Tagjaink

BISZ
BISZ
Alapítás: 1994
Cím: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.
Telefon: +36-1-421-2505
Kék szám:
Fax: +36-1-421-2525
E-mail: info@bisz.hu
Weboldal: www.bisz.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
Nagy Viktor vezérigazgató, Nagy Márton elnök
A bank tulajdonosi szerkezete:
Tulajdonos Jegyzett tőke
Hazai tulajdon 100 % GIRO Zrt.
Külföldi tulajdon

Bemutatkozás

A BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.


A BISZ Zrt. célja a felelős hitelnyújtás támogatása, a kockázatok csökkentése, amelyhez a hazai pénzügyi szektor szereplőit megbízható és naprakész információkkal látja el. A Társaság több, mint húsz éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a lakossági és vállalkozási ügyfelekre vonat-kozó pozitív és negatív hitelezési információk nyilvántartása terén. A BISZ Zrt. tevékenységét a szükséges jogosítványok és hatósági engedélyek birtokában, a hatályos törvények által megha-tározott keretek között végzi. Társaságunk több évtizedes stabil és elismert üzleti múltja bizo-nyítja, hogy a BISZ Zrt. megfelel a körültekintő, megbízható és biztonságos működés valameny-nyi követelményének.
Termékek és szolgáltatások
•    Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)
A KHR a pénzügyi intézmények által átadott adatokat kezeli, majd hiteljelentések formájában juttatja vissza ezeket, a banki hitelbírálati folyamatokba. A Központi Hitelinformációs Rend-szer (KHR) 1995-ben kezdte meg működését. A szolgáltatás tartalma kezdetben a vállalko-zási hitelszerződések nyilvántartása volt, amely később kiegészült a lakossági hitelmulasztá-sok (negatív lista), majd 2012-től a teljes körű lakossági hitelszerződés (pozitív lista) nyilván-tartással. A KHR a két fő nyilvántartása mellett tartalmaz vállalati fizetésképtelenséget, illetve csalás és visszaélés információkat is. 2015-től a KHR-ben a „magáncsőd” intézményébe be-lépett természetes személyek adatai is tárolásra kerülnek, amelyről értesítést küld a termé-szetes személyt hitelező pénzintézeteknek. (Rövid video bemuta-tó: http://www.bisz.hu/KHR_bemutato)
•    KHR-Vállalkozási Early Warning (KHR-VEW)
A KHR-EW a hitelkockázat megváltozás jelzésének hatékony eszköze. A szolgáltatás a KHR vállalkozási hitel- illetve hitel jellegű szerződésekben bekövetkezett fizetési készség és ké-pesség változásáról ad jelzéseket a felhasználóknak, jellemzően napi rendszerességgel. Emellett a felhasználói igényektől függően a szolgáltatás igénybe vehető havi információ-kiszolgálás mellett is.
•    KHR-Lakossági Early Warning (KHR-LEW)
A szolgáltatás a finanszírozó portfóliójába tartozó természetes személy lakossági hitelszerző-déseiben beállt nem teljesítéseket (mulasztásokat), illetve a bekövetkezett mulasztáson túl a nem teljesítő szerződés adataiban bekövetkezett változásokat mutatja a felhasználóknak. A figyelést a partnerek napi és havi gyakorisággal tudják igénybe venni.
•    Probability of Default (PD) kalkulátor
Hazai KKV-k hitel egy évre előre mutató bedőlési valószínűségét lehet meghatározni, az MNB szakmai útmutatása alapján megalkotott, több tízezer vállalkozás adataiból készített, kalkulá-tor segítségével. (Rövid ismertető video: https://www.bisz.hu/pd_szolgaltatas_film)
•    Lakossági üzleti értesítés
A szolgáltatást igénybe vevő pénzintézet a portfóliójában szereplő természetes személyek-kel kapcsolatban kap értesítést arról, hogy a szektorban a természetes személyhez tartozó valamely szerződésben negatív körülmény (mulasztás, csalás, visszaélés) lépett fel. A szol-gáltatás gyakorlatilag a lakossági Early Warning szolgáltatás „kistestvére” amely általános in-formációt biztosít probléma bekövetkezéséről.
•    Díjmentes készpénz felvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyil-vántartása (KPKNY)
A KPKNY azt a célt szolgálja, hogy pénzforgalmi szolgáltatók megbizonyosodjanak, hogy az egyes fogyasztók saját számlájukról történő (havi kétszeri, maximum 150.000 Ft erejéig megvalósuló) díjmentes készpénzfelvételt máshol nem veszik igénybe.
•    Jövedeleminformációs Rendszer (JIR)
Társaság a Jövedeleminformációs Rendszert a Magyar Nemzeti Bank szervezése mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttesen hozta létre és működteti. A szolgáltatás 2020. február 1-én indult el. A JIR-en keresztül valósul meg a természetes személyek elektronikus keresetkimutatásának továbbítása a pénzintézetek felé.
•    Bankinformációs szolgáltatás (BI)
A BISZ Zrt. a szolgáltatásban a magyar finanszírozási piac működéséről nyújt kiterjedt hitele-zéssel kapcsolatos információt, kumulált adatok biztosításával banktitkot nem sértő módon. A szolgáltatásban a partnerek által meghatározott megközelítések szerint kerülhetnek ki-szolgálásra adatok.
•    DATAMANAGER szolgáltatás
Egy migrációs szolgáltatás, amelyben egy erre létrehozott eszköz külön lehetőséget teremt nagy mennyiségű adatok mozgatására. Ennek köszönhetően pénzintézetek összeolvadása-kor, nagy portfólió átruházásakor könnyen és biztonságosan lehet elvégezni az adatmozga-tást.

Cégtörténet


Társaság 1994-ben került megalapításra, hogy hitelreferencia szolgáltatást nyújtson a magyar pénzügyi piac számára. A céget pénzintézetek alapították, amelynek 2003 óta egyszemélyes tulajdonosa a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. A GIRO Zrt. részvényeit 2014-ben a Magyar Nemzeti Bank vásárolta meg, így a BISZ Zrt. is közvetve köztulajdonban lévő gazdasági társaságként mű-ködik. A BISZ Zrt. a hatályos törvények keretei között folyamatosan fejleszti szolgáltatási palettá-ját. Társaság integrált irányítási rendszert működtet, így üzleti folyamataiban alkalmazza az ISO 9001-es és ISO/IEC 27001-es szabványok előírásait.