Data protection

A Magyar Bankszövetség, mint adatkezelő nagy gondot fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a kialakult adatvédelmi eljárásoknak megfelelően járjon el.

A Magyar Bankszövetség, mint a hitelintézeti szektor szakmai egyeztetési, véleménynyilvánítási, érdekképviseleti fóruma a honlapján tájékoztatókat, előadásokat, cikkeket, egyéb dokumentumokat tesz közzé a tevékenységével kapcsolatban. (www.bankszovetseg.hu)

A Magyar Bankszövetség tagjai a hitelintézeti szektorban működő jogi személyek, ezért a Bankszövetség természetes személyekkel elsősorban, mint a tagjai körébe tartozó szervezetek tisztségviselőivel, munkavállalóival tart kapcsolatot.

A Bankszövetség adatkezelési gyakorlata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakon és az adatvédelemmel kapcsolatos jó gyakorlatokon alapul.

Személyes adat kezelésére az érintett természetes személyek hozzájárulása, a Bankszövetség vagy harmadik fél jogos érdeke alapján (amennyiben ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), a közte és az érintett természetes személy között létrejött szerződés teljesítése céljából vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor.

Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az érintettekkel előre közölt jogszerű célból kerül sor. Az érintettek hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamata során és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.

A Bankszövetség nem kezel olyan személyes adatot, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Továbbá minden esetben törekszik a személyes adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi.

Az adatkezelési műveleteket a Bankszövetség úgy végzi, hogy az érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Főbb adatkezelési esetek:

  • A Bankszövetség tagszervezeteinek képviselői részt vesznek a Bankszövetség testületi szerveinek tevékenységében az Alapszabály hatályos rendelkezéseinek megfelelően. Ennek kapcsán a Bankszövetség jogosult megismerni és kezelni a képviselők személyes adatait, különösen a nevét, munkahelyét, beosztását, a képviselt szakmai területet, elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőségét.

  • A Bankszövetség az érdekképviseleti feladatainak hatékony ellátása érdekében eseti vagy állandó munkabizottságokat, munkacsoportokat működtet, amelyekbe a tagszervezetek szakértőket delegálhatnak. A munkabizottságok, munkacsoportok működtetése, és a folyamatos tájékoztatás érdekében a Bankszövetség kezeli a tagszervezetek által delegált szakértők nevét, munkahelyét, beosztását, a képviselt szakmai területet, elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőségét.

  • A Bankszövetség a munkajogi, polgári jogi és adatvédelmi szabályok alapján jogosult kezelni a vele munkaviszonyban álló munkavállalóinak, megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott szakértőinek, valamint részére szerződés alapján szolgáltatást végző természetes személyek, vagy szervezetek munkavállalóinak, megbízottjainak személyes adatait.

  • A Bankszövetség kezeli a tagszervezeteit érintő kérdésekben egyeztetési, véleménynyilvánítási és érdekképviseleti tevékenységével összefüggésben az illetékes hatóságok, más szakmai szervezetek, szakértő szervezetek, oktatási intézmények tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai és további szakértők személyes adatait, különösen a nevét, munkahelyét beosztását, a képviselt szakmai területet, elektronikus levélcímét és telefonos elérhetőségét.

A Magyar Bankszövetség adatkezelése az Európai Unió területén belül történik. Amennyiben nemzetközi kapcsolatrendszerével összefüggésben az általa kezelt személyes adatnak az Európai Unión kívülre történő továbbítása válik szükségessé, ezt az EU-n belüli adatkezelés jogalapjától függetlenül az érintettek felhatalmazását követően hajtja végre.

A Magyar Bankszövetség által kezelt személyes adatok tekintetében adatfeldolgozó: Fókusz Computer Kft. (2030 Érd, András utca 20.)

A Magyar Bankszövetség a kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megfelelően jogszabályban, illetve szerződésben meghatározott időtartamig, ennek hiányában a jogos érdek, illetve a felhatalmazással összefüggő cél megszűnését követően a tudomásszerzéstől számítva késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül törli.

A Magyar Bankszövetség a GDPR-nek és az Infotv.-nek megfelelően biztosítja az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Az érintett kérésére a Bankszövetség tájékoztatást ad a róla kezelt adatokról, az érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve adott esetben visszavonhatja a korábban adott felhatalmazását. A Bankszövetség gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, melyek az adatokat védik a megsemmisülés, a jogosulatlan megváltoztatás és a jogosulatlan felhasználás ellen.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkereséseit írásban küldheti meg a Magyar Bankszövetségnek címzett postai, vagy a titkarsag@bankszovetseg.hu címre elektronikus levélben. Adatkezeléssel kapcsolatos panasszal, valamint jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint személyesen, írásban postai úton (Magyar Bankszövetség, 1051 Budapest, József nádor tér 5-6.), telefonon (+36 1 327 6030) vagy e-mailben (titkarsag@bankszovetseg.hu) kérelmezheti a Magyar Bankszövetségtől, mint Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az előzőekben megadott elérhetőségeken.

Panaszt tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 1 391 1400; Fax: +36 1 391 1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

Időbeli hatály: 2018. május 25-től érvényes

A sütikről és azok kezeléséről az alábbi linkre kattintva tudhat meg többet: www.bankszovetseg.hu/cookie-kezeles

Back to Main Page