Fogalomtár

VIBER Átutalás

Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kialakított és működtetett országos elszámolási és kiegyenlítési rendszer útján teljesített Átutalás.

Vagyonfelügyelő

A bíróság rendeli ki, csődeljárás során ellenőrzi a vagyon kezelését, köteles segítséget nyújtani az adósnak az egyezség megkötésére. Fizetési kötelezettség csak a vagyonfelügyelő jóváhagyásával (ellenjegyzés vagy közös aláírás formájában) teljesíthető.

Valós idejű feldolgozási időszak

A KELER elszámolóházi leiratában meghatározott olyan időszak, amikor a KELER a tranzakciókat jelen Szabályzatban foglaltak szerint dolgozza fel.

Visszahívás

A már teljesített fizetési megbízás összegének a bank általi visszakérése a Kedvezményezettől, /a Kedvezményezett bankjától.

Visszaigénylés (refund)

Az Ügyfél által jóváhagyott beszedés alapján terhelt összeg jóváírásának kérése a fizető fél részéről a bankszámláját vezető banktól arra hivatkozva, hogy a jóváhagyás időpontjában nem ismerte a terhelendő összeget és ez az összeg meghaladta a tőle az adott helyzetben ésszerűen elvárhatót.

Visszautalás

A fogadott tranzakció címzett általi visszaküldése, és a fogadott összeg visszautalása válaszul a kezdeményező visszavonási kérésére.

Visszautasítás

Elszámolóházi visszautasítás: a fogadott, hibás köteg, tranzakció visszaküldése a küldő Klíringtagnak, a visszaküldés, visszautasítás okának hibakóddal történő megjelölésével. Klíringtag általi visszautasítás: a fogadott tranzakció visszautasítása, a fogadott összeg transzferálása a küldő Klíringtagnak a visszautasítás okának megjelölésével.

Visszavonás

A megbízás vagy jóváhagyás visszavonása. A jóváhagyott fizetési megbízás törlésének kérése a banktól, amelyet a bank amennyiben lehetséges és az ügyfél keretszerződése tartalmazza, teljesít. Díjköteles szolgáltatás lehet.

Visszavonás

Klíringtag a feldolgozásra átvett és még be nem fogadott kötegeit az éjszakai elszámolás során, tranzakcióit a napközbeni többszöri elszámolás során, illetve az éjszakai elszámolás keretében benyújtott felhatalmazás üzeneteit visszavonhatja. (A Klíringtag a napközbeni többszöri elszámolás során a már elszámolt tranzakció visszavonását is kezdeményezheti.)

Visszaélés POS terminállal (negatív adat)

Vállalkozás telephelyén, a készpénz helyettesítő fizetési eszköz elfogadásával kapcsolatos visszaélés- (POS terminál üzemeltetési szerződés megszegésének esete). A KHR által kezelt POS üzemeltetési szerződés adatok; a szerződéskötés, lejárat, megszűnés, felfüggesztés dátuma, perre utaló megjegyzés.

Visszkereset, óvás (óvatolás)

Ha a főkötelezett nem fogadja el a váltót, vagy nem fizet, akkor az egyéb váltókötelezettekhez lehet fordulni megtérítésért. Ez a visszkereset. A visszkereset megindításának feltétele, hogy közjegyző által kiállított közokirattal igazolják, hogy az elfogadás (fizetés) nem történt meg. Ezt nevezik óvásnak (óvatolásnak). Az óvás elmulasztása a megtérítési igény elvesztését eredményezi valamennyi megtérítési váltóadóssal szemben. Óvást pótló banki nyilatkozat: a belföldiek közötti váltóforgalomban az óvást magára a váltóra írt és kelettel, valamint a címzett, illetőleg a fizetés teljesítésére kötelezett harmadik személy (bank) aláírásával ellátott elutasító nyilatkozat helyettesítheti, kivéve, ha a kibocsátó a váltó szövegében közhitelű óvást kíván.

Viszontgarancia

Az ellengarantőr által a garantőr javára kibocsátott , egy konkrét garancia biztosítékául szolgál. A különbség a viszontgarancia és az ellengarancia között abban áll, hogy míg az ellengaranciában az ellengarantőr kéri fel a garantőrt a garancia kibocsátására a viszontgarancia esetében a megbízást agarancia, amely a garantőr által kibocsátottdó fél.

Vitatott képviselet

Bank felé a képviselő képviseleti jogát másik képviselő vagy harmadik személy vitatja, és emiatt a bankszámla-tulajdonos károsodástól való megóvása szükségessé válik.

Vállalati bankszámla, Vállalati folyószámla

Nem lakossági ügyfél számára nyitott és vezetett bank/folyószámla.

Vállalkozás hiteljelentés

Hitelbírálathoz, illetve hitelezési kockázat megállapításához, a referenciaadat-szolgáltatók lekérhetik a KHR-ből a vállalkozás hiteljelentést, amely a lekérdezett vállalkozásról tartalmazza mindazt az információt, amit róla a referenciaadat-szolgáltatók a KHR-nek átadtak. A vállalkozás hiteljelentés két részből áll: Az első, az összesítő rész, ami tartalmazza a keresett ügyfél azonosító adatait, az egész hiteljelentésre vonatkozó alap adatokat, a hiteljelentés tartalmi összefoglalását, ami egy statisztika, az ügyfél hitelpiaci aktivitására utaló mutatót, valamint a konkrét lekérdezési tranzakció adatait. A második rész a részletező, ami tartalmazza a nyilvántartott hitelszerződéseket egyesével és azok analitikus adatait tételesen úgy, hogy először a fennállókat majd a lezártakat, a szerződés megkötésének sorrendjében. Minden szerződéshez külön tartoznak ügyfél azonosító adatok. Ezekkel az ügyfél azonosítókkal kezeli az adott szerződést, az adatokat a KHR-nek átadó referenciaadat-szolgáltató. A szerződéshez tartozhatnak fizetési késedelem adatok, amelyek lehetnek fennálló, aktív vagy lezárt, passzív státusúak. A szerződés adatokat követhetik az esetleges fizetésképtelenség (folyószámla sorban állás) és a POS terminál üzemeltetésével kapcsolatos visszaélés adatok.

Váltó

Olyan alaki kellékekhez kötött értékpapír, amelyen a kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy meghatározott időben, megszabott összeget fog fizetni (saját váltó) vagy fizettetni (idegen váltó) hitelezőjének vagy egy harmadik személynek. A váltó egyrészt értékpapír, másrészt hiteleszköz. A váltóval kapcsolatos eljárást a Genfben 1930. június 7-én megkötött váltójogi egyezmények szabályozzák, melyhez Magyarország 1964-ben csatlakozott. (Az egyezmény az 1965. évi 1. törvényerejű rendelettel került ratifikálásra, illetve a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 1/1965. (I. 24.) IM rendelettel implementálásra.)

Váltó elfogadás

Az idegen váltót a címzettnek a lakóhelyén / székhelyén legkésőbb esedékesség napjáig kell elfogadásra bemutatni. Az elfogadás a váltó előlapján történik, a címzett aláírásával. Amennyiben az elfogadás a hátlapon történik, akkor rá kell vezetni, hogy „elfogadom”/”accepted” és a címzett aláírása szükséges.

Váltó esedékessége

Négyféle módon határozható meg:

 • látra,
 • megtekintés után bizonyos időre,
 • kelet után bizonyos időre,
 • határozott napra.

Váltó kötelezettjei

Főkötelezett/egyenes váltóadós: a címzett Járulékos kötelezettek/megtérítési váltóadósok: a kibocsátó, a forgatók, valamint ezek kezesei A járulékos kötelezettekkel szemben akkor lehet fellépni, ha az idegen váltót a címzett nem fogadja el, vagy ha elfogadja ugyan, de esedékességkor nem fizet. Illetve saját váltónál a kibocsátó nem fizet esedékességkor.

Váltó törvényes alaki kellékei

 • váltó szó
 • fizetendő összeg számmal és betűvel
 • fizetés teljesítésének esedékességi napja
 • fizetés helye
 • váltó címzettje, a fizetésre kötelezett személy neve
 • annak a neve, akinek a részére, vagy akinek a rendelete szerint kell a fizetést teljesíteni (idegen váltó)
 • váltó kiállítási napja és helye
 • kibocsátó aláírása
 • elfogadó megnevezése (idegen váltó)

Általában a váltókhoz előre nyomtatott űrlapot használnak, de ez nem kötelező. Amennyiben a váltóban az alaki kellékek szerepelnek, mindegy, hogy milyen űrlapra írták.

Váltó ügylet szereplői

– Idegen váltó:

 • címzett: az a személy, akit az intézvény fizetésre szólít fel
 • kibocsátó: az a személy, aki a címzettet fizetésre felszólítja
 • rendelvényes: (kedvezményezett): az a személy, akinek, vagy akinek a rendelkezése szerint kell a fizetést teljesíteni.

Amennyiben a kibocsátó és a rendelvényes azonos, akkor a váltót saját rendeletre szóló idegen váltónak hívják. – Saját váltó:

 • kibocsátó: aki a váltóban fizetést ígér
 • rendelvényes: akinek, vagy aki rendelkezése szerinti kedvezményezettnek ígérik a fizetést.

Váltóbeszedés

A váltókezesekkel, illetve a váltóadósokkal szemben a váltón alapuló követelés beszedési megbízással történő teljesítése.

Váltókezesség

A váltókezes (leggyakrabban bank), a váltó valamelyik kötelezettjének a váltóból eredő fizetési kötelezettségéért vállal felelősséget. A váltókezességet avalizálásnak is nevezik.

Vám garanciák

A vámhatóság a vámjogszabályokban szabályozott vámeljáráshoz, tevékenységhez kapcsolódó vámbiztosíték nyújtását írhatja elő. A vámgarancia igény leggyakrabban előforduló esetei: vámszabadterület létesítése, vámraktár létesítése, halasztott vámfizetés, kezességvállalás, ideiglenes behozatal, átmeneti megőrzés. A bankgarancia nyilatkozatnak tartalmaznia kell a bankgarancia hatálya alá tartozó tevékenység kezdő és végső időpontját. Ez az időszak általában megegyezik azzal az időtartammal, amelyre a Megbízó a vámhatóságtól megkapja a tevékenységi engedélyt. A garancia lejárata pedig a bankgarancia hatálya alá tartozó tevékenység végső időpontja + 30, vagy + 60 nap. A Bank a bankgarancia hatálya alá tartozó tevékenység kezdõ és végső időpontja alatt keletkezett követelések érvényesítésére a garancia lejáratáig fogad el igénybejelentést.

Vásárlási limit

Vásárlási tranzakcióhoz meghatározott időtartam (pl. egy vásárlás, egy nap, stb.) alatt igénybe vehető összeg. VPOS (Virtual POS) Az interneten keresztüli bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása, internetes kártyaelfogadási szolgáltatás webáruházakban, kereskedői oldalakon. A VPOS szolgáltatás során a bank nyújtja a vevő és kereskedő közötti online pénzáramlás technikai biztosítását, és ennek biztonságos lebonyolítását.

Végelszámolási eljárás

Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján a cég jogutód nélkül megszűnik. Végelszámolási eljárás esetén a cég nevét (rövidített nevét) „végelszámolás alatt” („v. a.”) toldattal kell használni.

Végelszámoló

A cég legfelsőbb szerve által választott személy, aki a végelszámolás lebonyolításáért felelős. Önálló képviseleti joggal rendelkezik, ide értve a bankszámla feletti rendelkezési jogot is.

Végső benyújtási határidő

A bank által különböző ismérvek (pénznem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) alapján a Hirdetményben/Kondíciós listában meghatározott azon végső időpont, ameddig a Bank a fizetési megbízást Aznapi feldolgozásra átveszi.

Végtörlesztés

Az előtörlesztés speciális esete, a hitel/kölcsön szerződés alapján fennálló teljes tartozás megfizetése a futamidő lejárata előtt. Viszontgarancia Az intézményi kezes részére, az általa vállalt kezesség, garancia érvényesítéséhez vállalt megtérítési kötelezettség úgy, hogy – a kötelezettségvállalást vagy annak egy részét – egyéb szervezet, vagy az állam kezességvállalása biztosítja. Az intézményi kezes kezességvállalásához – a Magyar Köztársaság éves költségvetési törvénye alapján a központi költségvetés viszontgaranciája, vagy – az Új Széchenyi Viszontgarancia Program keretében az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. viszontgaranciája vagy, – egyéb szervezet viszontgaranciája kapcsolódik.

Vételi (call) opció

Olyan felfüggesztett hatályú adás-vételi szerződés (derivatív ügylet), melynek esetén az opció jogosultja az opciós díj fizetése ellenében jogot szerez az opció kötelezettjétől az opció tárgyának jövőbeni megvásárlására ún. lehívási áron.

Vételár fedezet

A derivatív ügyletek fizikai teljesítése esetén, a KELER által számított, és a vevő klíringtagtól bekért összeg, amelyből a tényleges teljesítés (számla) alapján a KELER a vételárat átutalja az eladó klíringtagnak, és a többlet fedezetet visszautalja a vevő klíringtagnak.