Fogalomtár (2012)

IBAN

Nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám. Magyarország esetében 28 karakter hosszúságú számsor és mindig HU megjelöléssel kezdődik, továbbá az utolsó 24 karakter megegyezik a pénzforgalmi jelzőszámmal, amennyiben az 3×8 karakterű, a 2×8 karakterű pénzforgalmi jelzőszám esetén az IBAN utolsó nyolc számjegye nulla.

IBAN

Nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám. Magyarország esetében 28 karakter hosszúságú számsor és mindig, HU megjelöléssel kezdődik, továbbá az utolsó 24 karakter megegyezik a pénzforgalmi jelzőszámmal, amennyiben az 3×8 karakterű, a 2×8 karakterű pénzforgalmi jelzőszám esetén az IBAN utolsó nyolc számjegye nulla.

IBAN

Nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám. Magyarország esetében 28 karakter hosszúságú számsor és mindig, HU megjelöléssel kezdődik, továbbá az utolsó 24 karakter megegyezik a pénzforgalmi jelzőszámmal, amennyiben az 3×8 karakterű, a 2×8 karakterű pénzforgalmi jelzőszám esetén az IBAN utolsó nyolc számjegye nulla.

IBI mátrix

Az InterGIRO1-ben használt fogalom. A Klíringtagok adott elszámolási napra vonatkozó egymással szembeni tartozásait és követeléseit tartalmazó szabványos adatállomány. (Lásd → Analitikus IBI mátrix, → Szintetikus IBI mátrix)

ICF (Input Credit File)

IG2 küldő köteg. A klíringtag által összeállított, IG2 feldolgozásra beküldött, azonos típusú megbízásokat tartalmazó fájl.

ISBP

International Standard Banking Practices for the Examination of Documents under Documentary Credits. Az okmányok vizsgálatára vonatkozó nemzetközi banki gyakorlat.

ISIN azonosító

Olyan nemzetközi kód, amely az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetve egyéb tőzsdetermékek azonosítására szolgáló betű és számjel kombináció.

IVR (Interactive Voice response)

Automatizált hívásfogadó rendszer, amely lehetővé teszi a Felhasználó részére, hogy egy ún. hangmenü-rendszerben érje el az adott automata banki szolgáltatást vagy az ügyintézőhöz kapcsolást.

Idegen váltó (Bill of Exchange)

Fizetési felszólítás, amelyet a váltó kibocsátója intéz a fizetés kötelezettjéhez egy bizonyos harmadik személy, a kedvezményezett javára. Ez a váltó akkor érvényes, ha a fizetés kötelezettje a váltón aláírásával igazolja (elfogadás), hogy a lejárat időpontjában valóban fizetni fog. Amíg a kötelezett a váltót nem írta alá, addig intézvénynek (draft-nak) nevezik, s csak a kötelezett aláírása után nevezik váltónak, elfogadványnak.

Ideiglenes zárolás

Az folyamat, amikor a KELER a transzfer ügyletek teljesítése során az értékpapír fedezetvizsgálat keretében, teljesítésig blokkolja az ügylet tárgyát képező értékpapírokat az eladónál.

Igénybe vehető / felhasználható hitel összege

Általában úgy állapítható meg, hogy a teljes hitel összegéből le kell vonni a kártyabirtokos által már igénybe vett hitelt, valamint a bank által már engedélyezett, de még nem terhelt hitelkártya tranzakciók összegét, továbbá az esedékes, de még meg nem fizetett kamatok, díjak, jutalékok együttes összegét.

Igénybejelentés

A kedvezményezett által cégszerűen aláírt okmány, amellyel a kedvezményezett fizetésre szólítja fel a garantőrt a garancia alapján. A garantőrnek kizárólag a benyújtott igénybejelentés alapján kell döntenie, hogy a benyújtás külső megjelenés alapján rendben lévőnek tekinthető-e. Amennyiben a garantőr úgy dönt, hogy az igénybejelentés rendben lévő, fizetést kell teljesítenie. Amennyiben a garantőr azt állapítja meg, hogy a garancia alapján tett igénybejelentés nem rendben lévő, az igénybejelentés visszautasítható. Ha a garantőr visszautasítja az igénybejelentést, akkor erről az igénybejelentés benyújtóját külön írásbeli értesítéssel köteles tájékoztatni, amely értesítésnek tartalmaznia kell:

  • hogy a garantőr visszautasítja az igénybejelentést, és
  • minden eltérést, amelyek miatt a garantőr az igénybejelentést visszautasítja.

Igénybejelentő lap

A kártalanítás iránti igény bejelentésére szolgáló, a BEVA által meghatározott formájú és a BEVA által biztosított formanyomtatvány, amely kitöltve, aláírva és mellékletekkel felszerelve nyújtandó be a BEVÁhoz.

Igénybevétel

A rendelkezésre tartott hitel „felhasználása” az adós részéről. A hitelek különböző fajtáinál többféle módon valósulhat meg, egy-összegben, vagy különböző részletekben. Intézményi kezességvállalás Intézményi kezességvállalás alatt olyan szolgáltatást értünk, amely keretében egy – a PSZÁF-tól működési engedéllyel rendelkező – pénzügyi vállalkozás készfizető kezességet vállal, valamely adós (vállalkozás) hitelintézettel szembeni tartozása után.

Igényérvényesítés határideje

A kártalanítási igénybejelentés megtételére nyitva álló, a felszámolás közzétételétől számított egy éves határidő. Ezt követően az igénybejelentőnek igazolnia kell, hogy menthető okból nem tudta előbb bejelenteni az igényét.

Immobilizált értékpapír

Az a nyomdai úton előállított értékpapír, amelynek teljes kibocsátott mennyisége a KELER-nél került letétbe helyezésre, és onnan fizikailag ki nem kérhető.

Incidenskezelés

A nem tervezett események által okozott rendkívüli helyzetek kezelésére a GIRO Zrt. incidenskezelési eljárásokat dolgozott ki, amelyek az adott esemény átmeneti, vagy végleges elhárítását teszik/tehetik lehetővé előre meghatározott intézkedések vagy un. kerülő megoldások alkalmazásával. (Lásd még → Krízishelyzet, → Katasztrófahelyzet, → Rendkívüli helyzet)

Indexált betét

A Betét, amelynek a kamata valamely ismert, a Betétlekötést végző banktól független piaci kamathoz, piaci árfolyamhoz kötött (pl. BUBOR).

Inkasszó (azonnali beszedési megbízás)

2009. november 01. napjával helyére lépett a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzésen alapuló átutalás

Instrumentum

Határidős ügylet esetén a kontraktuslistában meghatározott termék egy lejárata. Opciós ügylet esetén egy opciós sorozat. Gázpiaci ügylet esetén a napi piacon forgalmazott egyedi termék, amelynek minden olyan tulajdonsága meghatározott, amely a vételi és eladási ajánlatok párosítását lehetővé teszi.

InterGIRO platformok

Azon szoftver és hardver elemek összessége, amelyek a BKR technikai elemeit, hátterét adják. Az InterGIRO két platformon üzemel, az éjszakai elszámolás az InterGIRO1, a napközbeni többszöri elszámolást az InterGIRO2 platformon.

  • InterGIRO1: Az éjszakai elszámolást lebonyolító, kötegszintű fedezetvizsgálaton és BKR IG1 szabványok II. és III. kötetében rögzített szabványokon alapuló alkalmazás.
  • InterGIRO2: A napközbeni többszöri elszámolást lebonyolító, homogén csoport vagy tranzakció szintű fedezetvizsgálaton és BKR IG2 Külső Interfész Specifikációban rögzített szabványokon alapuló alkalmazás. Ld. → Bankközi Klíring Rendszer

Internet-kártya / Virtuális kártya

Kizárólag az Interneten keresztült vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható, a rajta feltüntetett azonosító adatok és a Kártyabirtokost azonosító, 3 vagy 4 jegyű szám (pl. CVV) megadását követően.

Ismételt nemteljesítés

A kilencven napon belül bekövetkező második, és minden további nemteljesítés.

Ismétlődő betétlekötés

A Betét lejáratakor a bank az ügyfél külön utasítása nélkül ismételten végrehajtja a Betétlekötést, a betéti szerződésben meghatározott feltételekkel.