Fogalomtár (2012)

E nap

Az értékpapírból származó és a kibocsátó által teljesítendő kifizetéssel járó esemény kezdő időpontja, továbbá társasági esemény napja.

EAN kód (European Article Numbering)

Nemzetközi termék- és helyazonosító kód, a csoportos fizetési megbízás-üzeneteket kezdeményező intézmények azonosításának egy lehetséges formája. Mára az EAN kód elnevezés informálissá vált. Jelenleg a GS1 szabványok alapján képzett GLN (globális hely-, ill. szervezetazonosító) kód elnevezés használata hivatalos. A GLN kiadására Magyarországon a GS1 Magyarország Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. jogosult. (Ld. → Beszedő azonosító)

EBPP szolgáltatás – Elektronikus számlabemutatási és számlafizetési szolgáltatás

Ezen szolgáltatás segítségével az Ügyfél számára – bankon kívüli szolgáltató által – elektronikusan eljuttatott számla ellenértéke, a bank által nyújtott elektronikus szolgáltatás igénybe vételével fizethető ki pl. közüzemi szolgáltató, stb. részére.

EGT állam

Európai Unió tagállamai, és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam.

EGT-n belüli fizetési művelet

Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euro övezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik.

EIS (External Interface Specification)

BKR IG2 Külső Interfész Specifikáció (IG2-EIS)

EMV chip

Europay-MasterCard-Visa (mint létrehozók) nevének kezdőbetűjéből álló nemzetközi bankkártyás szabvány. Az említett kártyatársaságok az EMV szabványt 1996 decemberében azzal a céllal hozták létre, hogy a bankkártyákkal végzett tranzakciókat biztonságosabbá tegyék, valamint a bankkártyákba, mint fizetőeszközökbe vetett bizalmat növeljék (a munkacsoportba később az American Express is bekapcsolódott). Az EMV kártyák a korábban általánosan alkalmazott mágnescsík helyett szabványként meghatározott chipet tartalmaznak, mely egyértelműen azonosítja a kártyát és birtokosát, csökkentve ezzel a bankkártyás visszaélések lehetőségét, illetve biztosítja a széleskörű elfogadást a teljes világon.

EURIBOR

A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kamatláb. A magyar pénzintézetek is jellemzően ezt használják viszonyítási alapnak (referencia kamatlábnak) EUR hitelek esetén.

Egyedi tranzakciók

A Klíringtagok által a BKR-be beküldött, illetve a BKR által a Klíringtagoknak a fogadó kötegben kiküldött tranzakciók gyűjtő fogalma. A tranzakció típusát a tranzakciókód jelzi, pl. egyszeri vagy csoportos átutalás, felhatalmazó levélen alapuló vagy csoportos beszedés.

Egyedi árfolyam

A bank által meghatározott feltételek teljesítése esetén, az ügyféllel történő megállapodás alapján alkalmazott árfolyam.

Egyedi értékpapír letéti számla

A nyomdai úton előállított értékpapírok címlet és sorszám szerinti nyilvántartására szolgáló számla.

Egyensúlytalansági ügylet

A KELER által a gázpiaci klíringtag és a KELER KSZF között létrehozott, a gázpiaci klíringtag napi egyensúlytalanságát tartalmazó speciális ügylet. (A mutatkozó forrástöbbletet, vagy forráshiányt a gázpiaci klíringtag köteles a KELER KSZF- nek eladni vagy tőle megvenni.) A KELER által az FGSZ -el létrehozott ügyletben a KELER KSZF naponta teljes mértékben lezárja saját gázpozícióját (az FGSZ köteles a KELER KSZF forrástöbbletét, vagy forráshiányát eladni vagy tőle megvenni).

Egyéb garancia

pl. állami támogatás visszatérítésére vonatkozó garancia, szándéknyilatkozat/ígérvény)

Együttes rendelkezési jog

Két vagy több személy kizárólag együtt jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.

Eladási (put) opció

Olyan felfüggesztett hatályú adás-vételi szerződés (derivatív ügylet), ahol az eladási opció jogosultja az opciós díj fizetése ellenében jogot szerez az opció kötelezettjétől az opció tárgyának jövőbeni eladására ún. Lehívási áron.

Elektronikus aláírás

Elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt elektronikus adat, ill. dokumentum, ill. a vonatkozó törvény alapján ilyenként meghatározott, írásbelinek és azonosításra alkalmasnak minősülő aláírás.

Elektronikus banki szolgáltatás felhasználója (Felhasználó)

A bankkal kötött szerződés feltételei szerint az ügyfél számlái felett meghatározott szolgáltatások tekintetében – az elektronikus banki rendszerben – lekérdezési, ill. rendelkezési jogosultsággal bíró természetes személy

Elektronikus banki szolgáltatások

Elektronikus csatornákon – azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint – nyújtott banki szolgáltatások összessége. Elektronikus csatornák: információt továbbító eszközök/kommunikációs módszerek, pl. internet, TV, telefonhálózat, mobiltelefon-hálózat Elektronikus banki szolgáltatások lehetnek pl. banki műveletek kezdeményezése (pl. átutalás, betétlekötés), információk (pl. számla-, betét-, kártyatranzakciós adatok) lekérdezése és kiegészítő szolgáltatások (pl. üzenetküldés) igénybe vétele

Elektronikus banki szolgáltatások típusai

a) Internet banki szolgáltatás: a bank internetes honlapján keresztül elérhető elektronikus banki szolgáltatások összessége. b) Mobilbanki szolgáltatás: mobileszközön igénybe vehető elektronikus bankszolgáltatások összessége, amelyek lehetnek

  • SMS segítségével igénybe vehető banki szolgáltatások
  • mobileszköz böngészőjén keresztül, ill. mobileszközre letöltött alkalmazás segítségével igénybe vehető banki szolgáltatások.

c) Call center (telefonos ügyfélszolgálat): telefonkészüléken igénybe vehető a banki szolgáltatások összessége, amely lehet

  • automatizált, vagy
  • élőhangos (banki ügyintéző közreműködésével

d) Ügyfélhez telepített banki terminál/program: a Felhasználónál telepített alkalmazás, amely védett elektronikus kommunikációval teremt kapcsolatot a bank szoftverével és biztosítja az elektronikus banki szolgáltatások igénybevételét.

Elektronikus fizetési megbízás

Olyan fizetési megbízás, amit a bankszámla felett rendelkezni jogosult elektronikus banki csatornán (pl. internet, mobil, telefonos ügyfélszolgálat) nyújt be bankjának.

Elfogadó bank

Az a pénzintézet, amely adott kereskedővel szerződést köt arra, hogy biztosítja az elfogadóhely számára a bankkártya elfogadáshoz szükséges eszközöket, infrastruktúrát, (jelenlegi általános magyar gyakorlat, de az eszközt külön szolgáltató is nyújthatja, illetve a kereskedő tulajdonában is lehet), valamint megvalósítja a kártyás vásárláshoz kapcsolódó elfogadói adminisztrációs folyamatot (az elfogadó bank a kereskedő számlája utalja a vásárlás – elfogadói jutalékkal csökkentett összegét, továbbá elküldi a kártyahasználattal kapcsolatos adatokat a kibocsátó bankhoz, és elvégzi az elszámolást).

Elfogadóhely

Olyan természetes személy vagy szervezet, aki, vagy amely bankkártyás fizetést biztosít a nála megrendelt/vásárolt áru vagy nála megrendelt/igénybe vett szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére. A bankkártya-használat helye lehet pl. ATM, postafiók, bankfiók, kereskedelmi egység: üzlet, weblap, stb.

Elkülönített számla

A bankszámla-tulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök nyilvántartására szolgáló bankszámla, amely az elkülönítés tartama alatt csak meghatározott célra használható, pl. korlátozott rendeltetésű fizetési számla, escrow számla.

Ellengarancia

Az ellengarantőr által kibocsátott kötelezettségvállalás, amelyet az ellengarantőr bocsát ki a másik fél javára annak érdekében, hogy ez a másik fél kibocsásson egy garanciát, és az ellengarantőr az ellengarancia alapján fizetést teljesít az ellengarancia keretében történt rendben lévő igénybejelentésre.

Ellengarantőr

Az a fél, aki ellengaranciát bocsát ki egy garantőr, vagy egy másik ellengarantőr javára.

Ellenőrző Jelentés (EJ)

A Küldő Köteg ellenőrzésének és feldolgozásának a visszajelzése az éjszakai elszámolási módban

Ellenőrző kód / Ellenőrző azonosító (CVC2, CVV2)

Egyes bankkártyákon a hátoldalon, az aláírási panel végén feltüntetett egyedi, 3 vagy 4 jegyű szám, amelyet internetes, telefonos, postai, stb. bankkártya-használat esetén szükséges megadni. Előforduló angol rövidítései például: CVV (Card Verification Value) vagy CSC (Card Security Code ), Card Verification Value Code (CVVC), Card Verification Code (CVC)

Elszámolás

A KELER által nyújtott klíring és teljesítés.

Elszámolás

A fizetési megbízások fogadásának, a teljesíthetőség formai és tartalmi kritériumai ellenőrzésének, a címzett bank részére történő továbbításának és esetleg a bankok közötti kiegyenlítéshez szükséges adatok előállításának mozzanatait felölelő tevékenység.

Elszámolás nettósítása

Valamely Résztvevőnek a Rendszer más Résztvevőjétől kapott, illetve részére küldött transzfer megbízásaiból keletkező követeléseinek és tartozásainak egyetlen nettó követeléssé vagy nettó tartozássá való átalakítása, aminek folytán a követelés vagy a tartozás csak e nettó összegre korlátozódik.

Elszámolásforgalmi szolgáltatás

A pénzforgalmi elszámolóház (GIRO Zrt.) által a fizetési rendszer működtetése keretében nyújtott szolgáltatása (éjszakai elszámolás, napközbeni többszöri elszámolás).

Elszámolásforgalmi technikai számla

A GIRO Zrt. Magyar Nemzeti Banknál vezetett, a napközbeni többszöri elszámolás keretében végrehajtandó elszámolásokra szolgáló számlája, melynek napi nyitó- és záró egyenlege nulla, és amelyen kizárólag a napközbeni többszöri elszámolás végzéséhez kapcsolódó forgalom bonyolítható le.

Elszámolásforgalom

Hitelintézetek, MNB, valamint más, a fizetési rendszerek szabályzata szerint a fizetési rendszerben részvételre jogosult szervezetek közötti, saját és az ügyfeleik megbízásából származó fizetési forgalom lebonyolítása, ideértve a fizetési üzenetek ellenőrzését, továbbítását távközlési hálózat igénybevételével, a résztvevők közötti tartozások és követelések megállapítását és a pénzügyi kockázatok kezelését.

Elszámolási ciklus

Értékpapír fizikai teljesítéssel meghirdetett kontraktus esetén a lejárati hónap utolsó kereskedési napja, opció esetén a lehívást követő elszámolási nap és a fizikai teljesítés (DVP ügylet) tényleges lebonyolításának napja között – az azonnali termék elszámolási ciklusának (T+3 vagy T+2) megfelelően – eltelt időszak.

Elszámolási megbízott (settlement agent)

A KELER-nél, illetve MNB-nél bankszámlával és a KELER-nél értékpapírszámlával rendelkező személy, aki megállapodás alapján klíringtag, illetve alklíringtag részére, a multinet elszámolásokhoz szükséges számlákat vezet és az elszámolás érdekében szolgáltatást végez.

Elszámolási nap

Az a banki munkanap, amely napon az elszámolt tranzakciók kiegyenlítése az MNB-ben vezetett bankszámlán megtörténik.

Elszámolási nap

Az a naptári nap, amelyen a KELER elszámolóházi, illetve központi értéktári szolgáltatást nyújt.

Elszámolási nap / Esedékesség napja

A kölcsönszerződés alapján az adóst terhelő rendszeres (általában havi) fizetési kötelezettség (tőke, kamat) teljesítésére a hitel/kölcsönszerződésben meghatározott nap.

Elszámolási rendszer

Pénz- és értékpapír átutalások egységes szabályok szerinti feldolgozására, pozícióvezetésre vonatkozó, a rendszer tagjai által kötött kölcsönös megállapodás.

Elszámolási szakasz

Az éjszakai elszámolás tekintetében az első elszámolási cikluson belüli időszak, amelyben az InterGIRO1 platform az elszámolási szakasz kezdetéig befogadott, fedezettel rendelkező tranzakciókat elszámolja.

Elszámoló fél

Az a Résztvevő, amely az intézmények, az esetleges központi szerződő fél, illetőleg az esetleges teljesítő fél nettó fizetési kötelezettségeit megállapítja.

Elszámolóház

A fizetési műveletek feldolgozását, elszámolását és teljesítő fél hiányában azok teljesítését végző szervezet. Ilyennek minősül a VIBER-t működtető MNB és a BKR-t működtető GIRO Zrt.

Elszámolóház

A fizetési műveletek feldolgozását, elszámolását, továbbítását végző szervezet.

Elszámolóházi Leirat

A KELER által a jelen Szabályzat felhatalmazása alapján a KELER szolgáltatásaira vonatkozóan további részletes, kiegészítő előírásokat, kötelezettségeket, eljárási rendeket leíró dokumentum.

Elsődleges adat

Az ISIN kód kiadásához szükséges információk köre.

Elévülés, törlődés

Az adatok életútjával összefüggésben általános szabály, hogy a fennálló, aktív szerződés és eseményadatok folyamatosan látszanak a hiteljelentésekben. A megszűnt, passzív adatok pedig, a lezárás állapotának megfelelően még öt évig látszanak a hiteljelentésekben. A referenciaadatokat az elévülésüket követően a KHR automatikusan törli. Az általános szabály alól van kivétel: Természetes személy hitele kapcsán létrejött mulasztás esemény adatai, ha a mulasztás, teljesítéssel rendeződik, akkor a mulasztás megszűnését követő egy év elteltével, ha más módon szűnik meg, akkor a megszűnést követő öt év elteltével és abban az esetben, ha egyáltalán nem rendeződik, akkor a mulasztás bekövetkezését követő tíz év elteltével törlődik. Természetes személy által kötött hitelszerződés adatait, amennyiben mulasztás esemény nem tartozik hozzá és nem rendelkezik adatkezelési ügyfélnyilatkozattal sem, akkor a szerződés megszűnésével együtt a KHR automatikusan törli. Amennyiben a szerződéshez tartozik mulasztás, de a szerződés már megszűnt, akkor a szerződés adatait a KHR a mulasztás törlésével egy időben törli. Amennyiben a szerződéshez tartozik, az ügyfél által tett adatkezelési ügyfélnyilatkozat, akkor a szerződés a megszűnését követő öt év elteltével kerül törlésre. Az ügyfél az adatkezelési ügyfélnyilatkozatát bármikor visszavonhatja és ebben az esetben, ha a szerződés, valamint az esetleges mulasztás is már megszűnt, az adatok azonnal törlődnek.

Elévülési idő

Az átruházókkal, a kiállítóval és a többi kötelezettel szemben a bemutatásra megszabott határidő lejártától számított 6 hónap

Elévülési idő

Nem fizetéskor idegen váltó esetén az elfogadóval, saját váltó esetén a kibocsátóval szemben váltókereset indítható az elévülési időn belül:

  • 3 év: az elfogadó, a saját váltó kibocsátója és ezek kezesei ellen
  • 1 év: a kibocsátó, a forgatók és ezek kezesei ellen
  • 6 hónap: a forgató visszkeresete a többi forgató és kibocsátó ellen.

Elő-engedélyezés (Elő-autorizáció)

Olyan engedélyezés, amelyet időben nem közvetlenül követ az engedélyezéssel érintett tranzakció lebonyolítása. Az elfogadóhely a Banktól elő-engedélyezést kér a tranzakció várható összegére. A várható összeg eltérhet az elfogadó hely által utóbb ténylegesen elszámolt összegtől, amellyel a Bank megterheli a bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámlát. Az elő-engedélyezésre vonatkozó kérésben meghatározott összeget a Bank “foglalja” a bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámlán, de az elő-engedélyezés során nem terheli meg az összeggel a bankszámlát. Általában szállodák, autókölcsönző cégek, repülőjegy értékesítők, utazási irodák, stb. kérnek elő-autorizációt.

Előleg-visszafizetési garancia

Elsősorban nagy értékű gépek, berendezések eladásánál az eladó általában előleg fizetését igényli. A vevő tehát már akkor fizetést teljesít, amikor az áruhoz még nem jutott hozzá. Az előlegvisszafizetési garancia biztosítja, hogy a vevő a szállítás elmulasztása esetén visszakapja a pénzét. Ez a garanciatípus általában nem terjed ki a minőségi követelmények teljesítésére, erre a teljesítési garancia nyújt biztosítékot. Az előlegvisszafizetési garancia általában az előleg vevő által történő megfizetésével válik hatályossá.

Előtörlesztés

A kölcsön törlesztésének sajátos esete, amikor az adós az esedékes törlesztőrészleten felül, további összeget kíván visszafizetni a hitelezőnek Törvényi rendelkezésre tekintettel nem lehet kizárni. Általában a szerződésben meghatározott szabályokkal teljesíthető, pl. előre írásban be kell jelenteni.

Embargo

Olyan korlátozás, amely miatt egyes országok, szervezetek, személyek (pl. az USA által használt OFAC-lista, EU szankciós lista, stb.) nem vehetnek teljes körűen részt a pénzforgalomban. A korlátozás érintheti az Átutalást, a bankkártya-használatot, stb. A tranzakció összegét akár le is foglalhatja a megfelelő jogkörrel felruházott állami szervezet.

Engedményezés

A kedvezményezett engedményezhet bármely ellenértéket, amelyre jogosult, vagy jogosulttá válhat a garancia alapján, azonban a garantőr – hacsak előzetesen hozzá nem járult – nem köteles az engedményezett ellenértéket kifizetni. Az engedményezés ténye nem változtatja meg a kedvezményezett személyét, az igénybejelentés benyújtására, illetve bármilyen nyilatkozat megtételére továbbra is kizárólag a kedvezményezett jogosult, a lehívott összeg azonban az engedményest illeti meg.

Engedélyezés (Autorizáció)

A bank, illetve annak megbízottja által elektronikus úton az elfogadóhelyre továbbított, tranzakció lebonyolításának engedélyezését vagy elutasítását tartalmazó üzenet. Az engedélyezett tranzakció összegét a Bank “foglalja” a bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámlán, de az engedélyezés során nem terheli meg az összeggel a bankszámlát.

Engedélyező központ

A bank által üzemeltetett informatikai rendszer, amely az engedélyezést, illetve az elő-engedélyezést végzi.

Eredményfájl

A BKR által az InterGIRO platformokon készített, a feldolgozás illetve az elszámolás részleteit tartalmazó, a Közvetlen Résztvevőknek kiküldött output fájlok gyűjtőneve. Az összes eredményfájl struktúrájának bemutatása, magyarázata és a példák a BKR IG1 Szabványok II-III. kötetében, illetve az IG2-EIS II. (Üzenetszabványok) kötetében találhatók.

Események (pozitív adat)

Előtörlesztés adatai; – előtörlesztés ténye, ideje összege, devizaneme. A megelőző hónap végén, a szerződés szerint fennálló tőketartozás adatai; – a hó végi tőketartozás összege és devizaneme. A szerződés státusa (fennálló, megszűnt). A szerződés más referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházásának adatai. Perre vonatkozó adatok.

Eseti átutalás / Egyszerű átutalás

Egyszeri Átutalásra vonatkozó fizetési megbízás.