Fogalomtár

BESINF üzenet (BI)

Információ a bank számára a nála számlát vezető intézmény által a GIRO Zrt.-be közvetlenül benyújtott csoportos beszedés üzenetekről.

BEVA tagság

A BEVÁnak a jogszabálynál fogva kötelezően a tagja minden olyan hitelintézet, befektetési vállalkozás, illetve befektetési alapkezelő, amely az ügyfelek részére biztosított befektetési szolgáltatási tevékenységet végezhet.

BEVA általi kártalanítás

A BEVA által a biztosított követelésre vonatkozóan a BEVA tag helyett kifizetett összeg. Kártalanítási összeghatár Az a maximális összeg (jelenleg húszezer eurónak megfelelő forint), amelyet a befektető egy BEVA tagnál lévő követelése után kaphat.

BIC kód

Bank Identifier Code rövidítése, amely olyan azonosító kódot jelent, amely a SWIFT rendszerben a szabványosított SWIFT üzenet küldőjét és címzettjét egyaránt azonosítja és biztosítja a SWIFT üzenet pontos továbbítását a címzett (kedvezményezett) bankjához. A BIC kób 8 vagy 11 karakter hosszúságú alfanumerikus azonosító. Az első 4 karakter az intézményt, az 5-6. karakter az országot, 7-8. karakter a várost, az utolsó 3 karakter a fióktelepet/szervezeti egységet azonosítja.

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen működő részvénytársaság (BISZ Zrt.)

A KHR törvény részletesen szabályozza annak a pénzügyi vállalkozásnak a tulajdonlását, működési formáját, tőke ellátottságát, tevékenységi körét, a pénzügyi szektorban meglévő szerepét, amely a PSZÁF engedélye alapján, működtetheti a KHR-t. A jelenlegi KHR és jogelődje a BAR üzemeltetője, 1995-óta folyamatosan a BISZ Zrt. A BISZ Zrt. kizárólagos tevékenysége a hitelreferencia szolgáltatás nyújtása. A BISZ Zrt. 100%-os tulajdonosa a GIRO Zrt., amely a hazai hitelintézetek tulajdonában van.

BKR IG1 Szabványok

Az InterGIRO1 platformon forgalmazott tranzakciókat, üzeneteket, környezeti szabványokat, valamint üzleti folyamatokat tartalmazó dokumentum (BKR szabványkönyv), melyet a GIRO Zrt. ad ki. A BKR szabványkönyv háromkötetes. Az első kötet áttekintést ad az üzleti folyamatokról. A második kötet az egyedi tranzakciók szabványait, a harmadik a csoportos üzenetek (ügyfél és bank közötti, illetve közvetlen benyújtó és elszámolóház közötti) szabványait tartalmazza, valamint mindkét kötet tartalmaz környezeti szabványokat (pl. Hitelesítő tábla, Központi nyilvántartás) is.

BKR IG2 Külső Interfész Specifikáció (IG2-EIS)

A napközbeni többszöri elszámolás folyamatait, valamint a Klíringtagok és az InterGIRO2 platform közötti adatforgalom szabványait tartalmazó dokumentum, amely két kötetben került kiadásra. Az első kötet részletes funkcionális specifikáció, a második kötet az alkalmazott UNIFI üzenetek részletes alkalmazási útmutatóját tartalmazza.

BKR Központi Tartalék Klíringvégpont

A BKR üzemidőn belüli folyamatos elérésének biztosítása érdekében a GIRO Zrt. vonali kommunikáció nélküli tartalékvégpontokat biztosít a Klíringtagok részére.

BUBOR

A LIBOR magyar megfelelője, elnevezése az alábbi rövidítésből származik: Budapest Interbank Offered Rate, azaz Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb. Referencia jellegű kamatláb, amelyet a különböző futamidőkre vonatkozóan naponta, meghatározott időben a Magyar Nemzeti Bank számít ki és teszi közzé, a jegyző bankok által adott árak alapján, egy előre meghatározott átlagolási eljárást alkalmazva. De minimis támogatás A de minimis latin kifejezés, jelentése: csekély mértékű, jelentéktelen. Az Európai Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete alapján csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás, amelynek az együttes összege három egymást követő pénzügyi év alatt nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, és amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. A vállalkozás részére bármely hároméves pénzügyi időszak során folyósított de minimis támogatás nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, a szállítási ágazatban a 100.000 eurót. Az állami támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott devizaárfolyamon átszámított, 200.000 eurónak megfelelő forintot kell korlátként figyelembe venni. Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom az irányadó. A mezőgazdasági vállalkozások a 2007. december 20-án kelt, 1535/2007/EK rendelet alapján részesülhetnek de minimis támogatásban. A támogatástartalom összege az ő esetükben vállalkozásonként, három éves időszakra vonatkoztatva legfeljebb 7500 euró lehet. A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia, az adott pénzügyi évben, valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatásokról. A kérelmezőnek a nyilatkozat megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére de minimis támogatásként az adott pénzügyi évben, valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben megítéltek. A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni.

BULK

Köteg vagy csomag

Babakötvény-számla/Start számla

A 2005. december 31-ét követően megszületett, magyar állampolgár és magyarországi lakóhelyű gyermek, mint számlatulajdonos nevére, megtakarítási céllal nyitható számla, amelynek egyenlegét a gyermek a 18. életéve betöltésekor veheti fel.

Bank

A pénzügyi szolgáltatások teljes körének(betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű – nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, elektronikus pénz kibocsájtása, olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz( utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet – , váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, pénzügyi szolgáltatás közvetítése, letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, hitel referencia szolgáltatás) végzésére feljogosított hitelintézet.

Bankgarancia

A garantőr bank arra vonatkozó egyoldalú visszavonhatatlan önálló kötelezettségvállalása, melyben rendben lévő igénybejelentés esetére, a garanciában meghatározott feltételek – így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok, a garancia lejárati határidején belül történő benyújtása – esetén, első felszólításra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül a kibocsátó bankhoz eljuttatott igénybejelentés alapján, a garancia összeghatáráig fizetést fog teljesíteni a kedvezményezett javára.

Bankhiba

A bank nem szerződésszerű, nem jogszerű eljárása a fizetési műveletek teljesítése során.

Banki küldési időszak

A pénzforgalmi elszámolóház üzemidején belüli idő intervallum, amikor a Klíringtag tranzakcióit beküldheti.

Banki munkanap

Olyan naptári nap, amikor meghatározott időtartamban a bankfiók fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart.

Bankinformáció

Az auditált mérleghez kért információn kívül az ügyfél kérésére a KELER-ben vezetett bank- és értékpapírszámlájára vonatkozó egyéb írásos információ.

Bankinformáció

Az ügyfél megbízása alapján a bank által kiállított, az ügyfél által meghatározott, banktitoknak minősülő adatait tartalmazó okirat az, ügyfélnek vagy általa megjelölt személynek címezve. A bankinformáció kiadására vonatkozó megbízásban az ügyfélnek pontosan meg kell jelölnie az információ címzettjét (kinek adjon ki adatot a bank), továbbá pontosan tartalmaznia kell a kiadandó információk körét (pl. számlaforgalom, sorban álló fizetési megbízások, stb.). A bankinformáció nem jelenti a bank kötelezettségvállalását ügyfeléért, a bank kizárólag azért felel, hogy a bankinformációban foglaltak a megjelölt időpontban megfelelnek a bank által ismert tényeknek.

Bankkezesség

A bankkezesség a bank megbízáson alapuló kötelezettségvállalását jelenti. Kezesség esetén a bank az alapszerződésre visszautalva, annak feltételeit vizsgálva nyújt kezességet. A kezesség tehát olyan kötelezettségvállalás, miszerint amennyiben a kötelezett szerződési kötelezettségét megszegve nem teljesítene, úgy a szerződési kötelezettséget helyette a kezes teljesíti. A kezes olyan módon köteles teljesíteni, miként a főadós adott esetben köteles lenne. Amennyiben a főadós bármely okból mentesül a szerződési kötelezettség alól, akkor ezzel a kezes is mentesül alóla. A kezes tehát felhozhatja a főadós kifogásait. A kezesség járulékos kötelezettség. A bankkezesség készfizető kezesség, azaz a jogosult akár a főadóshoz, akár a kezeshez fordulhat követelésével. A mai bankgyakorlatban a bankkezesség kibocsátása nem szokásos, illetve igen ritka, a bankok az alapjogviszony vizsgálatát nem vállalják.

Bankkártya

Plasztik lap, bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely készpénzfelvételre, vásárlás, illetve szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére és egyéb műveletek (pl. PIN-kód cseréje, egyenleglekérdezés, stb.) végrehajtására szolgál. Mindig a bank tulajdonát képezi, a használója a kártyabirtokos, aki lehet főkártyabirtokos vagy társkártyabirtokos. A rajta levő lejárati dátumig használható.

Bankkártya SMS kontroll

SMS-ben, mobiltelefonra küldött üzenetszolgáltatás a bankkártyával végzett on-line tranzakciókról. Általában megválasztható, hogy a bankkártyával végezhető műveletek közül milyen típusú tranzakciókról érkezzen értesítés. (Pl.: kizárólag adott összeghatár felett, kizárólag ATM-en végrehajtott készpénzfelvételekről, kizárólag a POS terminál segítségével végzett vásárlásokról, készpénzfelvételekről). Magyarországról kiindult szolgáltatás, amely a világban mostanra számos helyen segíti a kártyás visszaélések kiszűrését.

Bankkártya aktiválása

A bankkártya tranzakciók végzésére alkalmas állapotba tétele, amelyet a bank hajt végre rendszerében. Alapvetően biztonsági okokból szükséges, mivel a kibocsátó bank például postai kiküldés során a megszemélyesített plasztik lapot jellemzően inaktív állapotban juttatja el ügyfelének. Az aktiválás történhet személyesen bankfiókban, elektronikus csatornák (call center, internetbank) ügyfélszolgálatain.

Bankkártya megszemélyesítése

A Kártyabirtokos nevének, valamint a bankkártya számának és a lejárati dátumának és egyéb adatoknak a feltüntetése a plasztiklapon.

Bankkártya másolás (skimming)

Olyan kártyacsalási eljárás, amikor az eredeti kártya adatai a kártyabirtokos jogosult kártyahasználata során kerülnek megszerzésre (másolásra) illetéktelenek által. Történhet pld. az ATM-re helyezett adatszerző eszköz (preparátum) alkalmazásával, vagy POS-es fizetés során. Az így szerzett információkat új kártyára (klón/ fehér kártya) töltik fel, amellyel visszaéléseket követnek el az eredeti kártya terhére.

Bankkártya tranzakció

Bankkártya használatával végrehajtott fizetési művelet az elfogadóhelyen. A tranzakció fajtái:

 • vásárlási tranzakció: áru vagy szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése céljából végrehajtott tranzakció.
 • készpénzfelvételi tranzakció: készpénz felvétele céljából végrehajtott tranzakció.
 • készpénz-befizetési tranzakció: bankszámlára befizetés
 • egyenleglekérdezés,
 • stb.

Bankkártya érvényessége

A bankkártya kibocsátásától a lejárati dátumig terjedő időszak, amely alatt a bankkártya szerződésszerűen használható.

Bankkártya-elfogadó terminál

Bankkártya-használatot biztosító eszköz, pl. ATM, POS, stb.

Bankkártya-használat

Készpénzfelvétel, vagy vásárlás, illetve szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése elfogadóhelyen, on-line tranzakció vagy off-line tranzakció végrehajtásával, továbbá egyéb speciális műveletek (pl. készpénzátutalás, PIN-kód csere, egyenleglekérdezés, stb.).

Bankkártya-használat letiltása

A bankkártya használatának ideiglenes vagy végleges megszüntetésére vonatkozó bejelentés, illetve banki intézkedés. Ennek alapján a bank ideiglenesen felfüggeszti vagy véglegesen megszünteti a bankkártya használatát.

Bankkártya-szerződés

A bank és a számlatulajdonos között bankkártya kibocsátására és használatára létrejött keretszerződés.

Bankkártya-típusok

A bankkártyának sokféle típusát használják. Főbb típusai:

 • a használat fedezetének biztosítása szempontjából: betéti kártya, prepaid (előre feltöltött), halasztott terhelésű betéti kártya, hitelkártya, charge kártya (költési kártya vagy terhelési kártya);
 • a használat fedezetét biztosító bankszámla típusa szerint: forint alapú vagy devizaalapú;
 • a kibocsátás és használat szabályai szerint belföldi vagy nemzetközi (MasterCard, VISA, AMEX, DINERS Club, stb.),
 • a használat módja szerint: hagyományosan, azaz POS-terminálba, illetve ATM-be helyezéssel működő, érintés nélküli (PayPass, PayWave), vagy internet, vagy virtuális kártya;
 • a bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámla tulajdonosa alapján: főkártya (ha a kártyabirtokos a számlatulajdonos) vagy társkártya;
 • használhatósága szerint: teljes funkcionalitással használható, vagy időbeli, területi, funkcionális, stb. korlátokkal (pl. pótkártya, ideiglenes kártya, sürgősségi kártya);
 • a használat elsődleges biztonságát szolgáló elemek alapján mágnecsíkos és/vagy chipes;
 • a kibocsátó által nyújtott kedvezmények alapján: csak készpénzes fizetést helyettesítő (kedvezményt nem biztosító), kedvezményt is nyújtó, pontgyűjtő, szponzor, co-branded;
 • a megszemélyesítés technológiája szerint: domborrnyomott, vagy vésett, vagy lézergravírozott.

Bankkártyás fizetés

Áru vagy szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése bankkártya használatával.

Bankközi Klíring Rendszer (BKR)

A GIRO Zrt. által működtetett, a fizetési forgalom pénzforgalmi szolgáltatók közötti elszámolását végző országos fizetési rendszer. (Ld. → InterGIRO platformok)

Bankpozíciós jelentés (BPR)

A klíringtag által ténylegesen küldött és fogadott tranzakciók összegének partner-klíringtagonkénti kimutatása (IG1).

Bankszervkód

Bankkódból (bbb), fiókkódból (ffff ) és egy CDV karakterből álló fizikai, vagy logikai bankfiók azonosító.

Bankszámla

A bank által megnyitott és vezetett fizetési számla, amely lehet pénzforgalmi számla, lakossági bankszámla/folyószámla, illetve vállalati bankszámla/folyószámla.

Bankszámla egyenlege

Egy adott időpontban a bankszámlán a bank által nyilvántartott (pozitív vagy negatív) összeg.

Bankszámla-tulajdonos

A bankkal bankszámlaszerződést kötő ügyfél.

Bankszámlakivonat (Utólagos tájékoztatás)

A bank a Bankszámla-tulajdonost utólag, rendszeresen tájékoztatja a Bankszámla-tulajdonos fizetési számláján egy meghatározott időszak során végrehajtott terhelésekről, jóváírásokról. A bankszámlakivonatot a bank a bankszámlaszerződés rendelkezéseinek megfelelő gyakorisággal, papíron vagy tartós adathordozón adja át, vagy bocsátja rendelkezésre.

Bankszámlanyitás

A bankszámla-tulajdonos és a bank között írásban megkötött keretszerződés/ bankszámlaszerződés alapján bankszámla megnyitása, ideértve a számla azonosítását szolgáló bankszámlaszám kiadását is.

Bankszámlaszám

A pénzforgalmi jelzőszám, vagy az IBAN

Bankszámlavezetés

Bankszámlán lévő pénzkövetelések és pénztartozások nyilvántartása és pénzforgalmi szolgáltatások elvégzése.

Bankszámlazárás

A bank által vezetett bankszámla használatának megszüntetése az ügyfél számára és a bank számlavezetési rendszerében is. A bankszámlaszerződés csak az annak alapján vezetett összes bankszámla bezárásával szüntethető meg.

Bankszünnap

Az a bank által meghirdetett munkanap, amelyen a bank nem vagy korlátozottan végez banki szolgáltatásokat.

Bankváltás

A lakossági bankszámlák kapcsán a bankváltás megkönnyítésére, az ehhez csatlakozó bankok által nyújtott ún. „egyablakos szolgáltatás”. Lehetővé teszi a számlatulajdonos számára, hogy a bankszámláján lévő csoportos beszedési megbízásai, rendszeres átutalási megbízásai egy másik banknál nyitott lakossági bankszámlájára átirányításra kerüljenek. Ha külön kéri, akkor a régi bankszámlája is lezárásra kerülhet anélkül, hogy a számlatulajdonosnak mindkét banknál intézkednie kellene az átirányításról, illetve a számlamegszüntetésről. Az átirányítási és számlamegszüntetési kérelmét a számlatulajdonos annál a banknál nyújtja be, ahova az átirányítást kéri, a megbízások átadását és a régi bankszámla megszüntetését a bankok egymás között bonyolítják le.

Banküzemi Krízis

Banküzemi Krízishelyzetnek minősül a bankközi tranzakciók ellenőrzését, elszámolását, kiegyenlítését vagy továbbítását akadályozó esemény bekövetkezte, illetve külső feltétel hiánya, vagy ezek közvetlen veszélye, amennyiben a veszély elhárítása a BKR Üzletszabályzatban és/vagy annak mellékleteiben foglalt szabályok jelentős mértékű átmeneti megváltoztatását teszik szükségessé, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott üzemidőkön belül nem állítható helyre a normál működés, az elszámolás és kiegyenlítés nem végezhető el. Lásd még → Krízishelyzet,

Befagyott betét

Az olyan betét, amelyre a hitelintézet nem képes a jogszabályi rendelkezések vagy a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a kifizetést teljesíteni.

Befektető-védelmi Alap (BEVA)

Egyedi szervezet, amely a bankok és a befektetési vállalkozások ügyfeleit kártalanítja, ha a felszámolás alá kerülő bank vagy befektetési vállalkozás nem tudja kiadni az ügyfél számára a befektetési szolgáltatási tevékenység keretében az ügyfél számláján nyilvántartott értékpapírt vagy pénzt.

Befogadás

A fizetési megbízás adattartalmának (rendelkezési jogosultság, stb.) és a fedezetnek az ellenőrzése a bankban. A bank hirdetményében (kondíciós listájában) megadja, hogy adott napon mely időpontig fogad be az ügyféltől fizetési megbízást aznapi feldolgozásra. Az ezen az időponton túl a bankhoz benyújtott fizetési megbízásokat a bank a következő munkanapon tekinti átvettnek.

Befogadás

A tranzakció átvételt követő azon állapota, amikor az még nem került elszámolásra, de már nem vonható vissza.

Befogadás kezdő időpontja

A bank által meghatározott azon időpont, amelytől kezdve adott szempontok alapján (pl. devizanem, benyújtás helye, benyújtás módja, fizetési mód, stb.,) meghatározott fizetési megbízás teljesítését megkezdi.

Befogadási érték

A KELER KSZF által valamely biztosíték célra elfogadott eszköz azon értéke, melyen az adott eszköz, az adott biztosíték célra beszámításra kerül.

Begyűjtő hely

A kibocsátó által megjelölt letétkezelő, amelyet a kibocsátó hirdetményében a nyomdai úton előállított részvények átvételére feljogosított és/vagy maga a kibocsátó.

Bejelentési kötelezettség

A kártyabirtokost törvényen alapuló bejelentési kötelezettség terheli a számára kibocsátott bankkártyával kapcsolatban a következő esetekben:

 • a bankkártya kikerült a birtokából
 • a bankkártyát ellopták
 • a PIN-kód kikerült a birtokából,
 • észleli, hogy a bankkártyáját jogosulatlanul használták, visszaéltek vele
 • észleli, hogy a bankkártyájával általa jóvá nem hagyott használat történt, pl. nem az általa jóváhagyott összeggel terhelték meg a bankszámláját.

Belföldi bankkártya

Kizárólag meghatározott országban, vagy ország-csoport területén használható bankkártya.

Benyújtás

A fizetési megbízás átadása vagy beküldése a banknak papír alapon vagy elektronikus csatornán

Beszedés

A Bankszámla-tulajdonos által megadott felhatalmazás alapján, a Kedvezményezett által indított fizetési megbízás, amelynek alapján a bank – adott esetben a Bankszámla-tulajdonos által megadott értékhatáron belül, esetenként vagy rendszeresen – a Bankszámlát megterheli (pl. biztosítási díjfizetés, hiteltörlesztés, stb.) és az összeget a Kedvezményezett javára továbbítja.

Beszedési megbízás

A beszedési megbízás polgári jogi megbízás, amelynél a megbízott – rendszerint az Okmányokat küldő bank – arra vállalkozik, hogy megbízója helyett annak követelését az adóstól – Címzett – beszedi. Itt az eladó – Megbízó – rendszerint azzal bízza meg a bankját, hogy a leszállított áru ellenértékét a vevőtől- Címzett – kereskedelmi okmányok ellenében szedje be. A beszedési megbízással az eladó kezdeményezi az ellenérték kifizettetését az okmányos bankbeszedésre vonatkozó nemzetközi szabályzat szerint, a beszedéssel kapcsolatos költségeket is általában az eladó fizeti. A beszedési megbízás a következőket tartalmazza:

 • Az Okmányokat küldő bank teljes neve, postai és SWIFT címe, azonosító
 • A Megbízó adatai,
 • A Címzett adatai, ideértve azt a helyet, ahol az okmányokat be kell mutatni.
 • A beszedendő összeget és pénznemet.
 • A csatolt okmányokat és minden egyes okmány sorszámát.
 • Azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alapján fizetést és/vagy elfogadást kell kieszközölni.
 • Az okmányok kiszolgáltatásának feltételeit
  • fizetés és/vagy elfogadás
  • egyéb kikötések és feltételek teljesítése ellenében.
  • A beszedendő költségeket, feltüntetve, hogy azok elengedhetők-e vagy sem.
  • A beszedendő kamatokat – ha van ilyen -, hogy azok elengedhetők-e vagy sem, ideértve:
   • kamatlábat
   • kamatidőszakot
   • a kiszámítás módját.
   • A fizetési módot és a fizetési értesítés formáját.
   • A nem fizetés/nem elfogadás és/vagy az egyéb utasítások nem teljesítésének esetére szóló utasításokat (pl. óvatolás).
   • Megbízó: az a fél, aki a beszedési megbízással, a beszedés elvégzésével megbízza a bankot (általában a kereskedelmi ügyletben az eladó).
   • Okmányokat küldő bank: az a bank, amelyet a Megbízó a beszedés végrehajtásával megbíz (az eladó bankja).
   • Bemutató bank: az a beszedő bank, amely a címzettnek bemutatja az okmányokat. Általában azonos a beszedő bankkal (a kereskedelmi ügyletben szereplő vevő bankja).
   • Címzett: akinek az okmányokat a beszedési megbízásnak megfelelően be kell mutatni (a kereskedelmi ügyletben a vevő).

Beszedési ügylet szereplői

Beszedő azonosító

A csoportos beszedőt és – igény szerint – telephelyét egyértelműen meghatározó 9, vagy 13 karakteres alfanumerikus azonosító. A beszedő azonosítót a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató határozza meg, és a GIRO Zrt. veszi nyilvántartásba. A beszedő azonosítónak egyedinek kell lennie. Beszedő azonosító képezhető saját adószámból, adószám képzési algoritmussal tetszőleges számsorból. Az ilyen módon képzett beszedő azonosító háromkarakteres telephelykódot is tartalmazhat. EAN kód is lehet beszedő azonosító. (Lásd még → EAN kód, → SEPA Beszedő azonosító)

Beszámítás

A bank jogszerű lépése, amelynek során a Bankszámla-tulajdonos Bankszámláját megterheli az ügyfél más módon költségesen beszedhető, a bank felé fennálló tartozásának összegével.

Beszámítás

A kártalanítás összegének csökkentése a betétesnek a fizetésképtelen hitelintézettel szembeni lejárt tartozásának összegével.

Betét

A Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is, valamint hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ide nem értve a) a hitelintézetnél más hitelintézet által elhelyezett betétet, b) jelzálog-hitelintézet által – külön jogszabály szerint – kibocsátott jelzáloglevelet, c) az alárendelt kölcsöntőkét, alapvető kölcsöntőkét, járulékos kölcsöntőkét, d) a kiegészítő alárendelt kölcsöntőkét, e) szövetkezeti hitelintézetnél a szövetkezeti tagi hozzájárulást.

Betét

Bankszámlán elhelyezett, vagy a bank részére más módon átadott olyan pénzösszeg, amely felett a betétet elhelyező a betéti szerződésben meghatározott módon és feltételekkel rendelkezhet, és amelyre a bank betéti kamatot fizet.

Betét feltörése

A Betét lejárata előtt a betétet elhelyező vagy a bank megszünteti a Betétet.

Betét futamideje

A betéti szerződésben a Betétlekötésre meghatározott időtartam.

Betét lejárata

A Betét futamidejének utolsó napja.

Betétbiztosítás

Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott pénzügyi fogyasztóvédelmi szolgáltatás, mely meghatározott mértékig kártalanítja a betétest abban az esetben, ha a betételfogadó hitelintézet fizetésképtelenné válna.

Betétbiztosítási Iránytű

Az OBA lakossági tájékoztató füzete, mely könnyen feldolgozható formában tartalmazza a hazai betétbiztosítás részleteit.

Betétbiztosítási ombudsman

Az OBA szervezetén belül a betétesek betétekkel kapcsolatos esetleges kifogásait feldolgozó, azt kivizsgáló jogintézmény. A betétbiztosítási ombudsman vállalja a hitelintézet és annak ügyfele közötti – a betétbiztosítással összefüggő – esetleges ügyfél-problémák pártatlan és korrekt megoldását.

Betétes

Akinek a betét a nevére szól, vagy – kizárólag a nem névre szóló betétek esetében – aki a betétokiratot felmutatja.

Betéti Kamat

A Betét összege után az elhelyezés időtartamára a bank által fizetett pénzösszeg.

Betéti kártya

A bankkártya-használat fedezetét a számlatulajdonos által a bankszámláján a bankkártya-használatot megelőzően elhelyezett, mindenkori felhasználható egyenleg biztosítja.

Betétlekötés

Bankszámlán elhelyezett összeg elkülönítése, a bank által fizetett, a látra szólónál magasabb kamat ellenében. Felhasználása feltételekhez kötött, amelyek eltérőek a Betétlekötés lejáratakor, illetve Betétfeltörés esetén. Az „elkülönítés” módja bankonként változhat.

Betéttel / befektetéssel kombinált hitel

A hitelhez a szerződésben meghatározott betét/ befektetés kapcsolódik. Az adóst terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja a hitel törlesztőrészletét és a betéttel/befektetéssel érintett összegeket is. A betét/befektetés lejáratakor betét/befektetés hozammal növelt összege csökkenti a hiteltartozást. A befektetés lehet pl. garantált hozamú, vagy befektetési egységhez kötött (unit link).

Biztosított követelés

A befektetőnek az a követelése, amely befektetési szolgáltatási tevékenység keretében a BEVA tagjának birtokába került és a befektető nevén nyilvántartott vagyon (pénz, értékpapír) kiadására vonatkozó kötelezettségen alapul.

Biztosított tevékenység

Azok a befektetési szolgáltatási tevékenységek, amelyekkel kapcsolatban a BEVA tagja az ügyféltől értékpapírt vagy pénzt vehet át, vagy számára értékpapírt vagy pénzt kezelhet.

Biztosítási kötvény (Insurance Policy)

Biztosítási szerződés létrejöttét igazoló okmány, mely a biztosítási szerződés főbb elemeit tartalmazza. A biztosítási szerződés biztosítja a jogosultat kár esetén a biztosítás összegére. A biztosítási jogosultság forgatással átruházható.

Biztosíték

A hitel/kölcsön visszafizetésének fedezete a bank számára abban az esetben, ha az adós nem vagy nem megfelelően teljesíti a hitel/kölcsönszerződésben meghatározott kötelezettségeit, elsősorban a fizetési (törlesztési) kötelezettségét. Jellemző biztosítékok: pénz vagy értékpapír óvadék , készfizető kezesség, a bankot megillető zálogjog bérleti díjon, üzletrészen, ingatlanon, váltó, bankgarancia, beszámítás,.

Biztosíték

A klíringtag, vagy az árampiaci alklíringtag által valamely tranzakció, kötelezettség teljesítéséhez biztosított eszköz.

Biztosíték eszköz

A jogosult rendelkezésére álló eszközök, biztosítékok összefoglaló elnevezése, a KELER KSZF által támasztott különböző fedezet igények, biztosíték követelmények fedezetére beszedett eszközök.

Biztosíték követelmény

A KELER KSZF által, kockázatok csökkentése érdekében támasztott különböző fedezet igények és azok összesített értéke.

Biztosíték szabad egyenlege

A biztosítéknak a biztosítékadási kötelezettségek mértékét meghaladó része.

Biztosíték típus

A KELER KSZF által támasztott különböző fedezet igények, amelyek a garancia rendszer részeit képezik, például alapbiztosíték, pénzügyi fedezet, stb.

Bruttó elszámolás

Olyan elszámolási rend, amelyben csak az előzetesen biztosított fedezettel bíró tranzakciók kerülnek elszámolásra, így a résztvevők között hitelkockázat nem jön létre.

Bérleti garancia

A garantőr arra vállal kötelezettséget, hogy a bérbeadó javára megfizeti a bérleti díjat, vagy közüzemi költséget, amennyiben a bérbevevő nem tett eleget szerződéses fizetési kötelezettségének.