Fogalomtár

Ranghely

A közhiteles nyilvántartásba történő jelzálogjog bejegyzés rangsora, amelyet a bejegyzés iránt benyújtott kérelem iktatásának időpontja, illetve az a tény határoz meg, hogy a bejegyzésre irányuló kérelem időpontjában van-e már bejegyzett jelzálogjog, vagy fenntartott ranghely.

Referencia árfolyam

Az egyes, devizanemek közötti átváltást igénylő banki műveletek során, a Bank által az árfolyam meghatározásához alapul vett árfolyam (pl. Reuters, MNB, stb.).

Referenciaadat

Minden olyan adat, amelyet a KHR-t üzemeltetető pénzügyi vállalkozás, a KHRtv-ben foglaltak szerint kezel. Ezek az adatok KHRtv és mellékletei által definiáltak. A nyilvántartott személyek, az ügyfelek, kétfélék lehetnek; természetes személyek és vállalkozások. A KHR nyilvántartásaiban szerepelnek a nyilvántartott természetes személyek és vállalkozások azonosító adatai. A hitel- és hiteljellegű szerződéseik adatai. A hitel és hitel jellegű szerződéseikhez és néhány más pénzügyi szolgáltatáshoz tartozó szerződéseikhez kapcsolódó események adatai. A szerződés adatok a megkötött szerződések tartalmi kivonatai. Az események, a szerződés teljesítése kapcsán keletkeznek, vagy ügyfél viselkedési formákhoz kapcsolódnak, melyek hordozhatnak pozitív és negatív információkat egyaránt. A referenciaadat-szolgáltatók KHR-nek történő adat átadási kötelezettsége az összes pozitív és negatív tartalmú referenciaadatra kiterjed.

Referenciaadat-szolgáltató (RASZ)

Referenciaadat-szolgáltatók (RASZ) azok a hazai pénzügyi intézmények, amelyek szolgáltatási tevékenységük révén (hitel- és kölcsönnyújtás, lízingszolgáltatás, kezesség és bankgarancia vállalás, elektronikus pénz és készpénz helyettesítő eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, jelzálog-, értékpapír- és közraktár hitelezés, stb.) a KHR-hez csatlakozni kötelesek. A KHR szolgáltatásait felhasználó legjelentősebb hitelintézeti csoportok: a bankok, szakosított pénzintézetek, lízing cégek, takarék- és hitelszövetkezetek, pénzügyi vállalkozások, Diákhitel központ, stb. A referenciaadat-szolgáltatók azonosító adatait a KHR kezeli, de lekérdezések válaszában, a hiteljelentésekben, ezek az adatok nem jelennek meg. Az ügyfél által kért, saját adataira vonatkozó lekérdezés válasza, a Saját Hiteljelentés viszont tartalmazza a referenciaadat-szolgáltatok adatait is. Ez a megoldás biztosítja a bankinformáció bizalmasságát és hatékonyan támogatja az ügyfelek reklamáció kezelését, valamint az adathelyesség fenntartását.

Rendben lévő igénybejelentés, benyújtás

Az az igénybejelentés, amely megfelel a rendben lévő benyújtás követelményeinek, azaz elsősorban megfelel a garancia előírásainak és feltételeinek, másodsorban az URDG 758 szabályoknak – amennyiben azok nincsenek ellentmondásban a garancia előírásaival, feltételeivel – és harmadsorban a nemzetközileg szokásos garancia gyakorlatnak.

Rendelkezési jog

A rendelkezésre jogosult jogosítványainak összessége, amely a) módját tekintve lehet: együttes vagy önálló, b) tartalmát tekintve lehet: egy vagy több bankszámlára, papíralapú megbízásokra, és/vagy elektronikus csatornán adott megbízásokra, bankkártya-használatra szóló, összegkorlátot tartalmazó vagy anélküli. Nem terjed ki a bankszámlaszerződés módosítására, vagy megszüntetésére, ide értve a rendelkezési jog megváltoztatását is.

Rendelkezési jog megszűnése

Megszűnik a rendelkezési jog, ha:

  • azt a bankszámla tulajdonos visszavonja,
  • a bankszámla tulajdonos, illetve a rendelkezésre jogosult meghal,
  • megszűnik az a bankszámlaszerződés, amelynek alapján a rendelkezési joggal érintett bankszámlát vezeti a bank,
  • a jogszabályban meghatározott esetekben (pl. csőd, felszámolás elrendelése, gondnokság alá helyezés).

Rendelkezési jog módosítása

A rendelkezésre jogosult személynek, a rendelkezési jog tartalmának, módjának megváltoztatása a bankszámla-tulajdonos által.

Rendelkezésre jogosult személy

Aki a betét tulajdonosa, vagy, ha nem tulajdonosa a betétnek, aki a tulajdonos rendelkezése alapján korlátozással, vagy anélkül rendelkezhet a betét fölött.

Rendelkezésre tartás

A hitelszerződés alapján a bank a hitelösszeget „előkészíti” arra, hogy a (folyósítási) feltételek teljesítése esetén az adós igénybe vehesse. A rendelkezésre tartás módját, helyét, időtartamát és a rendelkezésre tartásért fizetendő díjat, költséget, stb. a hitelszerződés valamint a bankok kondíciós listái, illetve hirdetményei tartalmazzák.

Rendelkező személy / Rendelkezésre jogosult

A bankszámla-tulajdonos vagy az általa a bank által előírt formában a bankszámla felett rendelkezni jogosultként bejelentett személy, illetve jogszabály által erre felhatalmazott személy, aki az adott bankszámla terhére fizetési megbízást adhat.

Rendezett köteg / homogén csoport

Az egy ICF-ben található, azonos küldőtől (Közvetlen Résztvevőtől) azonos fogadónak (Közvetlen Résztvevőnek) ’címzett’ tranzakciók. A homogén csoportok az IG2 által az elszámolásra elfogadott érvényes input állományokon történő rendezés eredményeként keletkeznek. Egy homogén csoport nem terjed túl egy fájl határán. Több ICF tételeiből külön homogén csoportok keletkeznek. Egy fogadó köteg több input fájlból származó homogén csoport tranzakcióit tartalmazhatja. Rendkívüli Küldési Szakasz (késői küldés) az éjszakai elszámolásban Rendkívüli küldési lehetőség az éjszakai elszámolásban. Az InterGIRO1. platform 1. elszámolási ciklus zárása után – előre történő bejelentetést követően – a Klíringtag további tranzakciókat küldhet be. A ’megkésett’ tranzakciókat – a fedezetlenül maradt tranzakciókkal együtt (ha vannak ilyenek) – a 2. elszámolási ciklusban számolják el az MNB által adott sorlebontási engedély alapján.

Rendkívüli helyzet

Minden olyan különleges eljárást igénylő helyzet, amikor a KELER, vagy a KELER KSZF által nyújtott szolgáltatások lebonyolításának folyamata a jelen Szabályzatban foglalt normál üzleti rendtől eltérő (ide nem értve a nem teljesítéseket, valamint mindazon rendkívüli eljárásokat, melyek nem a Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatban kerülnek szabályozásra).

Rendkívüli helyzet

Összefoglaló név, amely magába foglal minden különleges eljárást igénylő helyzetet, melynek során a fizetési rendszer működésének folyamata az Üzletszabályzatban foglaltaktól eltér.

Rendszeres átutalás / Állandó átutalás

Olyan átutalás, amelynek alapján rendelkező által meghatározott ideig, vagy visszavonásig meghatározott időközönként és összegben a bank a bankszámla-tulajdonos bankszámláját megterheli.

Repo hosszabbítás

Olyan repo ügylet, ahol a felek egy korábban megkötött, elszámolt, de még le nem járt repo ügyletnek az eredeti feltételekkel történő meghosszabbításában állapodnak meg.

Rulírozó (feltöltődő) hitel

Olyan hitel, melynek keretében folyósított kölcsön a visszafizetett összeg erejéig ismételten igénybe vehető pl. folyószámlahitel

Részteljesítés

Ha a fizetési megbízás teljesítéséhez nincsen elég fedezet a terhelendő bankszámlán, akkor a bank jogszabály/keretszerződés alapján részfizetést teljesít, kivéve: csoportos beszedési megbízás, vagy csoportos Átutalási megbízás esetén.

Résztvevő

Az elszámolóház által működtetett fizetési rendszerhez közvetlenül, vagy közvetetten csatlakozó szervezet.

Részvény osztály

Az egy részvény típushoz és fajtához tartozó, de a részvény tulajdonosa számára az adott részvényfajtán belül azonos többlet jogokat megjelenítő értékpapírok halmaza.

Részvény sorozat

Az azonos előállítású, azonos jogokat megtestesítő részvény egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott részvények valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége.