Fogalomtár

T nap

Az a tőzsdenap, amelyen az ügyletkötés, vagy a derivatív elszámolóár változása megtörténik, illetve az az esemény, amellyel kapcsolatosan jogosultság és kötelezettség keletkezik.

TEA

A multinet elszámolású ügyletekre tekintettel képzett, a klíringtagok és a KELER KSZF közös tulajdonát képező, elkülönített kollektív garancia alap.

THM

Teljes Hiteldíj Mutató, amelyet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott valamennyi kölcsön és pénzügyi lízing esetén fel kell tüntetni. A THM egyéves időszakra vetített százalékos érték és jogszabályban meghatározott módon tartalmaz minden olyan díjat, költséget, amelyet az adósnak a tőkén felül kell megfizetnie szerződésszerű teljesítés esetén (kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, értékbecslés díja, hitelközvetítőnek fizetendő díj, ingatlan-nyilvántartási eljárás díja, kötelező bankszámlavezetés díja, kötelező biztosítás díja, stb.) Nem tartalmazza a késedelemi kamatot, a közjegyzői eljárás díját, a futamidő hosszabbítás (prolongálás) díját, a bankszámla használatának díját, stb. 2012. áprilisától a mértéke törvényben maximált. A THM szerepe az, hogy a hitelt/kölcsönt felvenni szándékozó lakossági ügyfelek számára előzetes tájékoztatást adjon, tegye lehetővé az összehasonlítást a különböző hitelezők hasonló termékei, ajánlatai között.

Tag által vezetett nyilvántartás

A BEVA tag kimutatása, amelyből a befektető részére járó értékpapír- illetve pénzkövetelés összetétele és nagysága pontosan megállapítható. A kártalanítás a befektető igénybejelentésében szereplő követelésnek a tag által vezetett nyilvántartással egyező része után kerül megállapításra.   Megjegyzés: Az akkreditívek előírásai illetve az akkreditívekre vonatkozó nemzetközi szokvány a lentiektől eltérő feltételeket tartalmazhat.

Tagintézet

Betétgyűjtésre a PSZÁF-tól engedéllyel rendelkező és az OBA-ban kötelezően tagsággal rendelkező hitelintézet.

Takarékszövetkezet

Szövetkezeti formában működő hitelintézet, amely legkevesebb 250 millió forint induló tőkével alapítható. A pénzügyi szolgáltatásoknak a bankhoz képest szűkebb körének végzésére jogosult.

Tartalékidő

Az éjszakai elszámolás során a BKR Üzletszabályzatban meghatározott üzemidőn belül az az intervallum, amellyel meghosszabbítható az InterGIRO1 platformon az éjszakai elszámolás első elszámolási szakasza.

Tartozáselismerő nyilatkozat

Az adós egyoldalú, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozata, amelyben írásban elismeri a bank felé fennálló tartozását, annak összegszerűségét.

Tartós adathordozó

Olyan eszköz (pld. cd, webtárhely, stb), amelynek segítségével az adatok tartós és változatlan formában és tartalommal történő tárolására és megjelenítésére (visszakeresésére) van mód az ügyfélnél.

Tartós befektetési számla

A személyi jövedelemadóról szóló törvényben (SZJA-tv-ben) meghatározott feltételekkel nyitott és vezetett, hosszú távú, 3 év után kedvezményes kamatadóval, 5 év után kamatadó mentes megtakarítási lehetőséget biztosító bankszámla. Két típusa: a tartós Befektetési Betétszámla, amelyen lekötött bankbetétek helyezhetők el, és a Tartós Befektetési Értékpapírszámla, amelyen értékpapír típusú befektetések helyezhetők el.

Technikai Minősítő Tanúsítvány (TMT)

Tesztsorozat és helyszíni szemle alapján a GIRO Zrt. által kibocsátott igazolás arról, hogy a Klíringtag a BKR-ben megkövetelt tárgyi, személyi, technikai követelményeknek megfelel.

Technikai számla

Nem az ügyfél, hanem a bank tulajdonában álló számla, amelyen pénzforgalom nem bonyolódik. Általában díjak könyvelésére, egyéb elszámolás céljából használja a bank.

Teljesítés (Kiegyenlítés)

A Hpt. 3 §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott tevékenység, amely során a fizetési rendszer résztvevői közötti tartozások és követelések kiegyenlítése a teljesítést végző együttműködő fél (MNB) által vezetett bankszámlákon történik meg.

Teljesítési garancia

Általában gépek, berendezések vevői, illetve beruházók követelik meg a teljesítési garanciát olyan esetekben, amikor a szerződés nem teszi lehetővé a vételár bizonyos hányadának (vagy esetleg egészének) az üzembe helyezés, műszaki átadás-átvétel eredményétől függő visszatartását, vagy éppen a szerződés szerinti vételár visszatartás kiváltására szolgál a teljesítési garancia. Ha az eladó nem szerződésszerűen teljesít, akkor a garancia alapján a vevő a garantőrtől kap megtérítést.

Teljesítő fél

Az a szervezet, amely a Rendszerben résztvevő intézmények, illetőleg a központi szerződő fél teljesítési számlájának vezetőjeként biztosítja a transzfer megbízások kiegyenlítését, illetve – szükség esetén – az intézmény, illetőleg a központi szerződő fél részére hitelt nyújt a teljesítés megkönnyítése érdekében.

Teljesítő fél

Az a szervezet, amely a közvetlen résztvevők számlavezetőjeként biztosítja a fizetési műveletekből származó tartozások és követelések kiegyenlítését.

Terhelés

A bankszámlán levő egyenleg csökkentése.

Terhelési nap

Az a naptári nap, amelyen a bank a bankszámla egyenlegét a fizetési művelet összegével csökkenti.

Termék lista

A BÉT termékek kereskedési és elszámolási alapadatait meghatározó feltételek összessége, amelyet a BÉT állapít meg és publikál.

Tiszta (clean) beszedés

Kizárólag fizetési okmányokat tartalmazó beszedés.

Token

Egyszer használatos kódgenerálásra alkalmas biztonsági eszköz, amellyel a Felhasználó beazonosítható. Formája lehet pl. fizikai eszköz, mobiltelefonba épített alkalmazás.

Tolerancia szint

Az értékpapír kölcsön ügylet megkötésekor a felek által megállapodott azon maximális mérték, amely mértékkel a kölcsönvevő által nyújtott fedezet értéke a szükséges fedezet szintje alá csökkenhet, anélkül, hogy ez fedezet pótlási kötelezettséggel járna.

Transzfer megbízás

Valamely Résztvevő rendelkezése, hogy egy pénzösszeget, illetőleg átruházható értékpapírt valamely hitelintézetnél vagy a teljesítő félnél vezetett számlán történő jóváírással bocsássanak a kedvezményezett rendelkezésére.

Tranzakció

A BKR elszámolási (bankközi) szabványai szerint adategység.

Tranzakció összege

A tranzakció során az ATM-ből felvenni kívánt készpénzösszeg, áru vásárlásakor, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártya-használattal kiegyenlíteni szándékolt ellenérték, vagy a bankszámlára befizetendő összeg.

Tulajdonosi megfeleltetés

A KELER által nyilvántartott, illetve az Ügyfelek által átadott adatok alapján az adott értékpapír feletti rendelkezési jog megállapítása, a tulajdonos azonosítása.

Támogatott hitel/kölcsön

Bank által nyújtott olyan, célhoz kötött hitel/kölcsön, amelynek az igénybe vételéhez az állam, vagy valamely szervezet támogatást nyújt. A támogatás fajtái lehetnek: pl. kamattámogatás, vissza nem térítendő támogatás, állami készfizető kezesség. A támogatási feltétel nem teljesítésének következménye jellemzően a támogatás visszavonása/visszafizetése

Társasági esemény

A KELER által kezelt értékpapírok esetében az az alkalom, amikor az értékpapír tulajdonosa jogosult az értékpapírhoz kapcsolódó jogok kibocsátóval szembeni gyakorlására (pl. osztalékfizetés, közgyűlés, kamatfizetés stb.).

Távolról irányított demat esemény

Az a nem elektronikus úton lebonyolított demat esemény, amikor a kibocsátó személyes jelenléte nélkül történik a demat esemény lebonyolítása.

Tényleges kedvezményezett

Olyan kedvezményezett, aki nem az adott bankszámla tulajdonosa.

Tétel

A csoportos megbízási üzenet egy eleme, amelyekből a szükséges feltételek megléte esetén a BKR → tranzakciót készít.

Törlesztés

A kölcsön/hitelszerződésben meghatározott esedékes fizetési kötelezettség teljesítése. Összegét a hitelkonstrukció alapján határozza meg a bank. Lehet fix vagy változó összegű, illetve különböző mértékben tartalmazhat tőketörlesztést és kamat/díj fizetést.

Törlési Információs fájl (CPSR, Cancellation Payment Status Report)

A törlési információs fájl az IG2 platformon sikeresen végrehajtott visszavonás, valamint az utolsó ciklusban fedezethiány, felfüggesztés, kizárás, illetve semmis elszámolás miatt törölt tranzakciók jellemzőit tartalmazza.

Törzstőke/törzsbetét letéti számla

Vállalkozások, civil szervezetek, alapítványok részére nyitott bankszámla, amely kizárólag a számlatulajdonos bejegyzéséhez/nyilvántartásba vételéhez szükséges pénzbeli hozzájárulás elhelyezésére, kezelésére és nyilvántartására szolgál.

Türelmi idő

A hitel/kölcsön futamidején belül az az időtartam, amely alatt tőketörlesztést nem teljesít az adós, csak a kamatot és a szerződésben meghatározott díjakat/költségeket fizeti.

Türelmi időszak

A hitelkártyát kibocsátó bank által meghatározott azon időszak, amely alatt a kártyabirtokos teljesíteni köteles a minimális törlesztést, vagy kamatmentesen megfizetheti a bankkártyás vásárlási tranzakciók összegét. Általában a számlazárás napját/fordulónapot követő 10-20 napos időtartam.

Tőke

A hitel/kölcsönszerződésben rögzített kölcsönösszeg, illetve a futamidő alatt az aktuálisan fennálló kölcsönösszeg tartozás.

Tőzsde termék

Az a derivatív-, vagy azonnali termék, amely a tőzsdei termékek listáján szerepel.

Tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla “M” típusú

Az ügyfél számára nyitott olyan tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla, amelyen szabályozott piaci ügylet elszámolása történik, és amely kizárólag az Ügyfél megbízójának tulajdonában álló értékpapírra vonatkozó ügylet elszámolására szolgál.

Tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla “S” típusú

Az ügyfél számára nyitott olyan tőzsdei elszámolási értékpapír alszámla, amelyen szabályozott piaci ügylet elszámolása történik, és amely kizárólag az Ügyfél saját tulajdonában álló értékpapírra vonatkozó ügylet elszámolására szolgál.