Szervezet

Számvitel, gazdálkodás

Számviteli (MBSZ gazdálkodási) munkacsoport
A Magyar Bankszövetség gazdálkodását, az éves költségvetési terv megalapozottságát vizsgálja és javaslatokat tesz a belső gazdálkodással kapcsolatban.

Tagdíjbizottság
A bizottság kidolgozza a Magyar Bankszövetség tagdíjfizetési rendszerét, módszertanát. Vizsgálja a Testületi ülés hatáskörébe rendelt szabályzat változtatásával kapcsolatos javaslatokat.

Számviteli kapcsolattartók munkacsoport
Az európai és hazai számviteli témájú javaslatokat, kérdéseket észrevételezik, véleményezik. Tájékoztatásul minden számviteli témájú kérdést, anyagot megkapnak.

Felelős:
Batka Anna
+36 1 327 7085
batka.anna@bankszovetseg.hu

MBSZ rendezvények

Külföldi Bankárklub
Egy olyan fórum, amely lehetővé teszi, hogy a külföldi állampolgárságú bankvezetők aktívabban bekapcsolódhassanak a Magyar Bankszövetség munkájába, a döntés előkészítő folyamatokba, valamint hangsúlyos szakmai kérdésekről információt kapjanak.

Felelős:
Orbán Olimpia
+36 1 327 6033
orban.olimpia@bankszovetseg.hu

Bankbiztonság

Bankbiztonsági munkabizottság

A csalás elleni, a humán és fizikai biztonság és az IT biztonsági munkacsoportok munkáját összefogó bizottság.

Humán és fizikai biztonság munkacsoport

A bankok személyi, valamint erőszakos bűncselekmények elleni fizikai védelmével (pl.: bankrablás, ATM mechanikai támadása), objektumvédelmi kérdésekkel és a banki dolgozók biztonsági kockázatával foglalkozik.

Felelős:
Vass Péter
06 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

Csalás elleni munkacsoport 

A bankok elleni gazdasági jellegű bűncselekményekkel kapcsolatos trendeket nyomon követő, ezzel kapcsolatos információ megosztó fórum.

IT Biztonsági munkacsoport

A banki informatikai rendszerekkel szembeni támadásokkal kapcsolatos információ megosztó, a legújabb módszereket megvitató fórum.

Felelős:
Dávid Sándor
06 1 327 7086
david.sandor@bankszovetseg.hu

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni munkacsoport

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos trendeket nyomon követő, a legújabb módszereket megvitató fórum.

Felelős:
dr. Rácz Emese
06 1 327 6037
racz.emese@bankszovetseg.hu

Bankszabályozás

Tőkekövetelmény szabályozási munkacsoport (Bázel, CRD)

A munkacsoport a tőkekövetelmény szabályozással kapcsolatos nemzetközi és hazai jogszabályalkotást követi nyomon. Véleményezte és részt vett a tőkekövetelmény direktíva (CRD, CRD2, CRD3) átültetésével kapcsolatos jogszabálytervezetek kidolgozásában, illetve jelenleg az NGM és az EBF felé véleményezi a CRD4 / CRR európai jogszabálytervezeteket.

HUNOR – Működési kockázat munkacsoport

A munkacsoport találkozókon (Döntéshozó Testületi üléseken) a HUNOR rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat vitatják meg, illetve döntenek a további fejlesztésekről.
A HUNOR együttműködésben résztvevő bankok meghatározott bontásban adatot szolgáltatnak a közös működési kockázati adatbázisba, hogy a közös adatbázist felhasználhassák saját modelljeik kialakításához, elemzéseikhez.

Felelős:
Móra Mária Tünde
+36 1 327 6035
mora.maria@bankszovetseg.hu

Kommunikáció

Kommunikációs munkabizottság

Alapvető feladata, hogy a Magyar Bankszövetség érdekvédelmi feladatának ellátásáról szóló kommunikációs célokat, irányokat, a kommunikáció tartalmát a tagbankok kommunikációs vezetőivel egyeztesse. Közösen dolgozzák ki a kommunikációs programokat, kölcsönösen segítik a sajtókapcsolatok ápolását.

Felelős:
Sütő Ágnes
06 1 327 6036
suto.agnes@bankszovetseg.hu

Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmi kapcsolattartók munkacsoport
A tagok a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos Európai Uniós, magyar, illetve PSZÁF dokumentumokat kapják meg tájékoztatásul/véleményezésre.

Felelős:
dr. Rácz Emese
+36 1 327 6037
racz.emese@bankszovetseg.hu
Földi Tamás
+36 1 327 7084
foldi@bankszovetseg.hu

HR

Humánerőforrás
A humánpolitikai vezetők tapasztalatcseréjét szolgáló fórum. Aktívan részt vesz a javadalmazási politikát érintő jogszabályalkotásban és véleményezésben.

Képzési és oktatási munkacsoport
A banki szakemberek képzésével és továbbképzésével összefüggő “best practice” és “benchmark” típusú információk összegyűjtése és megosztása a banki közösség tagjaival annak érdekében, hogy lehetővé váljék a banki képzések átjárhatósága, a követelmények egységesítése.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

Jogi ügyek

Compliance munkacsoport
A banki compliance felelősök fóruma.

Felelős:
dr. Rácz Emese
+36 1 327 6037
racz.emese@bankszovetseg.hu

Jogászok munkacsoport (Adatvédelmi almunkacsoport)

A munkacsoport az egyes kormányzati tervezetekről alakít ki álláspontot.

A munkacsoporton belül adatvédelmi almunkacsoport alakult, melynek feladata az uniós és hazai adatvédelmi jogalkotás, jogalkalmazás, illetőleg más eljárás kezdeményezése.

Felelős:
dr. Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer@bankszovetseg.hu
dr. Rácz Emese
+36 1 327 6037
racz.emese@bankszovetseg.hu

Közvetítői munkabizottság
A hitelintézeti közvetítőkre vonatkozó törvényi és rendeleti szabályozás kialakításában működik közre, időszakonként értékeli a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos ügyeket.

Felelős:
dr. Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer.katalin@bankszovetseg.hu

Work-out munkacsoport

Állandó munkacsoport, a bírósági végrehajtás, követeléskezelés, csőd, felszámolás, reorganizáció kérdésében jogszabály-módosításokat véleményez, kezdeményez elsősorban a vállalati hitelezéshez kapcsolódóan.

Felelős:
dr. Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer.katalin@bankszovetseg.hu

Hitelezés

Agrárszektor kapcsolattartók

A munkacsoport feladata az agrárszektort érintő kormány és miniszteri rendeletek véleményezése.

Energia kapcsolattartók

A munkacsoport feladata az Energia törvény módosításával kapcsolatos szabályozások véleményezése.

KKV kapcsolattartók

A munkacsoport feladata a kormány és miniszteri rendeletek, valamint az MFB hitelprogramjainak véleményezése

EXIM almunkacsoport

Az almunkacsoport feladata a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. termékeinek, programjainak véleményezése.

Okmányos ügyletek munkacsoport

A munkacsoport feladata a garanciát, akkreditívet érintő szabályozás véleményezése, felmerülő jogszabály értelmezési problémák megvitatása.

Közraktározási hitelezés kapcsolattartók

A munkacsoport feladata a közraktári törvény módosításának az előkészítése.

Széchenyi Kártya kapcsolattartók

A munkacsoport feladata a Széchenyi-kártya feltételeinek módosulásával kapcsolatos véleményezés.

Hitelgarancia munkacsoport

A hitelgarancia intézményekkel, valamint a hitelgarancia termékekkel kapcsolatos véleményező, javaslattevő fórum.

Lízing munkacsoport

A munkacsoport feladata a lízing tevékenységre vonatkozó jogszabályok véleményezése.

Jelzálogbanki szakmai munkacsoport

A munkacsoport feladata a jelzálog-hitelintézeti törvény és a Ptk. dologi hitelbiztosítékokkal kapcsolatos módosításának az előkészítése.

EFSI munkacsoport

Az Európai Beruházási Terv finanszírozási forrásait biztosító Európai Stratégiai Beruházási Alappal foglalkozó véleményező, javaslattevő fórum.

Felelős:
Hámori Réka
06 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Lakossági hitelezés kapcsolattartók

A jelzáloghitelezést érintő válságra reagáló sorozatos kormányzati intézkedésekkel foglalkozó (véleményező, javaslattevő) munkacsoport.

Felelősök:
Hámori Réka
06 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Földi Tamás
06 1 327 7084
foldi.tamas@bankszovetseg.hu

Magáncsőd munkacsoport

A magáncsőd intézményének működésével, a szabályozási háttérrel kapcsolatos javaslatok megfogalmazásával és jogszabálytervezetek véleményezésével foglalkozó munkacsoport.

Felelős:
dr. Auer Katalin
06 1 327 7088
auer.katalin@bankszovetseg.hu

 

 

Makrogazdaság

Makrogazdasági bizottság
Időről-időre áttekinti, és előre jelzi (adott évre és következő évre) a hazai bankrendszer helyzetét, különös tekintettel a háztartások, vállalkozások hitelállományának alakulására valamint az eredmény fontosabb összetevőire (kamateredmény, nem kamateredmény, működési költségek, értékvesztés). Mindehhez áttekinti a magyar és a világgazdaság fő folyamatait.

Felelős:
Vass Péter
06 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu