Fogalomtár

LIBOR

London Interbank Offered Rate (Londoni bankközi referencia) kamatláb. Különböző időszakokra és devizanemre vonatkozóan kerül megállapításra (pl. 3 hónapos CHF LIBOR) és mértéke naponta változik a piaci kamatváltozások hatására. Sok pénzintézet használja referenciakamatként CHF alapú kölcsöneik árazásához.

LORO számla

A külföldi bank tulajdonában álló, hazai bank által vezetett bankszámlája.

Lakossági bankkártya (Privát bankkártya)

A kibocsátásra kerülő bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámla tulajdonosa természetes személy

Lakossági bankszámla, Lakossági folyószámla

Bank által a lakossági ügyfélkörbe tartozó természetes személy(ek) részére megnyitott és vezetett bankszámla.

Lakástakarékpénztár

Olyan szakosított hitelintézet, amely kizárólag betétgyűjtésre és hitelnyújtásra jogosult. Összegyűjti a lakáscélra előtakarékoskodók (magánszemélyek, társasházak, lakásszövetkezetek) betéteit, majd ezekből nekik lakáscélú hitelt nyújt. A lakástakarékpénztárban történő előtakarékoskodást állami támogatás ösztönzi.

Lakástakarékpénztári megtakarítással kombinált hitel

A lakástakarékpénztári szerződés megtakarítási ideje alatt az ügyfél rendszeres időközönként – a lakástakarékpénztár részére – a szerződésben meghatározott megtakarítási összeget fizet. Ugyanezen idő alatt az ügyfél a hitel/kölcsön szerződés alapján a bank felé tőkét nem törleszt, kizárólag kamatot/ kezelési költséget fizet. A megtakarítási idő végén a kamattal és állami támogatással növelt megtakarítási összeg/ szerződéses összeg csökkenti a bank felé fennálló tőketartozást

Leirat

A KELER KSZF Általános Üzletszabályzatának felhatalmazása alapján az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan további részletes, kiegészítő előírásokat, kötelezettségeket, eljárási rendeket leíró dokumentum.

Lejárat

A lejárati dátum vagy lejárati esemény, vagy ha mindkettőt meghatározták, akkor a kettő közül a korábban bekövetkező. E lejárat jogvesztő határidő, azaz amennyiben a kedvezményezett e határidőig nem juttatja el a garancia feltételeinek megfelelő igénybejelentést a garantőrhöz, úgy minden a garancia feltételeiből adódó követelés jogától automatikusan elesik.

Lejárati dátum

A bankkártya előlapján megtalálható dátum, amely hónap/év sorrendben kerül feltüntetésre. A bankkártya a feltüntetett hónap utolsó napján 24:00 óráig (éjfélig) érvényes.

Lejárati dátum

A garanciában meghatározott dátum, amely napon, vagy amely napot megelőzően a benyújtás megtehető.

Lejárati esemény

Az az esemény, amely a garancia előírásai szerint a garancia megszűnését eredményezi, vagy azonnal, vagy az eseményt követő meghatározott időn belül. Ebből a célból az esemény csak akkor tekintendő megtörténtnek, a) ha az a garanciában meghatározott okmány, amely rögzíti az esemény megtörténtét a garantőrhöz benyújtásra kerül vagy b) amennyiben a garanciában ilyen okmány nincs meghatározva, úgy az esemény megtörténte a garantőr saját nyilvántartásából megállapítható.

Letiltott értékpapír

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 28-36. §-aiban meghatározott eljárás hatálya alatt álló értékpapír.

Letéti száma

Meghatározott célra elkülönített pénzeszközök nyilvántartására és kezelésére nyitott bankszámla, amelyen letétként elhelyezett pénzeszközök felett a bank, mint letétkezelő a jogszabályban, illetve a letevővel kötött szerződésben meghatározott módon rendelkezhet (pl. ügyvédi letét).

Letétkezelő

Ügyfelei számára – szerződéses alapon, az erre vonatkozó engedély birtokában – értékpapír letétkezelői szolgáltatást nyújtó szervezet.

Levelezett hitelintézet

Ld. → Közvetett Résztvevő

Levelező Klíringtag

Olyan Klíringtag, amelyik más hitelintézetek (Levelezett hitelintézetek) tranzakciót is továbbítja és fogadja az elszámolási rendszerbe, rendszerből, továbbá a tranzakciók elszámolásához fedezetet biztosít. (Ld. → Közvetlen Résztvevő)

Likviditási Deviza Óvadék (LiDÓ)

A deviza elszámolású termékek elszámolása során alkalmazott óvadék.

Likvidálás

Derivatív nyitott pozíció határidő lejárta előtti megszüntetése azonos termékre, határidőre, opciós sorozatra és mennyiségre kötött ellentétes ügylettel.

Lineáris törlesztésű hitel / kölcsön

Jellemzően vállalati ügyfeleknek nyújtott hitelek/kölcsönök esetében alkalmazott törlesztési módszer, ahol a tőketartozás egyenletes ütemezés szerint kerül megfizetésre (minden törlesztéskor ugyanannyival csökken a tőke), miközben a legutóbbi törlesztés óta keletkezett/megszolgált kamatösszeget is meg kell fizetni. A lineáris törlesztés esetén a törlesztőrészletek nem állandóak, hanem csökkenőek. Az adós által fizetendő törlesztőrészletben a tőke és a kamat aránya nem változik. Azonos kondíciók esetén egy lineáris törlesztésű hitel, ill. egy annuitásos törlesztésű hitel THM-je azonos lehet, de a lineárisnak magasabb a törlesztőrészlete a futamidő első részében, míg a másodikban alacsonyabb.

Lombard hitel

Jellemzően értékpapír fedezete mellett nyújtott hitel/kölcsön.

Látra szóló kamat

A bankszámla betétként le nem kötött egyenlege után az elhelyezés időtartamára a bank által fizetett pénzösszeg.