Fogalomtár

GIRO Zrt.

Elszámolóházi tevékenységet végző gazdaság társaság, amelynek tevékenysége alapvetően a forint átutalások és beszedések elszámolására terjed ki. Működteti az elszámolást végző Bankközi Klíring Rendszert.

GIROConnect

Adatátviteli mód: TCP/IP alapú kommunikációt megvalósító adatátviteli lehetőség. Ez az adatátviteli mód kizárólag meghatározott időtartamra, korlátozott sávszélességgel, átmeneti megoldásként biztosított. Használata egyedi megállapodáson alapul.

GIROFile

Adatátviteli mód: nagyméretű fájlok rendkívül nagy megbízhatóságú mozgatására. Az adatátviteli mód tartalmazza az összes olyan járulékos szolgáltatást, amely az adott fájl mozgatásához szükséges (manuális és automata küldés, státusz információk, rendszerüzenetek).

GIROHáló Access Gateway (GAG)

Olyan fizikai eszköz, amely az üzleti szolgáltatás számára biztosítja a logikai hozzáférési pontokat (GAP), amelyek rendre megvalósítják, illetve lehetővé teszik a különböző adatátviteli módokhoz történő hozzáférést, azok használatát. A GAG interfészeket biztosít az Ügyfelek önálló munkaállomása(i) és/vagy belső hálózata (LAN) felé.

GIROHáló Access Point / hozzáférési pont, GAP

A GIROHáló szolgáltatás logikai hozzáférési pontjai, amelyek lehetővé teszik valamelyik elérhető adatátviteli mód igénybevételét. Adott ügyfélre vonatkozóan a hozzáférési pont – az ügyfél által használt kommunikációs csomagtól függően – fizikailag lehet az ügyfél telephelyén vagy a GIRO telephelyén.

GIROHáló központ

A GIRO Zrt. telephelyén (telephelyein) levő központi rendszer, melynek feladata a GIROHáló szolgáltatás központi menedzselése.

GIROHáló szolgáltatás

A GIROHáló a GIRO Zrt. szolgáltatása, amely a pénzügyi célú tevékenységek támogatására irányuló adatforgalom lebonyolítását támogatja. A GIRO Zrt. korlátozott ügyfél- és szolgáltatási kör igényeit szolgálja ki zárt és védett adatátviteli hálózaton az üzleti szolgáltatás által meghatározott adatátviteli mód használatával.

GIROLock felhasználói tanúsítvány

Természetes személy részére a GIROLock Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint kiadott tanúsítvány, amelybe foglalt nyilvános kulcs magán párja elektronikus aláírás előállítására használható.

GIROLock szolgáltatás

A GIRO Zrt. hitelesítés szolgáltatása, amelyet saját, illetve zárt ügyfél és felhasználói kör számára nyújt.

GIROMail

Az IBM® Lotus® DominoTM Web Access program testre szabásával készült biztonságos és hiteles levelezést biztosító alkalmazás. A GIROMail személy-személy közötti, GIROLock felhasználói tanúsítvánnyal aláírt, időbélyeggel ellátott elektronikus levelezést tesz lehetővé.

GIROWeb

Adatátviteli mód: weboldalak (HTML) átvitelét teszi lehetővé kliens (browser) és webszerver között.

GKGA

Gázpiaci Kollektív Garancia Alap. A gázpiaci ügyletek elszámolásából, fizetési kötelezettségek késedelméből vagy elmaradásából eredő veszteség csökkentésére, a gázpiaci klíringtagok és a KELER KSZF által létrehozott közös tulajdont képező, elkülönített/kollektív garancia.

GMDB (Giro Master DataBase)

Központi nyilvántartást támogató szoftver.

GPO

Bruttó fizetési kötelezettség (Gross Payment Obligation).

Garancia minimális tartalmi követelménye

 • Megbízó
 • Kedvezményezett
 • Garantőr
 • Garancia alapjául szolgáló jogviszonyt azonosító hivatkozási szám, adat
 • Garancia száma
 • Garancia összege (devizaneme)
 • Garancia lejárata
 • Igénybejelentésre vonatkozó feltételek

Garanciával kapcsolatos SWIFT-üzenet típusok (elnevezések)

 • MT 760 – Garancia kibocsátása
 • MT 767 – Garancia módosítása
 • MT 768 – Garanciával kapcsolatos üzenet vételének igazolása
 • MT 769 – Értesítés csökkentésről vagy mentesítésről
 • MT 799 – szabad szövegezésű üzenet

Garanciával kapcsolatos jogviszonyok

A garanciával kapcsolatban 3 egymástól jól elkülöníthető jogviszony jön létre. 1.) Alapjogviszony 2 szereplője = Megbízó – kedvezményezett A szerződés feltételei alapján az egyik fél bankgarancia kibocsáttatására kötelezett. A garancia típusától függ, hogy a garancia megbízója az eladó vagy a vevő. (Fizetési garancia esetén például a vevő a megbízó és az eladó a kedvezményezett, míg a teljesítési típusú garanciák esetén az eladó a megbízó és a vevő a kedvezményezett.) 2.) Megbízást adó fél – Bank A megbízást adó rendszerint a szerződésben elvállalt kötelezettségét teljesíti a bankgarancia kibocsátására vonatkozó megbízás megadásával. A bank nem lévén részese az alapjogviszonynak, reá az alapjogviszony rendelkezései nem vonatkoznak, hanem a Megbízást adó féltől kapott megbízás az irányadó. Amennyiben a megbízás átvételét követően a bank nem hajlandó, vagy nem képes a garanciát kibocsátani, a banknak erről késedelem nélkül tájékoztatnia kell a megbízást adó felet. Amennyiben a bank elfogadja a megbízást, úgy kibocsátja a garanciát, s létrejön a 3. jogviszony.   3.) Bank – Kedvezményezett A kedvezményezett egyoldalúan válik jogosulttá. Minden garancia visszavonhatatlan. A kedvezményezett érdeke, hogy a javára kibocsátott garancia feltételeit alaposan megvizsgálja, hogy az összhangban áll-e az alapjogviszony feltételeivel, illetve javasolt a garancia hitelességének vizsgálatát kérni. (Ebben segítséget nyújthat a kedvezményezett bankja.)

Garantált szabályozott piaci ügylet

Multinet elszámolású, valamint a derivatív ügyletek.

Garantőr

Az a fél, aki a garanciát kibocsátja.

Gyámi fenntartásos számla

Gyámhatóság határozata alapján a gyámság alatt levő nevére nyitott és vezetett lakossági bankszámla, amely felett a gyámhatóság határozatában meghatározott módon lehet rendelkezni, a törvényi feltételek fennállása esetén.

Gyűjtőelvű letéti számla

A nyomdai előállítású értékpapírok olyan összevontan történő nyilvántartása, amelynek esetén az ügyfél számlakövetelése kizárólag alapcímlet szerint meghatározott darabra szól.

Gázhónap

Megegyezik a naptári hónappal, azzal, hogy a hónap első naptári napjának 06.00 órájától kezdődik és a hónap utolsó naptári napját követő nap 06.00 órájáig tart.

Gázpiac (NFKP)

Napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac.

Gázpiaci pozíciós limit

A gázpiaci klíringtag részére állított ajánlat beviteli volumen korlát.

Gázpiaci ügylet

A gázpiacon kereskedett termékekre (MGP, HEG, KAP) szóló ügylet, valamint a KELER által létrehozott egyensúlytalansági ügyletek. A gázpiacon kereskedett termékek fogalmát az FGSZ Napi Földgáz és Kapacitás Kereskedelmi Piac Működési Szabályzata határozza meg.