képviseleti joggal rendelkezik, ide értve a bankszámla feletti rendelkezési jogot is

Feltételes igénybejelentés

Esetén a kedvezményezett választási lehetőséget biztosít a garantőr számára a garancia lejáratának hosszabbítására vagy fizetésre. Rendben lévő feltételes igénybejelentés vétele esetén a garantőr felfüggesztheti a fizetést (URDG758 hatálya alá rendelt garancia esetében 30 naptári napot meg nem haladó időtartamra). A garantőr a feltételes igénybejelentés vételéről késedelem nélkül köteles értesíteni a megbízást adó felet. A fizetésre vonatkozó igénybejelentést visszavontnak kell tekinteni, ha az igénybejelentésben kért hosszabbítás megtörtént. Amennyiben nem történt meg az igénybejelentésben kért hosszabbítás – akár azért mert a megbízást adó fél erre nem adott a garantőrnek megbízást, akár azért mert a garantőr visszautasította a hosszabbítási megbízás teljesítését – a garantőrnek fizetést kell teljesítenie további felszólítás benyújtása nélkül.

Fizetési garancia

A garantőr arra vállal kötelezettséget, hogy az eladó javára megfizeti a vételárat, vagy annak bizonyos részét, amennyiben a vevő nem tett eleget szerződéses fizetési kötelezettségének.

Fizetési megbízás visszautasítása

A bank a fizetési megbízást nem teljesíti, ha nem szabályszerű (pl. nem jogosult nyújtotta be, vagy nem bankszerű az aláírás, hibás, vagy nem létező a terhelendő/jóváírandó bankszámla száma, stb.) illetve nincsen fedezete. Az erről szóló értesítést a fizetési megbízást megadónak elküldi.

Fizetési megbízások teljesítési határideje

A fizetési megbízás teljesítésére a bank rendelkezésére álló, jogszabályban meghatározott időtartam. A hossza függ a tranzakció típusától (Átutalás, beszedés, készpénzfizetés); devizanemétől; a benyújtás módjától (elektronikus vagy papír alapú); a benyújtás időpontjától (munkanap záró időpontja előtt vagy után nyújtja be), és azon belül a végső benyújtási határidő előtt vagy után; a tranzakció „irányától” (EGT-államba vagy azon kívül) és a tranzakcióval érintett bankszámlák devizanemétől.

Fizetési mód

A fizetési művelet típusa (pl. átutalás, beszedés, készpénz be- és kifizetés, stb.), a jogszabályban meghatározott jellemzőkkel.

Fizetési műveletet megelőző tájékoztatás

A bank információátadása az Ügyfél kérésére, a konkrét fizetési műveletre vonatkozóan a teljesítéshez szükséges adatokról, a teljesítés időtartamáról és a fizetendő valamennyi díjról, költségről, egyéb fizetési kötelezettségről.

Fizetési rendszer

A vonatkozó törvényben meghatározott rendszer működtetésére, az együttműködő felek közötti megállapodás alapján létrejött együttműködési forma. Ilyennek minősül a VIBER és a BKR.

Fizetési számla

A számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására és kezelésére, valamint fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a bank egy vagy több ügyfele nevére nyitott számla, ideértve a bankszámlát, a pénzforgalmi számlát, lakossági/vállalati bankszámlát/folyószámlát is.

Fizetési típus

A napközbeni többszöri elszámolás során egy kötegben szereplő / szerepeltethető megbízás-típusok: átutalás, átutalás visszautasítása, átutalás visszavonása, átutalás visszautalása (átutalás visszavonására adott pozitív válasz), visszavont átutalás visszautasítása (átutalás visszavonására adott negatív válasz).

Fizetésképtelenség/sorban állás (negatív adat)

Vállalkozási folyószámla fizetésképtelensége, folyószámlán követelések sorba állítása. Vállalkozási folyószámlán, fedezethiány miatt, harminc napot meghaladóan, egymillió forintnál nagyobb összegű követelés generálódik (sorban áll); – számlaazonosító, összeg, devizanem, a sorba állítás kezdetének időpontja; Vállalkozási folyószámla fizetésképtelenségének megszűnése; – a sorba állítás megszűnésének időpontja.

Fizetést korlátozó eljárás

A hatályos jogszabályokban meghatározott, különösen a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról, illetve a végelszámolásról szóló hatályos törvények szerinti eljárás, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló hatályos törvény szerinti kivételes intézkedés, továbbá a Tőkepiacról szóló hatályos törvény szerinti kifizetési tilalom, és felügyeleti intézkedések a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló hatályos törvény szerinti módon. Célja a hitelezők védelme és az elszámolási rendszer stabilitásának biztosítása.

Fizető fél

Az a bankszámla tulajdonos, akinek a bankszámláját a fizetési művelet teljesítése során, vagy következményeként a bank megterheli.

Fióktelep

Külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal felruházott szervezeti egysége. A fióktelepre kiterjedő betétbiztosítási intézményről a betétes a fióktelepnél tájékozódhat.

FoP típusú értékpapír-számla transzfer

Az a (free of payment) tranzakció, amely végrehajtása során egy meghatározott értékpapír sorozat terhelése és jóváírása történik az értékpapírra vonatkozó számlákon.

Fogadott

A GIRO Zrt. által a címzett Klíringtagnak kiküldött eredményfájlok azon állapota, amikor a címzett – banki feldolgozás céljából – átvette a GIROHálóról az eredményfájlokat.

Fogadási időszak

A meghatározott üzemidőn belül az az időintervallum, amikor a GIRO Zrt. az eredményfájlokat és a jelentéseket a Klíringtagoknak elérhetővé teszi.

Fogadó Köteg (FK)

A bank által fogadott (elszámolt) tranzakciókat tartalmazó fájl.

Foglalásban levő tranzakció

A bankkártya-használattal végrehajtott, de az elfogadóhely által még el nem számolt olyan on-line tranzakció, amelynek összegével a bank csökkenti a felhasználható egyenleget, de nem terheli meg a bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámlát. A foglalásban lévő tranzakció összegével a bank a foglaláshoz egyértelműen hozzárendelhető elfogadóhelyi terhelés-kérés beérkezéséig, de legfeljebb a tranzakció dátumától számított meghatározott időtartamig tartja foglalásban a tranzakciót. Ezen időtartam elteltét követően – az elfogadóhely terhelés-kérése hiányában – a tranzakció összegével a bank megnöveli a felhasználható egyenleget (felszabadítja a foglalást). A meghatározott időtartamon túl a bankhoz érkező, a tranzakcióra vonatkozó elfogadóhelyi terhelés-kérést a bank teljesíti és a tranzakció összegével megterheli a bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámlát. A foglalásban szereplő adatok valódiságáért és helyességéért az elfogadóhely felel.

Fogyasztási hitel/kölcsön

A fogyasztási kölcsön a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez – a természetes személy részére – nyújtott kölcsön, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. A pénzügyi intézmények által nyújtott fogyasztási hitel pl.

 • személyi kölcsön,
 • folyószámlahitel,
 • hitelkártya,
 • az áruházakban, kereskedelmi egységekben igényelhető, gyors elbírálású áruhitel

Fogyasztó

Természetes személy, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.

Folyamatos kibocsátás

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyének olyan forgalomba hozatala, amikor az értékesítés hatvan napot meghaladó időszak alatt történik úgy, hogy az egyes értékpapírok futamideje értékesítésük időpontjától kezdődik.

Folyószámla

Köznapi szóhasználatban a bankszámla.

Folyószámlahitel

A bank az ügyfél részére a fizetési számlához kapcsolódóan szabadon felhasználható hitelkeretet biztosít. A törlesztése a fizetési számlán történő jóváírással (pl. befizetés, átutalás) valósul meg. Nagyobb összegű folyószámlahitel igénybe vételét meghatározott minimum-összeget elérő számlaforgalomhoz vagy készfizető kezesség vállalásához köthetik a bankok.

Folyósítás / kifizetés

A folyósítási feltételek teljesítését követően a kölcsön-összegének meghatározott számlára történő jóváírása. A folyósítást különböző feltételek teljesüléséhez (pl. zálogszerződés megkötése, adásvételi szerződés bemutatása, a bankot megillető jelzálogjog ingatlan nyilvántartásba bejegyzése, hitel/kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása, óvadék elhelyezése, stb.) kötheti a bank. A kölcsön kifizetése a kölcsön készpénzben történő rendelkezésre bocsátása.

Fordulónap (ex-day)

Az az elszámolási nap, melyre vonatkozóan az értékpapírhoz kapcsolódó tulajdonosi jogosultság megállapításra kerül az aznapi záró számlaegyenlegek alapján.

Forfetírozás

Közép- és hosszú lejáratú, nagy összegű, többnyire beruházási javak szállításából és/vagy beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából származó követelés megvásárlása – a lejáratot jóval megelőzően, visszkereset nélkül, azaz az összes kockázat átvállalása mellett.

Forgalmi biztosíték

A gázpiaci ügyletek elszámolásához a KELER KSZF által a klíringtag részére előírt, a naptári hónap első napjától a havi korrekciós elszámolás pénzügyi rendezéséig terjedő időszakban lévő pozíciók fedezetére meghatározott biztosíték.

Forgatmány / Forgatás

A tulajdonos a csekk hátoldalára írt, vagy a csekkhez fűzött toldatra írt forgatással átruházhatja a csekkből eredő minden jogát az új kedvezményezettre, a forgatmányosra.

 • Üres forgatmány: a forgató (cégszerű) aláírását tartalmazza, forgatmányos megnevezése nélkül
 • Teljes forgatmány: tartalmazza a forgatmányos és a forgató nevét, valamint a forgató aláírását is
 • Kiállítási díj
 • Beszedési díj

Forint hitel/kölcsön

A hitelező által forintban nyilvántartott hitel/kölcsön, amelynek összegét és a törlesztőrészletet is a hitelező forintban határozza meg és az adós a fizetési kötelezettségét is forintban köteles teljesíteni.

Forrásköltség

A bankok által az idegen források (betétek, felvett hitelek, kibocsátott kötvények stb.) után fizetett kiadás, amely a kamaton kívül tartalmazhatja az egyéb költség elemeket (pl. felárak, díjak stb.) is. A bankok ezen idegen forrásokat helyezik ki hitelezési tevékenységük során, ezért a hitelek árazásának, kamatának meghatározásakor a forrásköltségek alapvető jelentőséggel bírnak.

Fraud

A bankkártyákkal kapcsolatos csalás, illegális adatszerzés angol nyelvű elnevezése, mely a magyarországi szaknyelvben is gyakran használt kifejezés. Típusai például: „Card not present” /kártya jelenléte nélküli (jellemzően online) visszaélés, ATM fraud/adatszerzés.

Futamidő

Az az időtartam, amely alatt a kölcsönt és annak járulékait vissza kell fizetnie az adósnak a szerződésben rögzített ütemezés szerint. A futamidő elteltével megszűnik a hitel/kölcsönszerződés, akkor is, ha a visszafizetés nem történt meg teljes összegben.,Az adósnak ebben az esetben is a hitel/kölcsön szerződés alapján fennálló teljes tartozását meg kell fizetnie.

Fuvarokmányok

Igazolják az eladó számára a fuvarozási szerződés létrejöttét, az áru átvételét, leszállítását, a feladás időpontját és többnyire a feladott áru mennyiségét is. A fuvarokmányokon szereplő legfontosabb adatok:

 • a kiállítás helye és időpontja,
 • a fuvarozó neve és címe,
 • a feladó neve és címe,
 • az átvevő neve és címe,
 • az értesítendő fél neve és címe,
 • az áruátvétel (feladás) helye és időpontja,
 • az áru kiszolgáltatási (rendeltetés) helye és időpontja,
 • az áru megnevezése, darabszáma, jele, sorszáma, bruttó és nettó súlya, térfogata,
 • a csomagolás neme,
 • bérmentesítés (fuvarparitás),
 • fuvar- és mellékköltségek,
 • vám- és egyéb hatósági kezelési utasítások,
 • egyéb megjegyzések.
 1. Szállítmányozói igazolás (Forwarder’s Certificate of Receipt/ FCR): A szállítmányozó állítja ki, igazolja az áru átvételét a rendeltetési helyre történő elszállításra.
 2. Vasúti fuvarlevél (CIM, SzMGSz): Az áru átvételét és vasúton történő elszállítását igazolja. A másodpéldány (duplicate) a feladó példánya.
 3. CMR fuvarlevél: Közúti fuvarozás esetén alkalmazandó fuvarokmány. Igazolja az áru feladását, valamint azt, hogy a fuvarozás az 1956. május 19-én kelt CMR (Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésekről szóló Nemzetközi Egyezmény) feltételei szerint történik. A piros a feladó példánya.
 4. Légi fuvarlevél: Légi fuvarozásra vonatkozó fuvarokmány, mely igazolja, hogy az árut a rendeltetési helyre történő fuvarozásra átvették. Az egységes fuvarozási feltételeket az 1929. október 12-én született Varsói Egyezmény valamint annak kiegészítő jegyzőkönyvei szabályozzák.
 5. Tengeri hajóraklevél (Marine Bill of Lading, B/L): tengeri hajózás esetében használandó, egy hajóstársaság vagy annak felhatalmazott ügynöke által kiállított okmány, mely igazolja az áru átvételét a berakodási kikötőben, valamint az áru elszállítását a rendeltetési kikötőig. Az árut megtestesítő, forgatható értékpapír, melynek ellenében a vevő átveheti az árut, ill. forgatás útján az áru tulajdonjogát átruházhatja egy harmadik félre. Általában több eredeti példányban állítják ki. Akár egy eredeti példány bemutatása ellenében átvehető az áru.

A B/L-en szereplő „shipped on board” „on board” záradékok azt jelentik, hogy az árut a feltüntetett időpontban elhajózták. A „received for shipment” záradék csak az áru átvételét igazolja. A „Tiszta”(Clean B/L) azt jelenti, hogy a hajóraklevél nem tartalmaz az árura vagy annak csomagolására vonatkozó hátrányos megjegyzést. Az „Értesítendő személy”(Notify Party): az a személy, akit a hajóstársaságnak értesítenie kell az áru behajózásáról. A B/L címzettje (Consignee): az a személy, aki az áru átvételére jogosult, a hajóstársaság csak ennek a személynek adhatja ki az árut az érkezési kikötőben. Through/Combined Bill of Lading: Olyan esetben használjuk, amikor az áru szállítása két vagy esetleg több fuvareszközzel történik és a különböző fuvareszközök közül az egyik hajó. Egy szállítási szerződést kell megkötni, egy fuvarokmány igazolja a teljes útvonalon történő szállítást, melyért egy szállítmányozó a felelős.

 1. Szállítólevél (Delivery Note): Olyan bizonylat, ami a termékek helyváltoztatását, illetve a megrendelés teljesítését igazolja, melyet a szállító akkor állít ki, ha egy vagy több terméket egy másik helyre (pl. partnerhez, másik telephelyre, stb.) szállít. A szállítólevél formátuma kötetlen, bármilyen tartalommal kiállítható. Egy áttekinthető szállítólevél azonban minimum az alábbi adatokat tartalmazza:
 • bizonylat azonosítószáma (pl. sorszám, bizonylatszám, stb.)
 • szállítólevél bizonylatot kiállító adatai
 • partner neve, címe (ahová a termékeket szállítani kell)
 • szállítólevél kiállításának dátuma
 • megrendelés száma (ha van ilyen)
 • számla száma (ha a szállítólevél számla alapján készült)
 • szállított termék neve és egyéb adatai (pl. termékkód, cikkszám)
 • szállított termék mennyisége és mennyiségi egysége
 • kiállító, átvevő aláírása