Fogalomtár

Állami garancia

Az állam által a betét visszafizetéséért 1993. június 30-ig jogszabályban vállalt helytállási kötelezettség.

Állampapír

A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

Árampiaci alapbiztosíték

Az árampiaci fizikai határidős ügyletek elszámolásához a KELER KSZF által az árampiaci alklíringtag részére előírt, az egy napos kockázat fedezetére meghatározott biztosíték.

Árampiaci forgalmi biztosíték

Az árampiaci másnapi ügyletek elszámolásához a KELER KSZF által az árampiaci alklíringtag részére előírt, az egynapos kockázat fedezetére meghatározott biztosíték.

Árampiaci ügylet

Az árampiacon kereskedett termékekre szóló ügylet. Az árampiacon kereskedett termékek fogalmát az árampiac szabályzata határozza meg.

Árfolyam

Pénznemek közötti átváltásra szolgáló mérték (egység)/arány, amely többféle lehet (pl. referencia árfolyam, pénztári, deviza, vételi, eladási, számlakonverziós, stb.). A bank az általa alkalmazott árfolyamot attól függően állapítja meg, hogy milyen fizetési művelethez alkalmazza (pl. bankszámlák közötti átvezetések, bankkártyával végzett tranzakciók, készpénzfelvétel, stb.).

Árfolyam tájékoztatás

A bank által jegyzett árfolyamok megjelenítése bankfiókban árfolyamtáblán, valamint a banki internetes honlapon.

Árfolyam érvényesség

Az az időtartam, amely alatt a bank az adott árfolyamot alkalmazza.

Árfolyamjegyzés

Valamely valuta/deviza árfolyamának rögzítése, meghatározott időintervallumra.

Árfolyamkockázat

A különböző devizák átváltási árfolyamának ingadozása miatt keletkezett kockázat. Az a fél viseli, akinek az ellenszolgáltatása a szolgáltatás devizaneme és az ellenszolgáltatás ettől eltérő másik devizanemének aktuális viszonyától, e két deviza egymásban kifejezett teljesítéskori értékétől függ.

Árkülönbözet

Derivatív vagy árampiaci fizikai határidős pozíció esetében az előző napi elszámolóárnak, illetve az adott napon kötött üzlet kötésárának és a napi elszámolóárnak a különbsége, amely naponta kiszámításra, és pénzügyileg rendezésre kerül.

Árkülönbözet letét

A multinet elszámolású ügyletek esetében a negatív árkülönbözet fedezeteként a klíringtag által megképzett biztosíték. A multinet elszámolású ügyleteknél az első napi árkülönbözetet a kötési ár és a T napi záróár különbözete adja, az ezt követő elszámolási napok árkülönbözetét a napi záróár és a megelőző elszámolási nap záró árának különbözete adja.

Átadhatósági ügyfélnyilatkozat

A természetes személy ügyfelek, a hitelszerződés megkötésekor, vagy a hiteligényük benyújtásakor, vagy bármely más alkalommal, írásban nyilatkozhatnak arról, hogy a pozitív hiteladataikat, a referenciaadat-szolgáltatók, a KHR lekérdezése során megismerhetik-e. Ez az átadhatósági ügyfélnyilatkozat, a KHR-ben tárolt minden hitelszerződés pozitív hiteladatára egyszerre vonatkozik. A nyilatkozat viszont nem vonatkozik a negatív eseményekre, adatokra, melyeket a referenciaadat-szolgáltatók korlátozás nélkül megismerhetnek az ügyfélről. Amennyiben az ügyfél megtiltja pozitív hiteladatainak megismerhetőségét, akkor ezt a tényt a KHR rögzíti és az ügyfélről szolgáltatott személy hiteljelentés a tiltás tényét tartalmazza. Az adatátadáshoz való hozzájárulás magtagadásának körülményei; – helye, időpontja, – referenciaadat szolgáltató azonosító adatai, – ügyfél azonosító adatai, – a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. A hozzájárulás megtagadásával az ügyfél a saját pozitív hitelmúltját titkolhatja csak el, ami elősegítené a kedvező feltételű hitelhez jutását, míg a hitelhez jutást akadályozó, a feltételeket rontó, negatív információk mindig elérhetőek a KHR-ben minden referenciaadat-szolgáltató számára.

Áthidaló kölcsön

Általában rövid, átmeneti időszakra nyújtott olyan hitel, amely egy meghatározott cél eléréséhez (pl. lakásvásárlás) igénybe venni tervezett hitel nyújtásáig biztosít finanszírozást.

Átruházás

A garancia csak akkor átruházható, ha a garancia ezt a feltételt kifejezetten tartalmazza. Az átruházható garancia átruházását a kedvezményezett a garantőrnek eljuttatott – a garancia számára való hivatkozással ellátott -, cégszerűen aláírt nyilatkozattal kezdeményezheti. A garantőr nem köteles az átruházásra vonatkozó kérést még akkor sem teljesíteni, ha a garancia kifejezetten tartalmazza, hogy az átruházható, csak olyan mértékben és olyan módon, ahogy ahhoz a garantőr kifejezetten hozzájárult. Az átruházott garancia esetében a kedvezményezett jogait és kötelezettségeit az új kedvezményezett veszi át, az igénybejelentést és bármely nyilatkozatot a továbbiakban az új kedvezményezettnek kell aláírnia.

Átruházás

A megnevezett személyre szóló csekk, akár rajta van a kifejezett „rendeletére” jelölés / záradék, akár nincs, csekkátruházás (forgatmány/forgatás) útján ruházható át. A megnevezett személyre szóló olyan csekk, amelyen a „nem rendeletre” vagy más azonos értelmű szavak szerepelnek, csak engedményezéssel ruházható át. A bemutatóra szóló csekk átruházása egyszerű átadással történhet.

Átruházás

A váltóbirtokos a váltó hátoldalára írt, vagy a váltóhoz fűzött toldatra írt forgatással átruházhatja a váltóból eredő minden jogát az új kedvezményezettre, a forgatmányosra. A forgatás üres vagy teljes forgatással lehetséges. Az átruházás szereplői:

  • forgató: az a személy, aki a váltót forgatással átruházza. (Forgatni csak akkor lehet egy váltót, ha nincs benne ún. negatív záradék, azaz „XY-nak, de nem rendeletére”. – —
  • forgatmányos: akinek a javára a váltót forgatták

Átutalás

A rendelkező által a bankszámla terhére indított fizetési megbízás, amelynek eredményeképpen a Kedvezményezett bankszámláján kerül jóváírásra az átutalt összeg.

Átutalási végzésen alapuló átutalás

Bíróság vagy hatóság által kiállított végzés alapján benyújtott, beszedési jellegű megbízás a Bankszámla-tulajdonos bankszámlája terhére, a végzésben megjelölt Kedvezményezett bankszámlája javára.

Átvétel

A fizetési megbízás beérkezése és ennek visszaigazolása. Kezdő és záró időpontját a bank kondíciós listája/hirdetménye tartalmazza.

Átütemezés

Az igénybe vett hitel törlesztésére vonatkozó egy vagy több feltétel (általában a futamidő és ezzel a törlesztőrészlet összege) megváltoztatása a bank és az adós megállapodásával.