Fogalomtár

MCO (Multiple Credit Order)

A bankba vagy a GIRO-ba az IG1 platformon közvetlenül benyújtott csoportos átutalási megbízás, illetve a bankközi elszámolásban 007-01 tranzakciókóddal jelölt csoportos átutalási tranzakció. A napközbeni elszámolásban a tranzakciókódot a Local Instrument mező tartalmazza.

MNB árfolyam

Az MNB által Magyarországon hivatalosan meghirdetett, naponta egyszer jegyzett árfolyam, amely az MNB honlapján jelenik meg.

MNO (Multilateral Net Obligation)

Nettó fizetési kötelezettség.

MTS piac

Az EuroMTS által működtetett, Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer (MTF) megnevezése,

Magatartási Kódex

A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról. 2011. szeptember 19-én a piaci önszabályozás keretében létrehozott megállapodás a lakossági hitelezéssel foglalkozó pénzügyi szervezetek között. A Magatartási Kódex teljes szövege megtalálható a bankfiókokban és a bankok honlapján, továbbá bárki által elérhető a PSZÁF honlapján is az alábbi címen: http://www.pszaf.hu/data/cms2043084/magatartasi_kodex.pdf

Margin számla (Árfolyam különbözeti tartalék számla)

Az ügyfélnek a banknál bonyolított devizaügyleteihez elszámolási célból nyitott, elkülönítetten kezelt, óvadéki típusú bankszámla, amely a devizaárfolyam kedvezőtlen irányú változása elleni biztosíték elhelyezésére szolgál.

Megbízás

A tranzakciók, üzenetek és tételek gyűjtőfogalma.

Megbízást adó fél

Az a fél, aki a garancia vagy ellengarancia kibocsátására megbízást ad és felelős a garantőr, vagy ellengarancia esetén az ellengarantőr kártalanításáért. A megbízást adó fél azonos lehet a megbízóval, de lehet más is.

Megbízó

Az a fél, akit a garancia a garancia által biztosított alapjogviszony kötelezettjeként jelöl meg. A megbízó azonos lehet a megbízást adó féllel, de lehet más is.

Meghatalmazás

Eseti vagy állandó jellegű felhatalmazás a bankszámla-tulajdonostól a bankszámlái feletti rendelkezésre. A megbízott jogait a meghatalmazás konkrét tartalma határozza meg.

Megtakarítási számla

Megtakarítási célú bankszámla, amely meghatározott feltételekkel használható és kiemelt látra szóló kamatot biztosít a számlatulajdonos részére.

Minimális törlesztési kötelezettség

Minden számlázási időszak elteltét követően a bank által meghatározott azon összeg, amelyet a kártyabirtokos köteles a türelmi időszakon belül megfizetni a hitelkártya-használatra tekintettel. Meg nem fizetése esetén a bank általában késedelmi kamatot számít fel, továbbá felfüggeszti a hitelkártya használatát.

Minőségi igazolások

  1. A gyártó minőségi bizonylata / Műbizonylat (Work’s attest): A gyártó által kiállított dokumentum, melyen cégszerű aláírással és bélyegzővel igazolja, hogy az áru megfelel az adásvételi szerződésben specifikált műszaki (minőségi) követelményeknek. Beruházási javak, gépek, és berendezések, járművek, stb. kereskedelmi forgalmában használatos okmány.
  2. Külső minőségellenőrző szerv bizonylata / Minőségi bizonyítvány (Quality Certificate): A felek megállapodásának megfelelő független ellenőrző szervezet, minőség ellenőrző intézet, laboratórium vagy kutatóintézet állítja ki, és abban az általa elvégzett vizsgálatok eredményét igazolja. Pl. MERT vagy SGS

Mobileszköz

Hordozható, mobiltelefon hálózat segítségével távoli elérést biztosító eszköz (pl. mobiltelefon, tabletek).

Monitorszolgáltatás

A Klíringtag által beküldött input adatok feldolgozási állapotának nyomon követését, az elszámolásról készült jelentések megtekintését, klíringtagi és rendszer paraméterek megtekintését valamint visszavonási igény on-line bejelentését lehetővé tevő, az elszámolást kiegészítő szolgáltatás.

Mulasztás / Fizetési késedelem (negatív adat)

Természetes személy ügyfél esetén, a mulasztás adatai; A szerződés szerinti törlesztés elmulasztása, amelynek mértéke meghaladja a mindenkori legkisebb minimálbér összegét és ez a visszafizetési mulasztás fennáll folyamatosan több mint kilencven napon keresztül. – a mulasztás bekövetkezésének időpontja, összege és devizaneme. A mulasztás, megszűnésének körülményei; – a mulasztás megszűnésének időpontja és módja. Módozatok hatása: abban az esetben, ha a mulasztás, teljesítéssel zárul, akkor a mulasztás megszűnését követő egy év elteltével, amennyiben más módon szűnik meg (pl. a veszteség leírásra kerül), akkor a megszűnést követő öt év elteltével és abban az esetben, ha egyáltalán nem rendeződik, akkor a mulasztás bekövetkezést követő tíz év elteltével, a mulasztás adatai automatikusan törlődnek. Vállalkozási ügyfél esetén, a fizetési késedelem adatai; A szerződés szerint több mint harminc napon keresztül fennálló, lejárt és meg nem fizetett tartozás, fizetési késedelem. – a fizetési késedelem bekövetkezésének és a visszafizetés esedékességének időpontja, összege és devizaneme; A lejárt és meg nem fizetett tartozás, a fizetési késedelem, megszűnésének körülményei; – a megszűnés időpontja és módja.

Multilaterális nettósítás

Az az eljárás, amelynek során a tőzsdenapi üzletkötések alapján a KELER kiszámítja klíringtagonként és értékpapíronként a tag napi eladási, vagy vételi pozíciójának különbözetét.

Multinet elszámolású ügylet

A KELER KSZF által garantált, az Azonnali, a BÉTA és az MTS piacon kötött ügylet, amely T+2 és T+3 multilaterális nettósítás keretében kerül elszámolásra.

Mágnescsíkos bankkártya

Olyan bankkártya, amelynek hátlapján mágnescsík, azaz adattárolásra alkalmas mágneses információs sáv/mező kerül beépítésre. Ezen a bank a bankkártya azonosításához kötődő, különféle információkat tárol.

Másodlagos adat

A Központi Értékpapír Nyilvántartásban szereplő, az ISIN kód kiadásához szükséges adatokat meghaladó adat.

Módosítás, törlés

A garancia kibocsátottnak tekintendő, ha kikerül a garantőr fennhatósága alól. A kibocsátott garancia visszavonhatatlan, a garantőrt már köti, egyoldalúan nem, csak minden érintett fél hozzájárulása esetén módosíthatja. Az esetleges módosítást a garantőr a megbízást adó fél megbízása alapján végzi. Egy módosítás, amely a kedvezményezett hozzájárulása nélkül került kibocsátásra, nem kötelező a Kedvezményezettre nézve. Mindamellett a garantőrt a módosítás kibocsátásának idejétől visszavonhatatlanul köti az általa kibocsátott módosítás, kivéve és mindaddig, amíg a kedvezményezett a módosítást vissza nem utasítja. A kedvezményezett a garancia módosítását bármikor visszautasíthatja mindaddig, amíg a módosítás elfogadását nem közölte, vagy nem eszközöl olyan igénybejelentést, amely kizárólag a módosított garanciának felel meg. A módosítások részbeni elfogadása nem megengedett.

Mögöttes termék

Az a derivatív termék, ár, árfolyam, index, érték, áru, kamat vagy azonnali termék, amely az adott derivatív termék tárgyát képezi.