Fogalomtár

„Sárga csekk”-

A Kedvezményezett – rendszerint szolgáltató – által kibocsátott, meghatározott formátumú és adattartalmú, sárga színű készpénz-átutalási megbízás, amelyet alapvetően a Magyar Postán lehet teljesítésre benyújtani, a rajta feltüntetett pénzösszeg egyidejű megfizetésével, amelyet a Kedvezményezett fizetési számláján ír jóvá a bankja.

SCF (Settled Credit File)

Az IG2 által egy adott ciklus elszámolása során létrehozott, és a Közvetlen Résztvevőknek kiküldött fogadó kötegek, melyek azonos fizetési típusú (átutalás, visszautasítás, visszautalás, visszavonás) tranzakciókat tartalmaznak.

SD nap (settlement date)

A T+2 és a T+3 elszámolású szabályozott piaci ügyletek elszámoló napja. Az ügylet elszámolásának, rendezésének napja; amikor megtörténik a számlák (pénz és értékpapír) terhelése és jóváírása.

SEPA

A „Single Euro Payment Area” angol kifejezés rövidítése, jelentése Egységes Euro Fizetési Övezet

SEPA Direct Debit

SEPA előírásoknak megfelelő, SEPA-övezeten belüli euró beszedés.

SEPA beszedő azonosító (SEPA Creditor Identifier, SEPA CI)

A SEPA beszedési forgalomban használandó beszedő azonosító, amely Magyarországon mindig 16 karakter hosszúságú alfanumerikus karaktersorozat. A SEPA beszedő azonosítót egy pénzforgalmi szolgáltató, regisztrált csoportos beszedők vonatkozásában a GIRO Zrt. képezi. A SEPA beszedő azonosító tartalmazza a csoportos beszedő azonosítót (kivéve EAN kód használata esetén), valamint az ISO országkódot és egy kétkarakteres ellenőrzőszámot. (Ld. → Beszedő azonosító)

SEPA Átutalás

SEPA előírásoknak megfelelő (egységes szabályok szerint, pl. SHA költségviseléssel, IBAN számlaszám, stb.), SEPA-övezeten belüli átutalás, amelyet csak a SEPA-hoz csatlakozott bankok teljesítenek, euró-ban.

SEPA-övezet

Egységes Euro fizetési övezet, amelynek tagjai egységes szabályok és szabványok szerint hajtanak végre meghatározott típusú fizetési megbízásokat, euro devizanemben.

SMS üzenet – SMS (Short Message Service)

Távközlési szolgáltatón keresztül, bank által továbbított, korlátozott terjedelmű üzenet a mobiltelefon készülékre a) Biztonsági célú: a Felhasználó azonosításához szükséges, SMS-ben küldött kód/jelszó (banki rendszerbe belépéshez, tranzakció végrehajtásához) vagy banki rendszerbe történt belépést követően küldött biztonsági értesítés. b) Értesítési célú: elektronikus bankszolgáltatás, amelynek keretében a Felhasználó bizonyos események bekövetkeztéről azonnal SMS üzenet formájában értesül, pl. értesítés bankszámlán történt könyvelések, bankkártyával végzett tranzakciók végrehajtásáról. c) Interaktív: a Felhasználó által sms-üzenetben kezdeményezett információ lekérdezés vagy banki művelet indítása a bank által előre definiált kód küldésével.

SRR (Sent & Rolled-over Report)

InterGIRO2 platformon készülő ciklusvégi jelentés a fedezethiány vagy (utolsó ciklusban) a semmis elszámolás miatt átgörgetésre került tételekről

SSR (Sent & Settled report)

InterGIRO2 platformon készülő ciklusvégi jelentés a tételek teljesüléséről, végleges állapotuk eléréséről.

STATUS üzenet (ST)

A csoportos átutalási / beszedési megbízás-üzenet ellenőrzésének visszaigazolása a CSÁT vagy CSBESZ megbízást benyújtó intézmény számára.

SUMFIOK (SF)

Az éjszakai ciklus / a Rendkívüli Küldési Szakasz (RKSz) végén a klíringtag (közvetlen és/vagy közvetett fiókjai és/vagy levelezett bankjai) fedezethiány / késői küldés miatt küldésre és/vagy fogadásra sorban álló tételeinek bankszerv-szintű kimutatása, részletezése manuális (vizuális) feldolgozásra (is) alkalmas olvasmányos szövegfájlban.

SUMITUP (SP)

Az éjszakai ciklus / a rendkívüli küldési szakasz (RKSZ) / a délelőtti ciklus végén a klíringtag (szándékolt, tényleges, sorban álló) forgalmának összesített kimutatása, a tranzakciók számának és összegének feltüntetése, részletezése manuális (vizuális) feldolgozásra (is) alkalmas olvasmányos szövegfájlban.

SWIFT rendszer

A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.) és tagjai által működtetett, olyan nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, amelyen keresztül annak tagjai egymás között bankközi üzenetforgalmat bonyolítanak, és amely rendszer segítségével fizetéseket teljesíthetnek, illetőleg elszámolhatnak egymással.

SWIFT rendszer

A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.) és tagjai által működtetett, olyan nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, amelyen keresztül annak tagjai, egymás között bankközi üzenetforgalmat bonyolítanak, és amely rendszer segítségével fizetéseket teljesíthetnek, illetőleg elszámolhatnak egymással.

SWIFT üzenet

A SWIFT rendszeren szabványosított formában és módon továbbított, SWIFT szabványoknak megfelelően elektronikusan aláírt és hitelesített (kulcsolt) szöveges üzenet.

SWIFT üzenet

A SWIFT rendszeren szabványosított formában és módon továbbított, SWIFT szabványoknak megfelelően elektronikusan aláírt és hitelesített (kulcsolt) szöveges üzenet.

SWIFT üzenet típusa (akkreditív)

MT700/701 Akkreditív-kibocsátás MT705 Akkreditív előzetes avizálása MT707 Akkreditív-módosítás MT710/711 Más bank által kibocsátott akkreditívjének avizálása MT720/721 Akkreditív-átruházás MT730 Visszaigazolás MT732 Értesítés eltéréseket tartalmazó okmányok elfogadásáról MT734 Értesítés eltéréseket tartalmazó okmányok elutasításáról MT740 Rambúr felhatalmazás MT742 Rambúr lehívás MT747 Rambúr felhatalmazás módosítása MT750 Értesítés eltéréseket tartalmazó okmányok benyújtásáról MT752 Felhatalmazás eltéréseket tartalmazó okmányok elfogadására MT754 Értesítés rendbenlévő okmányok benyújtásáról MT756 Értesítés okmányellenérték megfizetéséről ill. rambúr lehívás teljesítéséről

SWIFT üzenet típusai (okmányos inkasszó)

Saját hiteljelentés

A KHR-ben nyilvántartott személyek (természetes személyek illetve vállalkozások), a saját hiteljelentés igénylésével juthatnak hozzá mindazon információhoz, amit a KHR róluk kezel és nyilvántart. A saját hiteljelentés tartalmazza az ügyfelek azonosító és leíró adatait, a hiteleik, valamint a negatív és pozitív események adatait, sőt azt is, hogy melyik referenciaadat-szolgáltató adta át az adattételt a KHR-nek és egy összesített listát az elmúlt időszak lekérdezéseiről. A saját hiteljelentés útján tájékozódhat az ügyfél a róla nyilvántartott adatokról és bármely hiba esetén, az illetékes referenciaadat-szolgáltatónál panaszt tehet és kérheti adatai javítását esetleges törlését. A saját hiteljelentés a hitelbírálati folyamatban, a hitelképesség megállapítására nem használható.

Saját váltó (Promissory Note)

A váltó kibocsátója arra kötelezi magát, hogy a váltó címzettjének meghatározott időpontban kifizeti a váltóban feltüntetett összeget.

Same-day R-transactions

Ld: → Aznapi / azonos napi VISSZA-tranzakciók

Semmis elszámolás

A napközbeni többszöri elszámolás megkezdett utolsó ciklusának törlése különleges eljárásrend alapján. Az elszámolatlan megbízások törlése vagy átgörgetése a következő napi elszámolásra. (Lásd még: → Katasztrófahelyzet, → Krízishelyzet)

Sorban állás

Éjszakai elszámolás keretében az Első Elszámolási Ciklusban fedezetlen és/vagy a Rendkívüli Küldési Szakaszban beérkező (tranzakciókat tartalmazó) kötegek feldolgozásának, elszámolásának ideiglenes felfüggesztése, átgörgetése a 2. ciklusbeli elszámolásra. Napközbeni többszöri elszámolás keretében a fedezethiányos tranzakciók feldolgozásának, elszámolásának ideiglenes felfüggesztése. Amennyiben fedezetet az érintett Klíringtag a BKR Üzletszabályzatában meghatározott ideig nem biztosítja, akkor a fedezetlen tranzakciók átgörgetése a következő ciklusba, illetve törlése az utolsó ciklusban megtörténik.

Sorlebontás

Az MNB engedélye az éjszakai elszámolásban sorban álló kötegek második ciklusban történő elszámolására.

Sorlebontási engedély

Az MNB által Klíringtagonként megadott jelzés, amellyel az éjszakai elszámolás keretében a sorban álló küldő kötegek adott napi elszámolását az InterGIRO1 platformon engedélyezi.

Súlyjegyzék (Weight Note):

Az áruküldemény súlyára vonatkozó adatokat tartalmazó, a bruttó és nettó súly igazolására szolgáló dokumentum.

Sürgősségi bankkártya

A letiltott dombornyomott bankkártya helyett kibocsátott, ideiglenes jelleggel, meghatározott feltételekkel használható bankkártya.