Fogalomtár (2012)

A váltó bemutatása

Elfogadásra (a váltóban írott fizetési kötelezettség vállalására): a váltót esedékességéig akár annak birtokosa, akár egyszerű birtokosa bemutathatja elfogadás végett a címzettnek, az utóbbi lakóhelyén, székhelyén. A címzett kívánhatja, hogy a váltót az első bemutatást követő napon neki másodszor mutassák be. Fizetésre (a váltóban írott fizetési kötelezettség teljesítésére): a határozott napra, valamint a kelet vagy megtekintés után bizonyos időre szóló váltó birtokosa köteles a váltót a fizetési napon vagy az azt követő két munkanap valamelyikén fizetés végett bemutatni.

ATM

Automated Teller Machine: Bankjegykiadó automata, amely bankkártya használatával készpénzfelvételre és a rajta feltüntetett egyéb szolgáltatások (pl. a bankkártya használatának fedezetét biztosító bankszámla egyenlegének lekérdezése, PIN-kód csere, stb.) igénybe vételét biztosítja.

ATM

Készpénz felvételére, egyes esetekben befizetésére szolgáló berendezés, amely bankkártyával vehető igénybe. Egyéb szolgáltatásokat is biztosíthat, pl. PIN-kód csere, telefonkártya feltöltése, stb.

ATM limit / Készpénzfelvételi-limit

ATM-ből meghatározott időtartam alatt (naponta, hetente, stb.) készpénzben felvehető, vagy az ATM használatával igénybe vehető összeg.

Adathalászat (phising)

Jogosulatlanul, eredeti banki internetes oldalak megtévesztő másolatait készítik el, melynek segítségével személyes adatokat próbálnak megszerezni a látogatótól, ügyféltől. Általános alapelv, hogy bankok elektronikus azonosításra szolgáló adatot (bankkártyás PIN kódot), nem kérnek a kártyabirtokostól semmilyen formában, sem e-mailben, sem weboldalon. A PIN kód alkalmazása kizárólag kártyahasználat (ATM, POS) során szükséges.

Adatkezelési ügyfélnyilatkozat

A hitelszerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően bármikor, a természetes személy ügyfél nyilatkozhat arról, hogy hiteladatait a szerződés megszűnését követő öt éven keresztül a KHR még kezelje. A meghosszabbított adatkezelést engedélyező adatkezelési ügyfélnyilatkozat hatására az ügyfél tudatosan építi a pozitív hiteltörténetét, a jövőbeli kedvező feltételű hitelfelvételek érdekében. A nyilatkozat hatására, a megszűnt szerződés pozitív adattartalma az ügyfélről készült személy hiteljelentésben még öt évig szerepel. A pozitív tartalmú hitelszerződés megszűnését követő öt éven keresztüli láthatósága, a törvény alapján öt évig látható negatív események ellensúlyozására is alkalmas. Az adatkezelési ügyfélnyilatkozatát az ügyfél bármikor visszavonhatja, ami a megszűnt szerződés esetén az adatok azonnali törlődését eredményezi.

Adatok naprakészsége

A referenciaadatok naprakészen tartásának általános szabálya az, hogy az adatok keletkezését vagy változását követően, két munkanapon belül kell a referenciaadat-szolgáltatónak átvezetnie a módosulást a KHR adatbázisán. Ettől eltérő szabály a hónap végi tőketartozás aktuális értékének az átadása, amelyre a következő hónap ötödik munkanapjáig van lehetőség.

Adatátviteli mód

A GIROHáló kommunikációs hálózaton közlekedő adat átvitelének típusa. Lehetséges átviteli módok: GIROFile, GIROWeb, GIROConnect.

Adós

Az az ügyfél (természetes személy vagy szervezet), aki/amely hitel/kölcsönszerződést köt a bankkal, vállalva a felvenni szándékozott hitel/kölcsön visszafizetését.

Adósságrendező hitel

Több hitel „összevonása”, kiváltásuk egyetlen hitellel, egyetlen hitelszerződésben meghatározott törlesztési feltételekkel.

Adóstárs

Az az ügyfél (természetes személy vagy szervezet), aki/amely az adóssal együtt hitel/kölcsönszerződést köt a bankkal, kölcsön igénybe vétele céljából és vállalja annak visszafizetését.

Ajánlati / Tender / Bánatpénzpótló garancia

Tenderkiíráson való részvétel esetén gyakran feltétel az ajánlati (tender) garancia benyújtása. A garantőr arra tesz ígéretet, hogy a bánatpénz összegét megfizeti, ha a megbízó ajánlatát a tender érvényességi idején belül visszavonja, vagy ha a megbízó ajánlatát a kiíró elfogadja, de a megbízó mégsem hajlandó az ajánlatában foglalt feltételek szerint szerződést kötni.

Akkreditív

Az okmányos meghitelezés vagy akkreditív olyan, bank által kibocsátott okmány, melyben a bank a vevőtől (kötelezettől) kapott megbízás alapján arra vállal kötelezettséget, hogy fizet az eladónak (kedvezményezettnek), amennyiben az akkreditívben meghatározott dokumentumok a banknak bemutatásra kerülnek.

Akkreditív (okmányos meghitelezés, L/C)

Az akkreditív egy olyan bankári instrumentum, amely önálló kötelezettségvállalást tartalmaz a kibocsátó részéről az akkreditívben felsorolt okmányok megfelelő benyújtása esetén az ellenérték kifizetésére. A kötelezettségvállalást a kibocsátó a megbízó megbízása alapján a kedvezményezett javára bocsátja ki az alapügylethez kapcsolódóan. Az akkreditív kibocsátásának célja, hogy biztosítsa a kedvezményezett javára történő kifizetést a megbízó mögöttes ügylet alapján fennálló kötelezettségeiért. A felsorolt okmányokat a kedvezményezettnek kell benyújtania az akkreditívben meghatározott módon, és az abban foglalt előírások szerint, annak érdekében, hogy a kibocsátó a fennálló fizetési kötelezettségének megfelelően teljesítsen. Az ügyletben résztvevő bankok a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kidolgozott, az akkreditívekre vonatkozó egységes szabályoknak és szokványoknak (UCP), valamint az okmányok vizsgálatára vonatkozó nemzetközi banki gyakorlatnak (ISBP) megfelelően vizsgálják a benyújtást. Kizárólag az okmányok külső megjelenése alapján kell eldönteni, hogy a benyújtás rendben lévőnek minősíthető-e. A banknak az okmányok vizsgálatára 5 munkanap áll rendelkezésére. Hibás, vagy eltéréseket tartalmazó okmányok benyújtása esetén a bank visszautasíthatja a kifizetést, illetve csak a megbízó hozzájárulását követően teljesíti a fizetést.

Akkreditív speciális típusa

 • átruházható: amennyiben az akkreditívben az átruházhatóság kifejezetten szerepel, az akkreditív első kedvezményezettje maga helyett egy másik (második) kedvezményezettet jelölhet meg. Az átruházás során az eredeti akkreditív feltételeit nem lehet megváltoztatni, csupán az összeget, illetve az egységárat lehet csökkenteni, az érvényességet, okmánybenyújtásra rendelkezésre álló időtartamot, ill. a szállítási határidőt lehet rövidíteni, valamint a biztosítási fedezet százalékban meghatározott mértékét lehet növelni. Amennyiben a részszállítás megengedett, az akkreditív több új kedvezményezett javára is felosztható az eredeti összeg erejéig. Az átruházott akkreditívet nem lehet a második kedvezményezett kérésére bármely következő kedvezményezett javára átruházni.
 • back-to-back: abban az esetben alkalmazzák, ha a kedvezményezett az akkreditívből eredő jogait másra kívánja átruházni, de az átruházásra valamely okból (pl. az eredeti akkreditív nem átruházható, a vonatkozó nemzetközi szokványok az átruházással sérülnének, vagy a második kedvezményezett az átruházott akkreditívet nem fogadná el biztosítékként) nincs lehetőség. Ilyenkor az eredeti akkreditív szolgál fedezetként egy újabb akkreditív megnyitására, amelynek kibocsátására az eredeti akkreditív kedvezményezettje ad megbízást. Ilyen esetben az eredeti akkreditív alapján fennálló fizetési kötelezettség, illetve az annak alapján nyitott back-to-back akkreditív különálló, egymástól független instrumentumokként kezelendők, jogilag semmilyen módon nem köthetők egymáshoz, annak ellenére, hogy mindkettő ugyanahhoz a kereskedelmi ügylethez kapcsolódik. Gyakorlati alkalmazására ritkán kerül sor.
 • feltöltődő: időben elhúzódó, részszállításokat megengedő ügylet esetén alkalmazható, ha a vevő valamilyen okból el kívánja kerülni, hogy a teljes összegre egyszerre kelljen kibocsáttatnia az akkreditívet. Ennek megfelelően több részletben, ütemezetten, az akkreditívben előre meghatározott módon történik a kötelezettségvállalás összegének folyamatos emelése. Gyakorlati alkalmazására ritkán kerül sor.
 • red/green clause: az akkreditív egy olyan bekezdést tartalmaz, amely alapján az avizáló/igazoló bank az akkreditív terhére adott mértékű előleg kifizetését teljesítheti a kedvezményezett javára, még az áruszállítás/szolgáltatás tejesítését megelőzően, előre rögzített feltételek szerint. Míg a Red Clause akkreditív esetében jellemzően csak egy egyszerű nyugta, valamint a kedvezményezett írásos kötelezettségvállaló nyilatkozata – miszerint a teljesítést igazoló okmányok egy meghatározott időpontig benyújtásra kerülnek – ellenében történhet meg az előleg kifizetése, addig a Green Clause akkreditív esetében még külön bankári biztosíték, vagy pl. betárolást tanúsító okirat (pl. közraktárjegy) is társul az előlegfizetéshez megkövetelt nyilatkozathoz. Gyakorlati alkalmazására ritkán kerül sor.
 • stand-by: a Stand-by (készenléti) akkreditív a garancia biztosítéki szerepét és az akkreditíves fizetési mód funkcióit egyesíti magában. Nem teljesítés esetén ígér fizetést, így – bár az akkreditívre vonatkozó szabályok vonatkoznak rá -, jellegét tekintve sokkal inkább a bankgaranciához hasonlítható. A Stand-by akkreditív leginkább az Amerikai Egyesült Államokban terjedt el, tekintve hogy az amerikai jogszabályok egy ideig nem tették lehetővé a bankok számára a garancia formájában történő kötelezettségvállalást. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara külön kiadványba gyűjtötte a Stand-by akkreditívekre vonatkozó gyakorlatot (International Standby Practices = ISP), ez azonban csak akkor alkalmazható, ha az akkreditívben kifejezetten hivatkoznak rá.
 • összeg: az akkreditívvel vállalt fizetési kötelezettségvállalás értéke. Hozzávetőleges, vagy körülbelüli összeg megadása úgy értelmezendő, hogy +/-10% eltérés megengedhető.
 • lejárat ideje és helye: azt az időpontot jelöli, amikor az akkreditívben megjelölt okmányokat a megadott helyen legkésőbb be kell nyújtani. Amennyiben ez az időpont nem munkanapra esik, a lejárati határidő automatikusan a következő banki munkanapig meghosszabbodik.
 • szállítási határidő: azt a végső időpontot jelöli, ameddig az áruszállítás, ill. a szolgáltatás teljesítése megtörténhet.
 • áru/szolgáltatás megnevezése/fuvarparitás: a teljesítendő áruszállítás, ill. szolgáltatás rövid, de pontos meghatározása, amelynek az akkreditívben felsorolt okmányokon szerepelnie kell. A kereskedelmi számlán az akkreditívvel megegyezően, szó szerint kell szerepeltetni az áru/szolgáltatás megnevezését. Fuvarparitás: Azt a helyet jelöli meg, melyen a költségek és/vagy az árut érhető károk kockázata az eladóról a vevőre száll át. Tartalmazza az eladó és a vevő kötelezettségeit. Előforduló fuvarparitások: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF
 • benyújtandó okmányok: az alapügylet jellegétől függően a benyújtandó okmányok köre különbözhet. Leggyakrabban előforduló okmányok: számla, fuvarokmány (kamion-, vasúti-, vagy légi fuvarlevél, ill. hajóraklevél), biztosítási kötvény, származási bizonyítvány, csomag-, ill. súlyjegyzék, egészségügyi igazolások, különféle nyilatkozatok stb. Az okmányokban szereplő adatoknak nem kell minden tekintetben megegyeznie, de nem állhatnak ellentmondásban egymással sem az adott okmányon belül, sem valamely más előírt okmány adataihoz, vagy az akkreditív előírásaihoz képest.
 • rendben lévő benyújtás: jelenti azt a benyújtást, amely az akkreditív előírásainak és feltételeinek, a szokványok megfelelő alkalmazásának és a nemzetközi szokásos banki gyakorlatnak teljes mértékben megfelel.
  • visszavonható: a kibocsátó a visszavonható akkreditívvel vállalt kötelezettségvállalásának feltételeit bármikor egyoldalúan módosíthatja, vagy akár teljes egészében visszavonhatja. Ilyen instrumentumokat a nemzetközi gyakorlatban nem szokás alkalmazni.
  • visszavonhatatlan: a visszavonhatatlan akkreditívvel vállalt kötelezettségvállalás a kibocsátó által egyoldalúan nem módosítható, ill. nem vonható vissza. A nemzetközi gyakorlatban minden akkreditívet visszavonhatatlannak kell tekinteni, hacsak annak szövegében kifejezetten nem említik, hogy visszavonható.
  • látra szóló: látra szóló akkreditív esetén a rendben lévő okmányok benyújtásakor az ellenérték kifizetése az okmányvizsgálatra rendelkezésre álló idő elteltét követően azonnal esedékes.
  • halasztott fizetésű: a fizetésre nem az okmányok benyújtásakor, hanem az akkreditívben meghatározott későbbi időpontban kerül sor (pl. a fuvarokmány keltétől számított x napra).
  • váltóelfogadást ígérő: a nyitó bank arra vállal kötelezettséget, hogy a rá intézvényezett (forgatott) váltót elfogadja és annak összegét esedékességkor fizeti ki.
  • kibocsátás: az akkreditív megnyitására a megbízó megbízása alapján kerül sor. A nyitó bank a kötelezettségvállaló nyilatkozatát többnyire elektronikus csatornán keresztül, leggyakrabban SWIFT-üzenet útján juttatja el az avizáló bankon keresztül a kedvezményezett részére.
  • módosítás, törlés: visszavonhatatlan kötelezettségvállalás feltételei csak a kedvezményezett (és az igazoló bank) hozzájárulásával módosíthatók. Ugyanez érvényes az akkreditív törlésére is. A nyitó bank módosításra vonatkozó kötelezettségvállalása a módosítás kiadásával egyidejűleg beáll. A kedvezményezett számára azonban az eredeti feltételek mindaddig érvényben maradnak, ameddig a módosítás elfogadásáról, vagy visszautasításáról nem nyilatkozik. Amennyiben az elfogadásról szóló nyilatkozat elmarad, de az okmánybenyújtás végül megfelel a módosított előírásoknak, az akkreditív-módosítás elfogadottá válik. Ha egyazon módosításban több feltétel egyidejű változtatása szerepel, a módosítást egészében kell kezelni, azok részbeni elfogadására nincs lehetőség.
  • benyújtás: az akkreditív keretében előírt okmányok nyitó bankhoz, vagy a kijelölt bankhoz történő továbbítását, illetve magát az így továbbított okmányokat tekintik benyújtásnak.
  • negociálás: a rendben lévő okmánybenyújtás alapján keletkező követelés megvásárlását, ill. a kedvezményezett részére történő megelőlegezést nevezzük negociálásnak.
  • leszámítolás: halasztott fizetésű akkreditív keretében a kedvezményezett megbízása alapján lehetőség van az okmányellenérték leszámítoltatására. Ilyen esetekben a bank a követelést jelenértéken, azaz diszkontkamat levonásával vásárolja meg. A leszámítolás a megállapodástól függően történhet a bank visszkereseti jogának fenntartásával, vagy visszkereset nélkül is. A leszámítolás díja (a diszkontkamat mértéke) esetenként kerül meghatározásra.
  • engedményezés: a kedvezményezett jogosult az akkreditív keretében benyújtott okmányok alapján keletkező követelésének engedményezésére, még abban az esetben is, ha az akkreditív nincs átruházhatónak megjelölve.
  • megbízó: az a fél, akinek a megbízásából az akkreditív megnyitásra kerül.
  • kedvezményezett: az a fél, akinek a javára az akkreditív megnyitásra kerül.
  • nyitó bank: az a bank, amely az akkreditívet kibocsátja a megbízó megbízásából.
  • avizáló bank: az a bank, amely a nyitó bank felkérésére az akkreditív nyitásról a kedvezményezettet kiértesíti.
  • igazoló bank: az a bank, amely a nyitó bank felhatalmazására, vagy kérésére az akkreditívhez az igazolását adja. Az igazoló bank az igazolással a nyitó bank akkreditívben vállalt fizetési kötelezettségéért helyt áll. Amennyiben az igazolásra a nyitó bank külön erre vonatkozó instrukciója nélkül, a kedvezményezett vagy valamely résztvevő bank megbízása alapján kerül sor, csendes (silent) igazolásról beszélünk.
  • kijelölt bank: a nyitó bank által kijelölt bank, amely a benyújtott okmányok vizsgálatára és fizetésre van felhatalmazva. Ez lehet bármely bank, ha az akkreditív szerint az bármelyik banknál igénybe vehető.
  • rambúr bank: egy, a nyitó bank által megbízott bank, amelytől rendben lévő okmányok benyújtása esetén az akkreditív összege lehívható. A rambúr bank a fizetés teljesítésével egyidejűleg a nyitó bank nála vezetett számláját megterheli. A rambúr banknak nincs önálló fizetési kötelezettsége az ügylettel kapcsolatban, hacsak erre vonatkozó külön kötelezettségvállalást nem tett (igazolt rambúr). Az ilyen jellegű megtérítési megállapodásokra vonatkozó előírásokat a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) külön kiadványban szabályozza (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements).
  • akkreditív előzetes értesítésének díja: előzetes értesítés kibocsátásával ill. kiértesítésével összefüggésben felszámított díj.
  • nyitási/kibocsátási jutalék: az akkreditív kibocsátásakor felmerülő, a kockázat mértékét tükröző időarányos díj, valamint a kibocsátáshoz kapcsolódó egyszeri költség.
  • módosítási jutalék: az akkreditív feltételeinek módosításakor felszámított jutalék. Amennyiben a módosítás az összeg emelését, vagy a futamidő hosszabbítását érinti, a nyitási/kibocsátási, vagy az avizálási/igazolási díjtételen felül fizetendő.
  • avizálási jutalék: a beérkező akkreditív hitelesítéséért és kiértesítéséért felszámított jutalék.
  • akkreditív igazolási díja: az akkreditív igazolásakor felmerülő, a kockázat mértékét tükröző időarányos díj.
  • okmányfelvételi jutalék: az akkreditív igénybevételekor az okmányok benyújtása, és az ahhoz kapcsolódó okmányvizsgálat alapján kerül felszámításra
  • halasztott fizetési jutalék: a kibocsátott akkreditív keretében az okmányfelvételtől az esedékesség napjáig fizetendő időarányos jutalék.
  • esedékesség nyilvántartásához kapcsolódó jutalék: halasztott fizetésű akkreditív keretében az esedékesség nyilvántartására felszámított jutalék.
  • átruházási díj: akkreditív átruházására vonatkozó megbízás kapcsán fizetendő díj.
  • előzetes okmányvizsgálati díj: az okmánybenyújtást megelőzően előzetes ellenőrzésre beküldött okmányok átvizsgálásának díja.
  • eltérő okmánybenyújtás díja: az akkreditívben előírt feltételektől eltérő okmányok benyújtásakor fizetendő jutalék.
  • váltó kiállítási díj: az akkreditív keretében benyújtandó váltó kiállítása miatt fizetendő díj.
  • igénybe nem vett akkreditív törlése: amennyiben az akkreditív lejáratáig nem történik igénybevétel, az akkreditív törléséért jutalékot számítanak fel.
  • közreműködési díj: mintaszöveg készítéséért, tanácsadásért fizetendő díj.
  • akkreditív átadási jutalék: amennyiben a beérkező akkreditívet másik hitelintézetnek át kell adni további ügyintézés végett, az átadásért jutalékot számítanak fel.

A garantált szabályozott piaci ügyletek elszámolásához a KELER KSZF által a klíringtag részére előírt, a SPAN® alapbiztosíték számítási szoftver segítségével az egy napos kockázat fedezetére meghatározott biztosíték.

Alapjogviszony

A szerződést, tender esetén az ajánlat feltételeit vagy a megbízó és a kedvezményezett közötti egyéb olyan jogviszonyt jelenti, amelynek a garancia biztosítékát képezi. A garancia független az alapjául szolgáló jogviszonytól, a garantőrt ez a jogviszony semmiképpen nem érinti, vagy köti, a garanciában az azonosítás céljából a garancia alapjául szolgáló jogviszonyra történő hivatkozás nem változtatja meg a garancia független természetét.

Alapszintű pénzügyi fedezet

A garantált szabályozott piaci, a gázpiaci, valamint az árampiaci ügyletek elszámolásához a KELER KSZF által ügyletkörönként/szekciónként/piaconként előírt biztosíték, amely pozíció felvételének a feltétele.

Alklíringtag

Az a kereskedési joggal rendelkező szekciótag, aki a KELER elszámolási szolgáltatásainak igénybevételére a KELER KSZF valamely általános klíringtagjával szerződést kötött.

Allokáció

Az az eljárás, amelynek során az erre feljogosított személy előre meghirdetett elvek, algoritmusok alapján – vagy derivatív ügylet esetében a KELER, a kapott megbízások, pozícióvezetési számlák – alapján megteremti a kapcsolatot a személyek és a rendelkezésre álló mennyiségek között.

Alszámla

A bankszámla-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bankszámla, amely bankszámlájához, mint főszámlához kapcsolódik, ideértve, a valamely konkrét pénzforgalmi célra szolgáló, bankkal kötött szerződéstől függően adott esetben elkülönítetten kezelt számlát is.

Aláírás a Banknál bejelentett módon / Banki aláírás, Bankszerű aláírás

A bankhoz bejelentett aláírás mintával megegyező aláírási mód, amelyet a banknál rendszeresített aláíró kartonon adnak meg, és amelyet a bankszámla feletti rendelkezés során használni kell.

Aláírás ellenőrzés

Az aláírás minta összehasonlítása a fizetési megbízáson szereplő aláírással.

Aláírás minta

A rendelkező személy banknál bejelentett aláírása, amelynek alapján a bank a fizetési megbízás aláírójának rendelkezési jogosultságát vizsgálja.

Aláíráspanel

A bankkártya hátoldalán található, a kártyabirtokos aláírására fenntartott elem. A bankkártya akkor érvényes, ha a kártyabirtokos aláírása szerepel az aláíráspanelen. Egyes kibocsátó bankok az aláíráspanel mellett a még jobb azonosíthatóság/ nagyobb biztonság érdekében az ügyfél fényképét is megjelenítik a plasztikon.

Aláíró karton

A rendelkező személy aláírás mintáját tartalmazó nyomtatvány.

Analitikus IBI mátrix

Az összes küldött és fogadott elszámolási összeg küldő-fogadó klíringtag-páronkénti kimutatása az IG1 platformon. (Ld. → IBI mátrix, → Szintetikus IBI mátrix)

Annuitásos törlesztésű hitel / kölcsön

Lakossági ügyfeleknek nyújtott hitelek/kölcsönök esetében leggyakrabban alkalmazott törlesztési módszer, ahol az adós egy kamatperióduson belül azonos összegű törlesztő részleteket fizet, folyamatosan csökkenő kamat-, illetve folyamatosan növekvő tőketartalommal. Minden törlesztéskor megfizetésre kerül a legutóbbi törlesztés óta keletkezett/megszolgált kamatösszeg, illetve ha van, akkor az időarányosan esedékes kezelési költség is, a törlesztő részletből fennmaradó részösszeg csökkenti a tőketartozást. A csökkenő tőketartozás következtében egyre kisebb kamatösszeg keletkezik két egymást követő törlesztési dátum között, így az állandó törlesztő részletből egyre több jut a tőke törlesztésére. Ebből következik, hogy folyamatosan csökken a törlesztő részleten belüli kamattartalom és növekszik a tőketartalom, illetve az, hogy a futamidő elején még lassan, később viszont fokozatosan egyre gyorsabban fogy a tőketartozás.

Avizáló fél

Az a fél, aki a garantőr felkérésére a garanciáról értesítést küld. Elsősorban a SWIFT üzenetben (MT760 típusú üzenet) történő garanciakibocsátás esetén kerül a garancia kedvezményezettjének bankja, mint avizáló bank bekapcsolásra. Az avizáló bank kötelezettség nélkül vesz részt az ügylet bonyolításában.

Aznapi / azonos napi VISSZA-tranzakciók

Azok a visszavonások (camt.056) és visszavonás-válaszok (pacs.004 és camt.029), az IG2 platformon, amelyeknek benyújtási és feldolgozási dátuma azonos azzal az átutaláséval (pacs.008), amelyikre vonatkoznak.

Aznapi feldolgozás

A fizetési megbízás banki Átvétele, Befogadása is azonos napon történik.

Azonnali klíring

Az a rendkívüli garantált elszámolási esemény, amelynek során az előre meghirdetett maximális árelmozdulás esetén a KELER KSZF azonnali klíringet rendel el, mely alapján a KELER meghatározza az árkülönbözetet, a nyitott veszteségre képzendő fedezetet és azt a következő klíring időpontjáig a klíringtag számláján zárolja.

Azonnali visszajelzés (AV)

A megbízásokat beküldőnek eljuttatott, a beküldött tranzakciók átvételéről, és az ellenőrzés eredményéről szóló részletes tájékoztatás. Az IG1 platformon az azonnali visszajelzés AV.LOG és AV.REF fájlok formájában, az IG2-ben PSR fájl formájában történik. (Ld. → PSR (Payment Status Report)

Azonosítási eszközök

A bank által az egyes elektronikus szolgáltatások esetében alkalmazott azon eszközök összessége, amelyek a Felhasználó egyértelmű beazonosítását biztosítják az egyes szolgáltatások használata esetében. Ilyen alkalmazott eszközök jellemzően az egyedi felhasználói azonosítóhoz kapcsolódóan: a jelszó, a bankkártya-szám, token.

Azonosító adatok

A természetes személyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat azonosító adatok.